ECLIPSA TOTALĂ DE LUNĂ
din 27 iulie, vizibilă din România. Tot ce trebuie să ştii despre cea mai lungă eclipsă din acest secol [VIDEO]

0
627

Eclip­sa de Lună din 27 iulie, vizi­bi­lă din Româ­nia. Tot ce tre­bu­ie să ştii des­pre cea mai lun­gă eclip­să tota­lă din acest secol.

Eclip­sa de Lună ce va avea loc Vineri, 27 iulie 2018, este unul din­tre eve­ni­men­te­le fas­ci­nan­te pen­tru toţi pasio­na­ţii de astro­no­mie. Vizi­bi­lă şi din Româ­nia, dacă cerul va fi senin, va fi cea mai lun­gă eclip­să tota­lă de Lună din seco­lul XXI.

Eclip­sa de Lună din 27 — 28 iulie va fi cu 40 de minu­te mai lun­gă decât Super­lu­na albas­tră sân­ge­rie, ce a avut loc în ianu­a­rie 2018. Eclip­sa tota­lă de Lună va dura o oră şi 43 minu­te. 

Va dura apro­xi­ma­tiv patru ore până când Luna va tre­ce de umbra Pămân­tu­lui, deo­a­re­ce eclip­sa tota­lă de Lună va cuprin­de eclip­se parţi­a­le ce vor înce­pe de la 2:24 p.m. EST (21:24, ora Româ­ni­ei) şi se vor înche­ia la 6:29 p.m. EST (01:29, ora Româ­ni­ei), potri­vit astro­no­mu­lui Bru­ce McClu­re.

Eclip­sa de Lună din 27 iulie 2018 va fi vizi­bi­lă pe între­gul glob şi va conţi­ne culo­ri­le spe­ci­fi­ce ale unei „Luni sân­ge­rii”. 

Aceas­tă eclip­să de Lună din 2018 va avea o dura­tă înde­lun­ga­tă din cau­za datei în care are loc. Pe 27–28 iulie (în fun­cţie de locul în care te afli) are loc atât Luna Pli­nă, cât şi apo­ge­ul lunar, când sate­li­tul natu­ral se va afla la cel mai înde­păr­tat punct de Pământ. Ast­fel, aces­te două feno­me­ne ce au loc simul­tan pro­voa­că o eclip­să luna­ră extin­să. Cea mai lun­gă dura­tă a unui ast­fel de feno­men poa­te fi de o oră şi 47 de minu­te. Dura­ta eclip­sei tota­le de Lună din 27 iulie 2018 va fi de o oră şi 43 de minu­te. Eclip­sa este vizi­bi­lă în între­gi­me de pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei la înce­pu­tul serii de 27 iulie. Momen­tul maxim al eclip­sei tota­le de Lună are loc la ora 23.22.

De ase­me­nea, aces­tui spec­ta­col astro­no­mic din 27 iulie i se ală­tu­ră şi pla­ne­ta Mar­te, ce va fi vizi­bi­lă sub Lună. Ulti­ma oară când Pla­ne­ta Roşie a fost atât de mare şi lumi­noa­să a fost în 2003, când dis­tanţa din­tre Mar­te şi Pământ ajun­gea la mai puţin de 56 de mili­oa­ne de kilo­me­tri. Şi dacă eclip­sa de Lună şi apa­ri­ţia lui Mar­te nu sunt sufi­cien­te, pe cer va mai putea fi obser­vat Jupi­ter, în zona sud-esti­că, pre­cum şi Sta­ţia Spa­ţi­a­lă Inter­na­ţio­na­lă în timp ce tre­ce prin faţa ei. 

Cum poţi urmări eclip­sa tota­lă de Lună din Româ­nia

Eclip­se­le de Lună sunt prin­tre cele mai uşor de urmă­rit feno­me­ne astro­no­mi­ce. Tre­bu­ie doar să ieşi din casă şi să pri­veşti către cer. Nu este nevo­ie de un tele­s­cop spe­cial sau alte echi­pa­men­te, însă te-ar putea aju­ta să observi deta­lii pre­cum cra­te­re­le de la nive­lul sate­li­tu­lui natu­ral. De ase­me­nea, pen­tru a putea fi obser­va­tă eclip­sa, cerul tre­bu­ie să fie senin. În Bucu­reşti puteţi urmări eclip­sa de Lună şi de pe tera­sa  Obser­va­to­rul Astro­no­mic „Ami­ral Vasi­le Ursea­nu” ce va fi des­chis pe 27 iulie, între ore­le 21:00–03:00. 

Cum se va desfă­şu­ra feno­me­nul

După apu­sul Soa­re­lui, Luna va răsări în par­tea opu­să a ceru­lui. În acest moment, Luna va fi în penu­m­bra Pămân­tu­lui. După intra­rea în penu­m­bră va înce­pe eclip­sa de la ora 20:14, când sate­li­tul natu­ral se va afla sub ori­zont. 

Iată la ce oră va răsări Luna în cele mai mari ora­şe din Româ­nia: 

Sur­sa: Obser­va­to­rul Astro­no­mic „Ami­ral Vasi­le Ursea­nu”.

În momen­tul intră­rii în umbră, mar­gi­nea stân­gă a Lunii devi­ne mai puţin lumi­noa­să. La o oră de la înce­pe­rea feno­me­nu­lui, Luna va fi în umbra tota­lă a Pămân­tu­lui şi va căpă­ta culo­ri­le cără­mi­zii. Ele mar­chea­ză momen­tul în care înce­pe tota­li­ta­tea. 

La 23:22 va avea loc maxi­mul eclip­sei, moment în care Luna se va afla la cel mai îna­lt punct de pe cer (20 de gra­de înă­lţi­me dea­su­prea ori­zon­tu­lui). Peri­oa­da de tota­li­ta­te va dura 103 minu­te, fiind cea mai lună peri­oa­dă din acest secol. Alte două eclip­se tota­le de Lună cu o dura­tă ase­mă­nă­toa­re (102 minu­te) vor avea loc pe 26 iunie 2029 şi 7 iulie 2047. 

La scurt timp după mie­zul nopţii, Luna va înce­pe să iasă din umbră, iar culo­ri­le roşi­a­ti­ce vor fi înlo­cu­i­te de cele argin­tii obi­ş­nu­i­te. Între­gul feno­men se înche­ie la 02:29, după ce Luna iese din penu­m­bra Pămân­tu­lui. 

Ce este eclip­sa de Lună?

Eclip­sa se pro­du­ce doar în tim­pul Lunii pli­ne. Aceas­ta are loc doar atunci când Soa­re­le, Pămân­tul şi Luna sunt per­fect ali­ni­a­te. Deo­a­re­ce orbi­ta Lunii în jurul Pămân­tu­lui are o încli­na­ţie rela­tiv dife­ri­tă faţă de cea a Pămân­tu­lui în jurul Soa­re­lui, o ali­ni­e­re per­fec­tă nu se pro­du­ce la fie­ca­re Lună pli­nă. De ase­me­nea, apa­ri­ţia unei eclip­se tota­le de Lună este un feno­men extrem de rar. Însă de la for­ma­rea sate­li­tu­lui natu­ral (în urmă cu 4,5 mili­ar­de de ani), aces­ta s‑a înde­păr­tat de pla­ne­ta noas­tră (cu apro­xi­ma­tiv patru cen­ti­me­tri pe an). În pre­zent, feno­me­nul a dus la cre­a­rea mediu­lui per­fect pen­tru apa­ri­ţia unei eclip­se tota­le, dar în vii­tor, pes­te mili­ar­de de ani, pro­ba­bil că feno­me­nul aces­ta nu va mai avea loc. 

Ce este „Luna sân­ge­rie”

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply