Damen Shipyards Group și Skoon Energy au semnat un acord de cooperare pentru promovarea solutiilor durabile de transport naval

0
1374

Damen Shi­pyar­ds Gro­up și Skoon Ener­gy au sem­nat un acord de coo­pe­ra­re pen­tru pro­mo­va­rea tranzi­ți­ei ener­ge­ti­ce în indus­tria nava­lă. Acor­dul imbi­na 90 de ani de expe­rien­ta Damen cu dina­mis­mul unui nou start-up, fon­dat in 2017, de catre Daan Gel­der­mans si Peter Paul van Voor­st, doi stu­den­ti ai Uni­ver­si­ta­tii Teh­no­lo­gi­ce din Delft.

Damen este renu­mit pen­tru abor­da­rea ino­va­toa­re a con­struc­ți­i­lor nava­le și este bine cunos­cut pen­tru îmbu­nă­tă­ți­rea dura­bi­li­tă­ții por­to­fo­li­u­lui de pro­du­se care rezul­tă din aceas­ta. Exem­ple­le recen­te includ nume­roa­se nave pro­pul­sa­te hibri­de, GNL și com­plet elec­tri­ce. Skoon se con­cen­trea­ză pe elec­tri­fi­ca­rea pe sca­ră lar­gă a pro­pul­si­ei nave­lor, prin ges­tio­na­rea unei rețe­le de par­ta­ja­re a bate­ri­i­lor și a hubu­ri­lor de încăr­ca­re ampla­sa­te stra­te­gic, cu o apro­vi­zio­na­re cu 100% ener­gie cura­tă. Bate­ri­i­le swa­p­pa­ble ale Skoon Ener­gy — cunos­cu­te sub nume­le de Skoon­bo­xes — sunt pla­ni­fi­ca­te pen­tru încer­ca­rea la bor­dul unei nave die­sel-elec­tri­ce, în cur­sul aces­tui an.

Ca o com­pa­nie nouă, Skoon va bene­fi­cia de expe­rien­ța vas­tă a Damen în pro­iec­te com­ple­xe și inter­națio­na­le de con­struc­ții nava­le, pre­cum și în rețea­ua comer­ci­a­lă glo­ba­lă.

Fon­da­to­rul Skoon Ener­gy, Peter Paul van Voor­st, spu­ne: “Prin acest par­te­ne­ri­at, Damen își demon­strea­ză anga­ja­men­tul de a per­mi­te solu­ții dura­bi­le în cadrul indus­tri­ei mari­ti­me. Aștep­tăm cu nerăb­da­re să cola­bo­răm împre­u­nă cu Damen, pen­tru a face ca trans­por­tul elec­tric să fie com­plet nor­ma­tiv în indus­tria mari­ti­mă”.

Direc­to­rul comer­ci­al Damen, Arno­ut Damen, a spus: “Din expe­rien­ța noas­tră, știm că cola­bo­ra­rea, schim­bul de cunoș­tin­țe și idei, este un fac­tor cru­ci­al în sti­mu­la­rea ino­vă­rii și încu­ra­ja­rea unei dura­bi­li­tăți îmbu­nă­tă­ți­te. Ide­ea Skoon Ener­gy a atras rapid ima­gi­na­ția indus­tri­ei noas­tre. Con­cen­tra­rea lor pe îmbu­nă­tă­ți­rea per­for­man­ței de mediu a indus­tri­ei mari­ti­me este în între­gi­me ali­ni­a­tă la ambi­ți­i­le noas­tre și aștep­tăm un par­te­ne­ri­at exce­lent, pe măsu­ră ce lucrăm împre­u­nă, pen­tru a face ca pro­pul­sia nave­lor elec­tri­ce de mare capa­ci­ta­te să devi­nă rea­li­ta­te”. (Arti­co­lul ori­gi­nal, aici).


Man­ga­lia News, Luni, 30 iulie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply