Diana Buzoianu: Enisala, o cetate încă vie! VIDEO splendid!

0
532

Dia­na Buzo­ia­nu Pho­to­gra­phy: Eni­sa­la, o ceta­te încă vie!

The fir­st sight of Eni­sa­la can make any pas­ser­by won­der abo­ut its his­to­ry.
With a flo­u­rishing city that was part of the Nor­thern Loop of the Silk Road, Eni­sa­la was a vibrant pla­ce on a com­mer­ci­al rou­te, with a stra­te­gic for­tress to guard it clo­se­ly.
Today you can sti­ll hear the tales of the mer­chants in the whis­pers of the wind and that famo­us Silk Road is now visi­ted by tho­u­san­ds of bir­ds after a long migra­tion, eager to have a rest and a well deser­ved break in one of the most beau­ti­ful sur­ro­un­din­gs of the region of Dobro­gea in Roma­nia.

La pri­ma vede­re a Eni­sa­lei, gan­dul te duce la isto­ria pe care o poar­tă zidu­ri­le aces­tei cetati. Cu un oraș înflo­ri­tor pe por­țiu­nea care facea par­te din bucla nor­di­că a Dru­mu­lui de Măta­se, Eni­sa­la era un loc vibrant pe o rută comer­ci­a­lă, cu o for­tă­rea­ță stra­te­gi­că care îl veghea îndea­proa­pe.

Chiar și azi încă mai puteți auzi poveș­ti­le comer­ci­an­ți­lor, șop­ti­te în adi­e­rea vân­tu­lui, iar fai­mo­sul Drum al Mătă­sii este acum vizi­tat de mii de păsări, după o lun­gă migra­ție, dor­ni­ce de odih­nă într-una din­tre cele mai fru­moa­se regiuni din Dobro­gea, Româ­nia.


Man­ga­lia News, dumi­ni­că, 1 iulie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply