DENIS TUDOR, românul care lucrează la construcția trenului care va merge cu 1.200 de kilometri pe oră

0
1942

Ţara noas­tră nu a dus nici­o­da­tă lip­să de oameni inte­li­genţi şi cu ima­gi­na­ţie, iar drept dova­dă stau invenţi­i­le aces­to­ra care au schim­bat lumea.

De la sti­lo­ul lui Petra­che Poe­na­ru, la sca­u­nul pen­tru ejec­ta­rea piloţi­lor, la insuli­na lui Nico­lae Pau­les­cu şi avio­nul cu rea­cţie al lui Henri Coan­dă, româ­nii au cre­at lucruri extra­or­di­na­re. Unul din­tre tine­rii româ­nii care face, în pre­zent, cunos­cu­tă Româ­nia pes­te hota­re este Denis Tudor, 23 ani, din Man­ga­lia. Aflat în anul patru la facul­ta­tea de Elec­tro­ni­că şi Tele­co­mu­ni­ca­ţii din cadrul Uni­ver­si­tă­ţii Poli­teh­ni­ca, Denis este unul din­tre câş­ti­gă­to­rii com­pe­ti­ţi­ei Hyper­lo­op, ce şi‑a pro­pus găsi­rea unei alter­na­ti­ve de trans­port a vii­to­ru­lui, ini­ţi­a­tă de omul de afa­ceri Elon Musk. 

Româ­nul face par­te dintr‑o echi­pă inter­na­ţio­na­lă pe care au denumit‑o rLo­op. Cu toţii au pus baze­le unui sis­tem ati­pic, capa­bil să trans­porte călă­tori prin­tr-un tunel depre­su­ri­zat, cu pes­te 1.250 de kilo­me­tri pe oră. Fiind vor­ba des­pre 40 de mem­bri din 14 ţări, echi­pa din care face par­te Denis Tudor a fost orga­ni­za­tă onli­ne, pen­tru ca fie­ca­re să poa­tă lucra de la dis­tanţă. Tudor şi cole­gii săi de echi­pă, prin­tre care şi mem­bri NASA, Tesla sau Sony, şi-au înglo­bat ide­i­le într-un pro­to­tip, con­stru­it cu 70.000 de euro, fon­duri atra­se exclu­siv prin efor­turi de crow­d­fun­ding. 

Hyper­lo­op este prac­tic o cap­su­lă ce va fi pro­pul­sa­tă cu vite­ze de pes­te 1.200 de kilo­me­tri pe oră, într-un tub cu con­di­ţii atmosfe­ri­ce joa­se. Ar putea fi cata­lo­gat ca un mij­loc de trans­port în comun între tren şi avion, ide­al pe dis­tanţe­le de până în 1.000 de kilo­me­tri, unde zbo­rul cu avio­nul nu avan­ta­jea­ză, din cau­za tim­pi­lor petre­cu­ţi în aero­port, iar călă­to­ria cu tre­nul ar dura prea mult. Tot­o­da­tă, aceas­tă solu­ţie are şi avan­ta­jul teh­nic al unui con­sum redus de ener­gie, pe fon­dul  con­di­ţi­i­lor de pre­siu­ne atmosfe­ri­că foar­te joa­să. Ast­fel, o călă­to­rie cu Hyper­lo­op va fi mai iefti­nă decât un bilet de avion“, spu­ne Denis Tudor. „Eu m‑am ocu­pat, ală­tu­ri de cole­gii mei, de sen­zo­rii folo­si­ţi, de con­tro­lul cap­su­lei în tubul vidat, dar şi de o par­te din elec­tro­ni­că“, ada­u­gă aces­ta.

Mai mult, aici.

Alte arti­co­le des­pre Denis Tudor — mân­dria Man­ga­li­ei, am publi­cat aici


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply