Bani de la CJC pentru Mangalia. Țuțuianu: „Au conturile blocate, erau în pericol să piardă proiecte europene”

0
454

45 de loca­li­tăți pri­mesc bani pen­tru a‑și plăti din arie­ra­te.

Con­si­li­e­rii jude­țeni au apro­bat, în cadrul ședin­ței ordi­na­re a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța de vineri, 27 iulie a.c., acor­da­rea „unor sume din cote defal­ca­re din impo­zi­tul pe venit pen­tru uni­tă­ți­le admi­nis­tra­tiv – teri­to­ri­a­le pen­tru achi­ta­rea arie­ra­te­lor, sus­ți­ne­rea pro­gra­me­lor de dezvol­ta­re loca­lă și pen­tru sus­ți­ne­rea pro­iec­te­lor de infras­truc­tu­ră care nece­si­tă cofi­nan­ța­re loca­lă pe anul 2018”.

Ast­fel, 45 de loca­li­tăți din jude­țul Con­stan­ța vor pri­mi, în total, pes­te 7,5 mili­oa­ne de lei pen­tru dezvol­ta­re loca­lă și pen­tru arie­ra­te. Din­tre loca­li­tă­ți­le care vor pri­mi bani de la CJC enu­me­răm:

Cas­te­lu, cu 450.000 de lei, Cer­che­zu – 300.000 de lei, Coma­na – 200.000 de lei, Cru­cea – 200.000 de lei, Dum­bră­ve­ni – 200.000 de lei, Hâr­șo­va – 450.000 de lei, Mereni – 200.000 de lei, Siliș­tea – 200.000 de lei, Tor­to­ma­nu – 200.000 de lei, Toprai­sar – 200.000 de lei, Vul­tu­ru – 50.000 de lei, Tuz­la – 100.000 lei, Târ­gu­șor – 150.000 lei, Sei­meni – 50.000 lei, Sara­iu – 100.000 lei, Peci­nea­ga – 150.000 lei, Peș­te­ra – 100.000 lei, Ali­man – 50.000 lei, Amza­cea – 100.000 lei.

În total, sunt 45 de uni­tăți admi­nis­tra­tiv teri­to­ri­a­le care au pri­mit diver­se sume; în func­ție de ce au soli­ci­tat, de pro­ble­me­le pe care le au. Cam toa­te pri­mă­ri­i­le au arie­ra­te. Eu încerc o dezvol­ta­re jude­țea­nă în între­gi­me. Sunt pro­ble­me de trei, patru, șap­te ani. Am făcut aces­te alo­cări pen­tru arie­ra­te și dezvol­ta­re loca­lă. Une­le arie­ra­te înseam­nă și plăți a docu­men­ta­ți­ei a unor pro­iec­te. I‑am aju­tat să-și poa­tă plăti aces­te pro­iec­te. Insist și le-am spus și pri­ma­ri­lor: ori­ce ban vine de la Uniu­nea Euro­pea­nă aju­tă la dezvol­ta­rea jude­țu­lui. Banii au fost alo­cați și în func­ție de înca­să­ri­le pe care le are pri­mă­ria. Încerc să ajut pri­mă­ri­i­le care nu au veni­turi foar­te mari. Îmbu­nă­tă­ți­rea vie­ții locu­i­to­ri­lor tre­bu­ie făcu­tă pes­te tot”, a pre­ci­zat pre­șe­din­te­le CJC, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu.

Suma cea mai con­sis­ten­tă a fost alo­ca­tă muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia; este vor­ba des­pre 1,3 mili­oa­ne de lei, bani care vor fi virați direct în con­tu­ri­le Minis­te­ru­lui Dezvol­tă­rii Regio­na­le, fiind corec­ții pen­tru pro­iec­te­le afla­te în deru­la­re la Man­ga­lia pen­tru acce­sa­rea de fon­duri euro­pe­ne.

Am mai spus, nu con­tea­ză culoa­rea poli­ti­că, voi sus­ți­ne ori­ce inves­ti­ție care adu­ce fon­duri euro­pe­ne în jude­țul Con­stan­ța. Sunt anu­mi­te pro­ble­me în cadrul UAT Man­ga­lia, am înțe­les că au con­tu­ri­le blo­ca­te, ris­cau să piar­dă pro­iec­te de mili­oa­ne de euro. Și atunci am luat aceas­tă hotă­râre, pen­tru a alo­ca 1,3 mili­oa­ne de lei, pen­tru a deblo­ca situ­a­ția de la Man­ga­lia și pen­tru a putea să-și ducă la înde­pli­ni­re pro­iec­te­le pe fon­duri euro­pe­ne”, a adă­u­gat pre­șe­din­te­le Mari­us Țuțu­ia­nu.

Pro­iec­tul a fost votat de toți con­si­li­e­rii jude­țeni pre­zenți.

F.B, replicaonline.ro, 27.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply