CÂND VA FI CANONIZAT ARSENIE BOCA. DATA NU A FOST ALEASĂ ÎNTÂMPLĂTOR

0
511

Părin­te­le Arse­nie Boca ar urma să fie cano­ni­zat de Bise­ri­ca Orto­do­xă Româ­nă, pri­ma cele­bra­re a sa urmând să fie făcu­tă pe 28 noiem­brie 2018, cu doar câte­va zile îna­in­te de inau­gu­ra­rea Cate­dra­lei Nea­mu­lui. Anu­nţul a fost făcut de isto­ri­cul și jur­na­lis­tul Flo­ri­an Bichir, la B1 TV.

Data este alea­să sim­bo­lic. Duhov­ni­cul de la Pri­slop a murit pe 28 noiem­brie 1989, iar  nume­le de sfânt va fi Sfân­tul Arse­nie de la Pri­slop.

Pro­ce­sul de cano­ni­za­re a înce­put în urmă cu mai bine de doi ani, când Comi­sia a înce­put să strân­gă infor­ma­ții des­pre mun­ca și ope­ra duhov­ni­cu­lui.

Flo­ri­an Bichir nu a făcut întâm­plă­tor acest anunț, el fiind, ală­tu­ri de Romeo Petraș­ciuc și Ralu­ca Tode­rel, coor­do­na­tor al lucră­rii ”Părin­te­le Arse­nie Boca în Arhi­ve­le Secu­ri­tă­ții”, trei cărți de docu­men­te ine­di­te din arhi­ve­le CNSAS. Aces­tea au fost sin­gu­re­le volu­me cu valoa­rea ști­in­ți­fi­că accep­ta­te și cer­ce­ta­te de Comi­sie.

Rapor­tul Comi­si­ei de cano­ni­za­re, con­du­să de Îna­l­tpreasfin­ți­tul Părin­te Lau­ren­țiu Stre­za, Mitro­po­li­tul Arde­a­lu­lui, va fi supus apro­bă­rii Sfân­tu­lui Sinod în urmă­toa­rea sa ședin­ță.

Mitro­po­li­tul Arde­a­lu­lui, ÎPS Lau­ren­țiu, a vor­bit des­pre posi­bi­li­ta­tea ca părin­te­le Arse­nia Boca să fie cano­ni­zat. Aces­ta a pre­ci­zat că s‑au făcut une­le demer­suri în acest sens, iar unul din­tre cei mai iubiți duhov­nici ar urma să devi­nă “sfânt” cel mai pro­ba­bil anul vii­tor.

”Când Dum­ne­zeu va rân­dui “împli­ni­rea vre­mii” pen­tru cano­ni­za­rea părin­te­lui Arse­nie şi Bise­ri­ca îl va tre­ce în rân­dul sfinţi­lor, nume­le se va schim­ba din „Părin­te­le Arse­nie Boca”, în cel de “Sfân­tul Arse­nie”. În locul foto­gra­fi­ei cu chi­pul Părin­te­lui, atât de mul­ti­pli­ca­tă de dori­to­rii de câş­tig necin­stit, va fi zugră­vi­tă şi apro­ba­tă de către Sfân­tul Sinod icoa­na sa de sfânt, cu chi­pul trans­fi­gu­rat prin lucra­rea haru­lui lui Dum­ne­zeu”,  a afir­mat IPS Lau­renţiu într-un inter­viu. (sur­sa: doctorulzilei.ro, 04.07.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply