BRAVO, clasa a VIII‑a B, promoția 2018, Școala Gimnazială ”Gala Galaction” Mangalia! Sunteți cei mai buni!

0
1932

Feli­ci­tări, cla­sa a VIII‑a B, pro­mo­ția 2018, Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion” Man­ga­lia! BRAVOOO! Sun­teți cei mai buni!

Foto: Era în sep­tem­brie, 2014, la înce­put de nou an șco­lar…

Pri­ma zi de școa­lă, bucurie,veselie emo­ție, curi­o­zi­ta­te și tea­ma de necu­nos­cut… Nu mai e Doam­na cu noi, e o altă Doam­nă și sunt mai mulți (pro­fe­sori) cei care vor intra la cla­să…

Tea­ma a dis­pă­rut des­tul de repe­de și-am des­co­pe­rit un colec­tiv fru­mos, copi­lă­ros, dis­ci­pli­nat, unit, omo­gen ca și pre­gă­ti­re, dor­nic de cunoaș­te­re, explo­ra­re și miș­ca­re.

Cei patru ani au tre­cut ca gân­dul și ca vân­tul, iar rezul­ta­te­le lor șco­la­re au fost din ce în ce mai bune, fără să exa­ge­rez, cred că este una din cele mai bune pro­mo­ții ale șco­lii noas­tre.

Cei care au con­tri­bu­it, cu suc­ces, la for­ma­rea și dezvol­ta­rea lor ulte­ri­oa­ră au fost: doamna învă­ță­toa­re Chi­r­i­ac Nila, pro­fe­so­rii ce au pre­dat la aceas­tă cla­să și bine­în­țe­les, părin­ții aces­tor copii minu­nați, care și-au sus­ți­nut copi­ii, diri­gin­te­le și școa­la în demer­sul didac­tic.

În cei patru ani de gim­na­ziu nu au lip­sit medi­i­le gene­ra­le de 10.00Mihă­i­lă Ște­fan, Rota­ru Andrei, Fefea Teo­do­ra, Cara­man Sena Esra și foa­re mul­te medii pes­te 9.50, de unde și media cla­sei la sfâr­șit de an șco­lar, foar­te mare, spre exem­plu: cla­sa a VI‑a — 9.47, apoi 9.33, in cla­sa a VII‑a si 9.36, în cla­sa a VIII‑a.

Eva­lu­a­rea Națio­na­lă a găsit un colec­tiv bine pre­gă­tit și hotă­rât să-și rea­li­ze­ze visu­ri­le lega­te de liceu, să ocu­pe locu­ri­le în cadrul celui mai râv­nit liceu din oraș și din Con­stan­ța.

Cea mai mare medie din oraș la Eva­lu­a­rea Națio­na­lă a fost a ele­vei noas­tre Ioni­ță-Mitran Gabrie­la — 9.80, urma­tă de alți elevi din aceas­tă cla­să: Mihă­i­lă Ște­fan și Rota­ru Andrei — 9.75, Fefea Teo­do­ra — 9.70, Miș­că Maria — 9.60, Dulău Ralu­ca, Dumi­tru Șer­ban, Roș­cu­leț Cla­u­diu, pes­te 9.50. Ce pot spu­ne este că media cla­sei la Eva­lu­a­rea Natio­na­lă a fost 8.61.

După cal­cu­la­rea medi­ei de admi­te­re la liceu pen­tru fie­ca­re elev, am avut o mare bucu­rie, pen­tru că, din 27 de elevi, 14 au avut medii pes­te 9.00, din care 8 pes­te 9.50, deci la fina­lul cla­sa­men­tu­lui, media de admi­te­re în liceu a cla­sei a VIII‑a B a fost  8.74!

Nu pot tre­ce mai depar­te fără să‑i amin­tesc pe cei doi pro­fe­sori care au mun­cit ală­tu­ri de elevi pen­tru aces­te fru­moa­se rezul­ta­te de la sfâr­șit de gim­na­ziu, doam­na pro­fe­soa­ră Pet­cu Ele­na, la Lim­ba și Lite­ra­tu­ra Româ­nă și dom­nul pro­fe­sor Gogoa­șă Ion, la Mate­ma­ti­că.

S‑a înche­iat și ulti­ma eta­pă a admi­te­rii în liceu din acest an 2018 și…, din nou motiv de bucu­rie pen­tru ele­vii cla­sei a VIII‑a B, pen­tru părin­ții și pro­fe­so­rii lor și, nu în ulti­mul rând, pen­tru Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion”. De ce motiv de bucu­rie?

Pen­tru că avem:

  • 2 elevi la Mir­cea: Mate­ma­ti­că-Infor­ma­ti­că, Mihă­i­lă Ște­fan — 9.80 și Rota­ru Andrei — 9.79,
  • 2 ele­ve tot la Mir­cea, Fefea Teo­do­ra — 9.74 și Miș­că Maria — 9.63,
  • 2 fete la Ovi­di­us: Mate-Info: Ioni­ță-Mitran Gabrie­la — 9.78 și Dulău Ralu­ca — 9.57,
  • O ele­vă, la Regi­na Maria: Arte — Pod­go­rea­nu Mar­ta — 8.37,
  • Un elev, în Bucu­rești — Roș­cu­leț Cla­u­diu - 9.38,
  • 15 elevi, la Lice­ul Cal­la­tis, din­tre care îi amin­tesc pe: Dumi­tru Șer­ban — 9.52, Cara­man Sena — 9.49, Mari­ne­scu Oana — 9.43 și mulți alții cu medii mari,
  • 2 elevi, la Cole­gi­ul Eco­no­mic, din care Libi­dov Andra­da — 9.08,
  • 1 elev, la Efo­rie,
  • 1 elev, la Băne­scu.

FELICITĂRI, dragi LICEENI și mult suc­ces în dru­mul vos­tru către ”DEPARTE”!

Pro­fe­sor Diri­gin­te,

Cris­ti­an Maria Euge­nia.


Man­ga­lia News, 28 iulie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply