Damen Mangalia Shipyards va avea peste 3.000 de angajați, până în 2020!

0
4891

În cur­sul zilei de Luni, 23 iulie, a avut loc cere­mo­n­ia de inau­gu­ra­re a Șan­ti­e­ru­lui Naval Damen Man­ga­lia. La eve­ni­ment au fost pre­zenți Chris Gro­nin­ger, direc­to­rul Damen Man­ga­lia și Flo­rin Spă­ta­ru, direc­tor Resur­se Uma­ne și Afa­ceri Cor­po­ra­tis­te ale uni­tă­ții, ală­tu­ri de câte­va sute de anga­jați.

Direc­to­rul Damen Man­ga­lia, Chris Gro­nin­ger, este, tot­o­da­tă, și Direc­to­rul Gene­ral al Uni­tă­ții de Afa­ceri Cruise/Ro-Pax&Offshore, res­pon­sa­bil de acti­vi­ta­tea mai mul­tor com­pa­nii ale Gru­pu­lui Damen din întrea­ga Euro­pă.

Chris Gro­nin­ger este direct impli­cat în acti­vi­ta­tea Damen Galați, fiind mana­ger de pro­iect pen­tru pri­ma navă Damen con­stru­i­tă în Româ­nia, “The Gra­nu­a­i­l­le”. Potri­vit aces­tu­ia, uni­ta­tea de la Man­ga­lia se va axa în prin­ci­pal pe trei pie­țe: nave de croa­zie­ră, nave tip ROPAX/RORO/Ferries și nave mari și struc­tu­re offsho­re.

Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia a fost achi­zi­țio­nat”, spu­ne Chirs Gro­nin­ger, “cu sco­pul de a putea con­strui ace­le nave cu o lun­gi­me mai mare de 150 de metri și, în spe­cial, nave cu o lăți­me mai mare decât cele pe care le pro­du­cem în pre­zent. Limi­ta­rea de lăți­me de 32 de metri de la Galați ne‑a deter­mi­nat să cău­tăm o nouă loca­ție adec­va­tă pen­tru acest tip de nave. Dacă pri­vim în jur, astăzi, în lume, con­struc­ți­i­le nava­le se con­frun­tă cu una din­tre cele mai mari cri­ze. În spe­cial, în Asia Paci­fic se închid șan­ti­e­re zil­nic. În acest moment, doar câte­va nișe de pia­ță se bucu­ră de un por­to­fo­liu gene­ros de comenzi. Prin­tre aces­tea, nave­le mari de croa­zie­ră”, a adă­u­gat Chris Gro­nin­ger.

Aces­ta a mai afir­mat fap­tul că Damen Man­ga­lia are mult de lucrat până să atingă gra­dul de ocu­pa­re al for­ței de mun­că pe care l‑a avut DMHI. Cu toa­te aces­tea, a mai spus direc­to­rul uni­tă­ții, este de aștep­tat ca, pri­me­le pro­iec­te Damen să apa­ră la înce­pu­tul anu­lui 2019, inten­ția con­du­ce­rii fiind ace­ea de ridi­ca­re a gra­du­lui de ocu­pa­re a for­ței de mun­că până la pes­te 3.000 de anga­jați, în 2020.

Chris Gro­nin­ger este absol­vent al Facul­tă­ții de Arhi­tec­tu­ră Nava­lă din cadrul Uni­ver­si­tă­ții Teh­no­lo­gi­ce din Delft. Are 45 de ani, este căsă­to­rit și are doi copii de 1 și, res­pec­tiv 3 ani.

Flo­rin Spă­ta­ru, fost direc­tor Resur­se Uma­ne și Afa­ceri Cor­po­ra­tis­te la Damen Galați, va ocu­pa aceas­tă func­ție, prin dele­ga­re, la uni­ta­tea din Man­ga­lia. Flo­rin Spă­ta­ru este absol­vent al Facul­tă­ții de Arhi­tec­tu­ră Nava­lă, pre­cum și al Facul­tă­ții de Stu­dii Eco­no­mi­ce, sec­ția Con­ta­bi­li­ta­te, din cadrul Uni­ver­si­tă­ții Dună­rea de Jos, Galați.

Aces­ta spu­ne că, în cei 13 ani de acti­vi­ta­te mana­ge­ri­a­lă la Damen Galați, a par­curs eta­pe­le trans­for­mă­rii com­pa­niei gălă­țe­ne din­tr-un con­struc­tor tra­di­țio­nal de nave, într-un lider recu­nos­cut în sec­to­rul offsho­re, mili­tar sau din sec­to­rul trans­por­tu­lui de pasa­geri.

Isto­ria Damen Shi­pyar­ds Gro­up a înce­put în 1927, când doi frați, Jan și Rien Damen, și-au des­chis un șan­ti­er naval în Har­din­x­veld, pe malul râu­lui Merwe­de din Olan­da. În 1969, fiul lui Jan, Kom­mer Damen, a pre­lu­at afe­ce­rea fami­li­ei și a intro­dus un nou con­cept revo­lu­țio­nar, care a con­sti­tu­it sem­nul dis­tinc­tiv al Damen de atunci și până azi: stan­dar­di­za­rea în con­truc­ți­i­le nava­le.

Astăzi, Damen ope­rea­ză în pes­te 30 de șan­ti­e­re nava­le de con­struc­ții și repa­ra­ții, cu un număr de pes­te 10.000 de anga­jați în întrea­ga lume. Până în pre­zent, Damen a livrat mai mult de 6.000 de nave în pes­te 100 de țări.

Damen livrea­ză în mod curent până la 180 de nave nou con­stru­i­te anu­al, către o pale­tă lar­gă de pie­țe mari­ti­me, inclu­zând offsho­re, dra­gaj, por­turi și ter­mi­na­le, trans­port public, pes­cu­it, apă­ra­re și secu­ri­ta­te, super-yach­turi. (edițiadesud.ro, 23.07.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply