DAMEN SHIPYARDS GROUP ASSUMES OPERATIONAL CONTROL AT MANGALIA SHIPYARD

0
502
https://www.mangalianews.ro/

DAMEN SHIPYARDS GROUP PREIA CONTROLUL OPERAȚIONAL AL ȘANTIERULUI NAVAL MANGALIA.

23 July 2018. To sig­ni­fy its fir­st day of ope­ra­tions at Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia in Roma­nia, Damen held a modest cere­mony at the yard on Monday, July 23rd. The cele­bra­tions mark Damen’s suc­cessful com­ple­tion of the tran­sac­tion with Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring (DSME) for the Man­ga­lia shi­pyard, for­mer­ly known as Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries (DMHI). The yard, whi­ch will be rena­med Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia, will be ope­ra­ted as a joint ven­tu­re with the Roma­nian Gover­n­ment. Damen will assu­me ope­ra­tio­nal con­trol.

The yard is loca­ted on the Bla­ck Sea coast, has three dry­do­c­ks with a total len­gth of 982 metres and 1.6 kilo­me­tres of ber­thing spa­ce. The doc­ks, with a wid­th of 48 and 60 metres, will pro­vi­de Damen with capa­ci­ty to cater for lar­ger mari­ti­me ves­sels and struc­tu­res. As such, this move repre­sents a stra­te­gic com­ple­ment to Damen’s cur­rent shi­pyard port­fo­lio, with the pos­si­bi­li­ty for the con­struc­tion and con­ver­sion of lar­ger, high-end, and com­plex fer­ries, offsho­re con­struc­tion ves­sels, etc. The yard’s total area of appro­xi­ma­te­ly 1 mil­li­on m2 makes it the lar­gest yard in the Damen Shi­pyar­ds Gro­up.

The cele­bra­tion intro­du­ced the Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia mana­ge­ment team under the lea­der­ship of mana­ging direc­tor Chris Gro­nin­ger to the yar­d’s employe­es.

Spea­king at the event Damen Shi­pyar­ds Gro­up exe­cu­ti­ve board mem­ber Mr. Eggink, CFO, said, “We will face a cha­l­len­ging peri­od, con­si­de­ring the yard’s cur­rent con­di­tion. Howe­ver, with the full support of the Roma­nian Gover­n­ment, 2MMS, the shipyard’s expe­rien­ced wor­k­force, and the local com­mu­ni­ty, Damen aims to res­to­re the finan­ci­al heal­th of the yard, sta­bi­li­ze employ­ment and pur­sue fit­ting com­mer­ci­al opport­u­ni­ti­es inter­na­tio­na­l­ly that will con­tri­bu­te to rebu­il­ding acti­vi­ty levels. In the mean­ti­me, Damen will faci­li­ta­te a smo­o­th transi­tion and keep talen­ted and ski­l­led reso­ur­ces mea­nin­gful­ly employed.”

Accor­ding to the new­ly appo­in­ted mana­ging direc­tor of Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia, Mr. Gro­nin­ger, “The impres­si­ve shi­pyard faci­li­ti­es and in-dep­th shi­pbu­il­ding know­le­d­ge and crafts­manship in Man­ga­lia, in com­bi­na­tion with the design and com­mer­ci­al power of Damen, sho­uld posi­tion the ven­tu­re for a suc­cessful futu­re.”

Strong pre­sen­ce

Damen’s com­mit­ment to the Roma­nian shi­pbu­il­ding indus­try is well esta­blished. The com­pany has owned and ope­ra­ted Damen Shi­pyar­ds Galati sin­ce 1999. This yard has been res­pon­si­ble for some of the group’s most sig­ni­fi­cant ves­sel deli­ve­ries in recent years.

The com­men­ce­ment of ope­ra­tions at Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia also indi­ca­tes the stren­gth and geo­gra­phi­cal sco­pe of Damen’s glo­bal network of shi­pbu­il­ding and repair yar­ds.


Pen­tru a face cunos­cu­tă pri­ma sa zi de ope­ra­re a Şan­ti­e­ru­lui Naval Damen Man­ga­lia din Româ­nia, Gru­pul Damen a orga­ni­zat o mică cere­mo­n­ie fes­ti­vă la șan­ti­er în data de luni, 23 iulie. Fes­ti­vi­ta­tea mar­chea­ză fina­li­za­rea cu suc­ces de către Damen a tranza­cţi­ei cu Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring (DSME) vizând șan­ti­e­rul naval din Man­ga­lia, cunos­cut ante­ri­or sub nume­le de Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries (DMHI). Şan­ti­e­rul, care se va rede­nu­mi Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia / Şan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia, va fun­cţio­na ca un joint ven­tu­re, împre­u­nă cu auto­ri­tă­ţi­le româ­ne. Damen va pre­lua con­tro­lul ope­ra­ţio­nal.

Şan­ti­e­rul se află pe malul Mării Negre, dis­pu­ne de trei docuri având o lun­gi­me tota­lă de 982 de metri și un spa­ţiu de ando­ca­re ce se întin­de pe 1.6 kilo­me­tri. Docu­ri­le, cu o lăţi­me de 48 și 60 de metri, vor asi­gu­ra gru­pu­lui Damen capa­ci­ta­tea de a abor­da nave și struc­turi mari­ti­me de mari dimen­siuni. Ca ata­re, aceas­tă tranza­cţie con­sti­tu­ie o extin­de­re stra­te­gi­că a por­to­fo­li­u­lui actu­al de șan­ti­e­re Damen, cu posi­bi­li­ta­tea de con­stru­i­re și con­ver­sie a nave­lor com­ple­xe de mari dimen­siuni de tip feri­bot de ulti­mă gene­ra­ţie dar și a celor de tip offsho­re, etc. Supra­fa­ţa tota­lă a șan­ti­e­ru­lui de apro­xi­ma­tiv 1 mili­on m2face ca aces­ta să devi­nă cel mai mare șan­ti­er din cadrul Gru­pu­lui Damen.

La fes­ti­vi­ta­te vor fi pre­zen­ta­ţi anga­ja­ţi­lor mem­brii echi­pei de con­du­ce­re a Şan­ti­e­ru­lui Naval Damen Man­ga­lia sub con­du­ce­rea direc­to­ru­lui gene­ral, Chris Gro­nin­ger.

Adresân­du-se celor pre­zenţi la eve­ni­ment, Dl. Eggink, CFO și mem­bru al bor­du­lui exe­cu­tiv al Damen Shi­pyar­ds Gro­up a decla­rat, “Ne vom con­frun­ta cu o peri­oa­dă pro­vo­ca­toa­re, dacă avem în vede­re situ­a­ţia actu­a­lă a șan­ti­e­ru­lui. Cu toa­te aces­tea, având între­gul spri­jin al Guver­nu­lui Româ­ni­ei, al 2MMS, și cel al forţei de mun­că expe­ri­men­ta­te din șan­ti­er dar și al comu­ni­tă­ţii loca­le, Damen își pro­pu­ne să redre­se­ze sănă­ta­tea finan­ci­a­ră a șan­ti­e­ru­lui, să sta­bi­li­ze­ze situ­a­ţia per­so­na­lu­lui și să urmă­reas­că asi­gu­ra­rea de oport­u­ni­tă­ţi comer­ci­a­le inter­na­ţio­na­le care să con­tri­bu­ie la refa­ce­rea acti­vi­tă­ţii șan­ti­e­ru­lui. Īntre timp, Damen va faci­li­ta o tranzi­ţie lină și va menţi­ne resur­se­le de per­so­nal talen­tat și cali­fi­cat anga­jat în mod judi­cios.”

Con­form nou­lui direc­tor gene­ral al Şan­ti­e­ru­lui Naval Damen Man­ga­lia, Dl. Gro­nin­ger, “Faci­li­tă­ţi­le impre­sio­nan­te ale șan­ti­e­ru­lui pre­cum și teme­i­ni­ce­le cunoș­tinţe și măies­tria celor din Man­ga­lia, în com­bi­na­ţie cu con­cep­tul și pute­rea comer­ci­a­lă a Gru­pu­lui Damen, vor asi­gu­ra soci­e­tă­ţii mix­te un vii­tor de suc­ces.”

Pre­zenţă puter­ni­că

Anga­ja­men­tul Damen în indus­tria româ­nă a con­stru­cţi­i­lor de nave este bine cunos­cut. Gru­pul deţi­ne și ope­rea­ză Şan­ti­e­rul Naval Damen din Gala­ţi încă din 1999. Şan­ti­e­rul este auto­rul uno­ra din­tre cele mai repre­zen­ta­ti­ve nave livra­te de grup în ulti­mii ani.

Īnce­pe­rea ope­ra­ţiu­ni­lor la Şan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia con­sti­tu­ie de ase­me­nea, un indi­ca­tor al pute­rii și sfe­rei geo­gra­fi­ce în care acti­vea­ză reţea­ua glo­ba­la Damen de șan­ti­e­re de con­stru­cţii și repa­ra­ţii nave.


Man­ga­lia News, 23.07.2018. (sur­sa: https://www.damen.com/).


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele