CL Mangalia a aprobat tarifele de parcare pentru oraș și stațiuni

0
778

CL Man­ga­lia a apro­bat tari­fe­le de par­ca­re pen­tru oraș și sta­țiuni. Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au adop­tat, mier­curi, 18 iulie, în cadrul unei ședin­țe de înda­tă, un pro­iect de hotă­râre pri­vind sta­bi­li­rea tari­fe­lor pen­tru locu­ri­le de par­ca­re din oraș și sta­țiuni. Ast­fel, s‑au apro­bat tari­fe­le de tip abo­na­ment pen­tru par­că­ri­le din peri­me­trul acti­ve­lor deți­nu­te de agen­ții eco­no­mici din Man­ga­lia și sta­țiuni.

Pen­tru agen­ții eco­no­mici care dețin maga­zi­ne, hote­luri și res­ta­u­ran­te etc și care au în admi­nis­tra­re par­cări, tari­ful unui loc de par­ca­re, pen­tru sta­țiuni, a fost redus de la 15, la 5 lei/zi, în timp ce, pen­tru Man­ga­lia, s‑a redus de la 10, la 3 lei/zi.

Repre­zen­tan­ții muni­ci­pa­li­tă­ții au pre­ci­zat că, oda­tă imple­men­tat sis­te­mul TPark, pen­tru pla­ta par­că­rii prin SMS-card, agen­ții eco­no­mici pot rezer­va locuri de par­ca­re pen­tru turiș­tii care se cazea­ză la uni­tă­ți­le hote­li­e­re pe care le au în pro­pri­e­ta­te.

În baza aces­tui pro­iect, imple­men­tat deo­cam­da­tă la nive­lul sta­țiu­ni­lor, am decis să faci­li­tăm acce­sul turiș­ti­lor la locu­ri­le de par­ca­re din apro­pi­e­rea uni­tă­ți­lor de caza­re și să ofe­rim posi­bi­li­ta­tea agen­ți­lor eco­no­mici să deți­nă locuri pro­prii de par­ca­re, în regim de închi­ri­e­re. Prin acest sis­tem de pla­tă, s‑a sta­bi­lit tari­ful de 2 lei/oră, res­pec­tiv 10 lei/zi pen­tru oraș și 3 lei/oră, res­pec­tiv 15 lei/zi, vala­bil în ori­ca­re din­tre sta­țiu­ni­le Man­ga­li­ei”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

El a mai spus că sis­te­mul TPark nu va fi imple­men­tat anul aces­ta în oraș, iar par­că­ri­le publi­ce vor fi gra­tu­i­te pen­tru local­nici și turiști.

În ace­eași ședin­ță a CL, s‑au apro­bat indi­ca­to­rii teh­ni­co-eco­no­mici pri­vind rea­bi­li­ta­rea rețe­le­lor ter­mi­ce din Man­ga­lia, dar și pen­tru imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui de coge­ne­ra­re, cu sco­pul redu­ce­rii cos­tu­ri­lor cu încă­l­zi­rea, pe tim­pul ier­nii.

Ale­șii locali au apro­bat, tot­o­da­tă, ajus­ta­rea pre­țu­lui de pro­duc­ție a giga­ca­lo­ri­ei, de la 343,58 la 385,58 lei, fără TVA, pre­cum și docu­men­ta­ți­i­le teh­ni­ce pen­tru rea­bi­li­ta­rea ter­mi­că a unor insti­tu­ții de invă­țământ din loca­li­ta­te, în cadrul unor pro­iec­te cu finan­ța­re euro­pea­nă. (Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply