Crește numărul firmelor cu dificultăți financiare. Estimări pentru mai multe insolvențe: unii antreprenori au lacune, alții fentează regulile. Soluții de evitare a unei insolvențe

0
293

Eco­no­mia româ­neas­că ris­că să se adân­ceas­că într-un blo­caj finan­ci­ar, în con­di­ți­i­le în care numă­rul fir­me­lor care se con­frun­tă cu difi­cul­tăți finan­ci­a­re creș­te lunar, con­text în care majo­ri­ta­tea oame­ni­lor de afa­ceri ches­tio­nați într-un son­daj se așteap­tă la o creș­te­re a numă­ru­lui insol­ven­țe­lor în urmă­toa­rea peri­oa­dă.

Întâr­zi­e­ri­le la pla­tă sunt tot mai mari, iar aceas­tă situ­a­ție afec­tea­ză puter­nic sec­to­rul IMM-uri­lor (90% din eco­no­mie), mai ales fir­me­le care au grad de sigu­ran­ță finan­ci­a­ră foar­te redus, care tră­iesc de la o fac­tu­ră la alta”, este una din­tre con­clu­zi­i­le stu­di­u­lui Frames&KeysFin, rea­li­zat în peri­oa­da 15–20 iunie 2018.

Citeș­te mai mult pe profit.ro/stiri/economie


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply