Despre cum vrea țara să te îngroape în datorii (OPINII)

0
478

”Des­pre cum vrea țara să te îngroa­pe în dato­rii sau să te fali­men­te­ze finuț, cînd tu — ca idi­o­tul — te încă­pă­țî­nezi să crezi în ea și nu te duci la dracu‑n praz­nic, prin țări stră­i­ne.

Să zicem că ai un mic PFA des­chis acum 10 ani, cu mari efor­turi și, bine­în­țe­les, împru­mut în ban­că. Cum­peri spa­țiu, reno­vezi, faci fîn­tî­nă, insta­la­ție de apă, fosă, cum­peri casă de mar­cat, cîn­tar elec­tro­nic, raf­turi, sobă, inves­tești în mar­fă, faci cur­suri, înveți din mers. Mer­ge bine vreo doi ani după care vine cri­za eco­no­mi­că și vezi că nu mai exis­tă pute­re de cum­pă­ra­re.

Te zbați așa cum poți: faci și trea­ba vîn­ză­to­ru­lui, și a con­ta­bi­lu­lui, și a celui care apro­vi­zio­nea­ză, faci cur­suri de igie­nă care EXPIRĂ la trei ani, plă­tești taxe și impo­zi­te ca pros­tul în timp ce veci­nii tăi se îmbo­gă­țesc văzînd cu ochii făcînd con­tra­ban­dă direct de aca­să cu tot ce vrei de la ruși. De fapt, din Ucrai­na, sun­tem aproa­pe de gra­ni­ță.

Ca‑n fil­me­le cu proști, pe tine, cel corect, O.U.G 8/2015 te‑a obli­gat să scrii mare, ca la chi­ori și să afi­șezi într-un loc cît mai vizi­bil asta: ATENȚIE! ÎN ACEASTĂ UNITATE NU SE PRACTICĂ BACȘIȘUL! VĂ RUGĂM INSISTENT SĂ LUAȚI RESTUL DE PE TEJGHEA! ALTFEL INSPECTORII ANAF NE VOR AMENDA PENTRU ÎNSUȘIREA UNOR SUME ILICITE DE BANI!

Anul aces­ta, colac pes­te pupă­ză, vin min­ți­le lumi­na­te să-ți dea lovi­tu­ra de gra­ție:

1. Toa­te soci­e­ta­ti­le comer­ci­a­le sunt obli­ga­te ca, pana la data de 1 iulie 2018, sa con­tac­te­ze un eva­lu­a­tor care sa rea­li­ze­ze con­tra cost ana­li­za de risc la secu­ri­ta­te fizi­ca. Acest eva­lu­a­tor îți va cere 500 de lei, apoi în ter­men de trei luni tre­bu­ie să-ți pui came­re de supra­ve­ghe­re. Cam 2.000 de lei, cu totul.

2. Case­le de mar­cat cu jur­nal elec­tro­nic vor deve­ni obli­ga­to­rii de la data de 1 iunie 2018, pen­tru fir­me­le mari si cele mij­lo­cii. Iar de la 1 august 2018, obli­ga­tia se va apli­ca si pen­tru con­tri­bu­a­bi­lii mici. Cea veche cu role de hîr­tie pe care amă­rî­tul de PFA a cumpărat‑o cu bani împru­mu­tați nu mai este bună. Alți 2.500 de lei.

Deci, un PFA cu mar­fă pe raf­turi de 5.000 de lei, va tre­bui să scoa­tă MUSAI pînă la 1 august, dacă nu vrea plă­teas­că amenzi de pînă la 10.000, 4500 de lei.

Hai, adio și-un praz ver­de!”

Lumi­ni­ta Popes­cu, 03.07.2018. (Foto: Adri­an Petri­șor).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply