Ce are Clujul și nu are Capitala. Motivul ruşinos pentru care Olimpiada Internaţională de Matematică nu s‑a putut organiza la Bucureşti

0
324

Clu­jul găz­du­ieş­te cel mai impor­tant eve­ni­ment legat de edu­ca­ţie care se desfă­şoa­ră în Româ­nia cu oca­zia Cen­te­na­ru­lui – Olim­pi­a­da Inter­na­ţio­na­lă de Mate­ma­ti­că. La eve­ni­ment par­ti­ci­pă 615 tineri mate­ma­ti­cieni de top din 110 ţări, prin­tre care şi fiul preşe­din­te­lui Siri­ei.

Pen­tru cele 12 zile în care la Cluj are loc Olim­pi­a­da Inter­na­ţio­na­lă de Mate­ma­ti­că, se vor chel­tui cir­ca 1 mili­on de euro.

Pen­tru caza­rea celor cir­ca 1.200 de invi­ta­ţi ofi­ci­ali din 110 ţări – 615 con­cu­renţi plus însoţi­to­rii – au fost închi­ri­a­te cele mai mari 8 hote­luri din Cluj. 400 de volun­tari se vor ocu­pa ca în cele aproa­pe 2 săp­tămâni de Olim­pi­a­dă con­cu­renţi­lor să nu le lip­seas­că nimic.

Orga­ni­za­rea eve­ni­men­tu­lui a înce­put în urmă cu 12 luni.

Care a fost moti­vul prin­ci­pal pen­tru care a fost ales Clu­jul?

Ini­ţi­al nu a fost ale Clu­jul. În urmă cu 5 ani, când Româ­nia a pri­mit acor­dul bor­du­lui de la Lon­dra a fost ales Bucu­reş­ti­ul. În 2016, Bucu­reş­ti­ul a tri­mis Minis­te­ru­lui o adre­să prin care spu­nea că nu are capa­ci­ta­tea logis­ti­că şi orga­ni­za­tori­că pen­tru aşa ceva. Moment în care s‑a cău­tat o altă solu­ţie şi au fost în dis­cu­ţie Alba Iulia, Clu­jul şi Iaşi­ul par­că. S‑au făcut eva­luări, Alba Iulia îşi dorea foar­te tare, Pri­mă­ria din Alba îşi dorea foar­te tare, dar board-ul a zis: «pas» pen­tru că sunt niş­te con­di­ţii care se pun: în pri­mul rând nu aveau sală de con­curs. Toi cei 615 copii tre­bu­ie să fie într‑o sin­gu­ră sală, apoi hote­lu­ri­le, pen­tru că dis­cu­tăm des­pre 1.200, 1.300 de oameni pe care tre­bu­ie să‑i cazezi în con­di­ţii de 3–4‑5 ste­le. Aici vor­bim doar de dele­ga­ţi­i­le ofi­ci­a­le, dar dacă ne gân­dim şi la fami­lii şi alţi însoţi­tori, numă­rul este incom­pa­ra­bil mai mare. Mulţi din­tre uni­ver­si­ta­rii care vin în comi­sii vin cu fami­li­i­le. Noi am luat 8 hote­luri, tot ce e mare am luat”, a decla­rat Valen­tin Cui­bus, șeful Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean Cluj, citat de adevărul.ro. (sur­sa: monitorulcj.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply