Dezastru fără precedent în Grecia:
50 de oameni uciși de incendii! Avertisment pentru turiști

0
532

Dez­as­trul din Gre­cia capă­tă pro­por­ții apo­ca­lip­ti­ce. Cel puțin 50 de oameni au murit și 150 au fost răniți în incen­di­i­le necon­tro­la­te de vege­ta­ţie care au devas­tat luni împre­ju­ri­mi­le Ate­nei, potri­vit bbc.com. Majo­ri­ta­tea vic­ti­me­lor au fost prin­se în cap­ca­nă de flă­cări în sec­to­rul loca­li­tă­ţii bal­nea­re Mati, afla­tă la 40 km nord-est de Ate­na.

Pri­me­le infor­ma­ții vor­beau des­pre pes­te 20 de morți. Ulte­ri­or, în cur­sul zilei de marți, auto­ri­tă­ți­le au des­co­pe­rit 26 de cada­vre lân­gă pla­ja Argyri Akti, Mati.

Tru­pu­ri­le neîn­su­fle­ți­te erau lân­gă o taver­nă, iar ofi­ci­a­lii cred că oame­nii au încer­cat, fără suc­ces, să se refu­gie­ze în mare.

Pre­mi­e­rul grec Ale­xis Tsi­pras şi‑a scur­tat o vizi­tă în Bos­nia-Herţe­go­vi­na, pen­tru a reve­ni de urgenţă în Gre­cia. El a suge­rat că une­le incen­dii ar fi fost declanşa­te de piro­mani.

Tsi­pras a dis­pus mobi­li­za­rea unui număr supli­men­tar de sal­va­tori şi de pom­pieri de la depar­ta­men­te­le şi ser­vi­ci­i­le de urgenţă din regiu­ni­le veci­ne şi a cerut asis­tenţă din par­tea arma­tei, potri­vit pos­tu­lui de radio de stat grec.

Ate­na a acti­vat şi meca­nis­mul euro­pean de pro­te­cţie civi­lă pen­tru a soli­ci­ta întă­riri par­te­ne­ri­lor săi, iar Cipru şi Spa­nia şi-au ofe­rit deja aju­to­rul.

Incen­di­i­le s‑au declanşat în con­tex­tul unui val de căl­du­ră care s‑au abă­tut asu­pra ţării, cu tem­pe­ra­turi de până la 40 de gra­de Cel­si­us. 

În une­le zone, local­ni­cii au petre­cut mai mul­te ore în mare, la adă­post de flă­că­ri­le care cuprin­se­se­ră lito­ra­lul. Oameni și ani­ma­le au aștep­tat nave­le tri­mi­se de auto­ri­tăți pen­tru eva­cu­a­re.

Cli­ck aici pen­tru GALERIA FOTO.

Mai mul­te infor­ma­ții, pe realitatea.net/dezastru-in-grecia


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply