CENTRUL VECHI al Mangaliei, reabilitat pe un proiect cu Balcik. Astăzi, ședință de îndată a CL

0
832

CENTRUL VECHI REABILITAT PE UN PROIECT CU BALCHIK
- plus ședin­ța de înda­tă a CL, astăzi, la ora 16:00.

Mâi­ne, Mier­curi, 01.08.2018, repre­zen­tanți ai Cen­tru­lui Regio­nal pen­tru Coo­pe­ra­re Trans­fron­ta­li­eră Călă­rași vin la Man­ga­lia, să pre­gă­teas­că docu­men­ta­ția pen­tru sem­na­rea con­trac­tu­lui de finan­ța­re a unui pro­iect trans­fron­ta­li­er Bal­chik-Man­ga­lia, în valoa­re de 1.500.000 euro (750.000 euro Bal­chik, 750.000 euro Man­ga­lia), cu care se va rea­bi­li­ta și Cen­trul Vechi, pen­tru tra­fic pie­to­nal.

Ce pre­su­pu­ne pro­iec­tul?

A. Rea­bi­li­ta­rea zonei de tra­fic pie­to­nal din Man­ga­lia — Pia­ța Repu­bli­cii, în vede­rea orga­ni­ză­rii unui fes­ti­val româ­no-bul­gar.

B. Rea­bi­li­ta­rea zonei de pro­men­a­dă de la Bal­chik, ale­ea până la cas­te­lul Regi­nei Maria.

C. Pro­duc­ție de mate­ri­a­le publi­ci­ta­re, pen­tru ca turiș­tii să-și petrea­că vacan­țe­le sau sa vină in sco­puri turis­ti­ce, in cele doua ora­șe.

D. Orga­ni­za­rea unui fes­ti­val româ­no-bul­gar în Man­ga­lia, “Marea Nea­gră cu mara­ma, Dună­rea cu năfra­ma”, menit să popu­la­ri­ze­ze tra­di­ți­i­le loca­le, gas­tro­no­mia loca­lă, pen­tru a dezvol­ta turis­mul gas­tro­no­mic in vede­rea pre­lun­gi­rii sezo­nu­lui esti­val.

E. Orga­ni­za­rea a 2 fes­ti­va­luri, Bal­chik Pia­no Days și Bal­chik Jazz Nights.

In nume­le cetă­țe­ni­lor Man­ga­li­ei, mul­țu­mesc pri­mă­ri­ei Bal­chik, pen­tru coo­pe­ra­rea trans­fron­ta­li­eră.

PS: Din acest motiv s‑a con­vo­cat pen­tru astăzi o ședin­ță de înda­tă a Con­si­li­u­lui Local. Nu stiu cum, dar pri­mă­ria le face pe toa­te in ulti­mul moment. Dacă nu e cvo­rum de ședin­ță?

Mena­bit Ozghiun, con­si­li­er local.


Man­ga­lia News, 31.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele