Cerbul de Aur: 18 artişti din 15 ţări concurează la Festivalul Internațional ‘Cerbul de Aur’ de la Brașov

0
393

Cer­bul de Aur 2018: Juri­ul sele­cţi­ei a ales con­cu­renţii edi­ţi­ei din acest an a eve­ni­men­tu­lui. Orga­ni­za­to­rii au decis ca pe sce­na con­cur­su­lui să urce mai mulţi con­cu­renţi — 18, ca urma­re a numă­ru­lui mare de înscri­eri.

În peri­oa­da urmă­toa­re, con­cu­renţii îşi aleg pie­sa în lim­ba româ­nă pe care o vor inter­pre­ta pe sce­na de la Bra­şov.

Cer­bul de Aur îşi pre­zin­tă con­cu­renţii edi­ţi­ei 2018, după ce juri­ul a deli­be­rat şi a ales inter­preţii care vor intra în con­curs pen­tru Mare­le Tro­feu al Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţio­nal. Orga­ni­zat de Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal Cer­bul de Aur va fi trans­mis în direct pe TVR 1 şi TVR Mol­do­va, în peri­oa­da 29 august – 2 sep­tem­brie.

Ca urma­re a numă­ru­lui mare de can­di­da­ţi înscri­şi, orga­ni­za­to­rii au decis ca la secţiu­nea inter­pre­ta­re să poa­tă intra în con­curs un număr de 18 arti­şti, faţă de 15, cât era pre­vă­zut ini­ţi­al.

După ana­li­za mate­ri­a­le­lor trans­mi­se de cei pes­te 110 can­di­da­ţii înscri­şi în sele­cţie, mem­brii juri­u­lui i‑au ales pe cei 18 con­cu­renţi care vor urca pe sce­na de la Bra­şov.

Ast­fel, pen­tru edi­ţia ani­ver­sa­ră, juri­ul sele­cţi­ei a ales* pen­tru a urca pe sce­na pres­ti­gi­o­su­lui Fes­ti­val 18 inter­preţi din 14 ţări şi Româ­nia. Aceş­tia sunt:

1. Inis Neziri (Alba­nia),

2. Ama­li­ya Mar­ga­ryan (Arme­nia),

3. Kaye Oli­vi­er Fabian C (Bel­gia),

4. John Kara­yi­an­nis (Cipru),

5. Kel­ly-Joy­ce Bale (Franţa),

6. Ryan O’Shaughnessy (Irlan­da),

7. Omer Net­zer (Isra­el),

8. Dami­a­no Borgi (Ita­lia),

9. Tizia­na Came­lin (Ita­lia),

10. Dina­ra Kai­ro­va (Kaza­khs­tan),

11. Anto­nia Gigo­v­s­ka (Mace­do­nia),

12. Karl Wil­li­am Lund (Marea Bri­ta­nie),

13. Lidia Isac (Repu­bli­ca Mol­do­va),

14. Dora Gai­ta­no­vici (Româ­nia),

15. Ovi­diu Anton (Româ­nia),

16. Ralu­ca Ble­jus­ca (Româ­nia),

17. Sebas­ti­an Sch­mi­dt (San Mari­no),

18. Jor­ge Gon­za­lez (Spa­nia).

Cei 18 arti­şti care vor intra în Con­cur­sul Cer­bul de Aur au fost aleşi de juri­ul sele­cţi­ei, for­mat din Daniel Jin­ga – diri­jor şi com­po­zi­tor, Lia­na Stan­ciu Geor­ges­cu — jur­na­list de spe­cia­li­ta­te radio şi tv, Felix Crai­ni­cu – rea­li­za­tor Radio Româ­nia Actu­a­li­tă­ţi, Andrei Tudor — com­po­zi­tor, Andre­ea Archip – jur­na­list, Gabriel Scîr­let – regi­zor muzi­cal TVR şi Sma­ran­da Vor­ni­cu Sha­lit – direc­to­rul Fes­ti­va­lu­lui.

Urmă­toa­rea eta­pă pen­tru cei 18 con­cu­renţi este ale­ge­rea pie­sei din reper­to­ri­ul româ­nesc pe care o vor inter­pre­ta pe sce­na de la Bra­şov, din lis­ta pusă la dis­po­zi­ţie de orga­ni­za­tori pe site-ul cerbuldeaur.ro, la secţiu­nea dedi­ca­tă.

Con­cur­sul Fes­ti­va­lu­lui va debu­ta joi, 30 august, urmând ca, pe 1 sep­tem­brie, să aflăm nume­le lau­rea­ţi­lor edi­ţi­ei din acest an.

Pe lân­gă Mare­le Tro­feu, în valoa­re de 25 de mii de euro, la aceas­tă edi­ţie ani­ver­sa­ră, con­cu­renţii pot câş­ti­ga alte opt pre­mii:

Ø Pre­mi­ul I,

Ø Pre­mi­ul al II-lea,

Ø Pre­mi­ul al III-lea,

Ø Pre­mi­ul pen­tru cea mai bună inter­pre­ta­re a unei pie­se româ­neşti,

Ø Pre­mi­ul Bra­şo­vu­lui,

Ø Pre­mi­ul Publi­cu­lui,

Ø Pre­mi­ul Pre­sei Fes­ti­va­lu­lui,

Ø Pre­mi­ul Soci­e­tă­ţi­lor Publi­ce de Radio şi de Tele­vi­ziu­ne.

Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal Cer­bul de Aur va avea loc în peri­oa­da 29 august – 2 sep­tem­brie a.c., în Pia­ţa Sfa­tu­lui din Bra­şov.

La 50 de ani de la pri­ma edi­ţie, Cer­bul de Aur 2018 va avea o desfă­şu­ra­re de gală, cu nume­roa­se pre­mii, a căror valoa­re tota­lă este de 65 de mii de euro. Dedi­cat Cen­te­na­ru­lui Româ­ni­ei şi semi­cen­te­na­ru­lui fes­ti­va­lu­lui, TVR pro­pu­ne un for­mat spe­cial al eve­ni­men­tu­lui, cu o Gală Ani­ver­sa­ră, două zile de con­curs, o Gală a Fes­ti­va­lu­lui şi eve­ni­men­te adia­cen­te.

Fes­ti­va­lul se va înche­ia cu show-ul Româ­nia Cen­te­nar, un spec­ta­col ce va reuni muzi­ca popu­la­ră tra­di­ţio­na­lă româ­neas­că şi pre­lu­crări de actu­a­li­ta­te ale aces­tui gen muzi­cal.

Eve­ni­men­tul va fi trans­mis în direct şi în exclu­si­vi­ta­te de Tele­vi­ziu­nea Româ­nă.

*Par­ti­ci­panţii la con­curs pot depu­ne con­tes­ta­ţii în urmă­toa­re­le 24 de ore, care urmea­ză a fi solu­ţio­na­te de echi­pa de mana­ge­ment a Fes­ti­va­lu­lui, de ase­me­nea, în cel mult 24 de ore.


Des­pre Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal Cer­bul de Aur:

Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal Cer­bul de Aur a debu­tat în anul 1968 şi a avut 17 edi­ţii, ulti­ma din­tre aces­tea fiind orga­ni­za­tă în anul 2009. Eve­ni­men­tul a deve­nit cel mai mare fes­ti­val inter­na­ţio­nal de muzi­cã orga­ni­zat în Româ­nia şi, în mod tra­di­ţio­nal, la Bra­șov.

De‑a lun­gul ani­lor, acest pres­ti­gi­os fes­ti­val a găz­du­it apa­ri­ţii sau reci­ta­luri ale unor vede­te pre­cum Dia­na Ross, Amá­lia Rodri­gu­es, Julio Igle­si­as, Dali­da, She­ryl Crow, Tom Jones, Juli­et­te Gre­co, Vaya con Dios, Coo­lio, Chris­ti­na Agu­i­le­ra, Cli­ff Richard, Ken­ny Rogers, Ric­ky Mar­tin, Kel­ly Fami­ly, Patri­cia Kaas, Gil­bert Beca­ud, Jose­phi­ne Baker, Toto Cutug­no, Enri­co Maci­as, Boy Geor­ge, James Brown, Ken­ny Rogers, Ray Char­les, UB 40, Scor­pi­ons, Pink, She­ryl Crow şi mulţi alţii.

Prin cali­ta­tea acte­lor artis­ti­ce pre­zen­ta­te, „Cer­bul de Aur” este nu doar un brand de pres­ti­giu al TVR, ci şi unul naţio­nal, spec­ta­co­le­le orga­ni­za­te în cadrul fes­ti­va­lu­lui adu­nând de un număr impre­sio­nant de spec­ta­tori şi teles­pec­ta­tori din întrea­ga ţară. (sur­sa: TVR1).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply