Bacalaureat 2018. Scrisoarea unui elev, după contestație: Vocea celor neauziți. Lumea trebuie să cunoască adevărul

0
989

Baca­la­u­re­at 2018. Un elev din Ialo­mi­ța ne‑a scris pe adre­sa redac­ți­ei un mesaj de revol­tă, după ce a făcut con­tes­ta­ție la Baca­la­u­re­at. Spe­ră ca, prin inter­me­di­ul nos­tru, mesa­jul său să ajun­gă la Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei. El este elev la Cole­gi­ul Națio­nal “Gri­go­re Moi­sil” din Urziceni. 

”Sunt un elev din jude­țul Ialo­mi­ța, mai pre­cis de la Cole­gi­ul Natio­nal “Gri­go­re Moi­sil”, mă chea­mă Avar­vari Vlad.

Vă pot spu­ne că am fost “abu­zat” de sis­te­mul de învă­țământ, în ide­ea că pro­fe­so­rii care corec­tea­ză lucră­ri­le ele­vi­lor, le corec­tea­ză în batjo­cu­ră și-și bat joc de mun­ca noas­tră, a copiilor…

De exem­plu, eu am învă­țat timp de luni bune, m‑am pre­gă­tit intens pen­tru Exa­me­nul de Capa­ci­ta­te, pen­tru Baca­la­u­re­at, am făcut medi­ta­ții, m‑am pri­vat de anu­mi­te lucruri per­so­na­le și ieșiri, doar pen­tru a avea par­te de un rezul­tat bun la exa­men. Iar când am sus­ți­nut Exa­me­nul de Baca­la­u­re­at, la Lim­ba și Lite­ra­tu­ra Româ­nă, am fost con­vins că nota va fi pe măsu­ră, deo­a­re­ce, repet, pre­gă­ti­rea mea a fost inten­să. În urma află­rii rezul­ta­te­lor, nota a fost de 6,80, iar dupa con­tes­ta­ții a ajuns la 8,85, aproa­pe de 9.

Cum este posi­bil ca pro­fe­so­rii să gre­șeas­că așa de mult, să nu fie atenți, să-și bată joc la pro­priu de mun­ca unor ado­les­cenți și copii până la urmă? În ce țară tră­im? Ăsta este învă­țămân­tul româ­nesc? Așa a ajuns? Nu mai putem avea drep­ta­te nici în insti­tu­ții, pre­cum Lice­ul? Cum mai pot tine­rii să aibă notiu­nea de cunoaș­te­re corectă?

De alt­fel, eu am fost unul din­tre cazu­ri­le feri­ci­te, dar cunosc pri­e­te­ni și elevi, care deși erau buni, cand au aflat rezul­ta­te­le (une­le mici bine­în­țe­les), con­strânși de fami­lie, de soci­e­ta­te, de școa­lă, de ruși­ne nu au mai avut cura­jul să aibă încre­de­re in ei, s‑au demo­ra­li­zat, și nu au mai făcut con­tes­ta­ții, iar nota lor era alta cu sigu­ran­ță și s‑au lăsat bătuți de soar­tă și de acel rezul­tat care, de fapt, nu era cel ade­vă­rat, din păca­te unii ado­les­cenți ajung să facă ges­turi extre­me… Știm cu toții cazuri… Lumea tre­bu­ie să cunoas­că ade­vă­rul!!! Lucru­ri­le nu mai tre­bu­ie ascun­se, prea mult se tace și nu se face nicio schim­ba­re”, este mesa­jul ele­vu­lui, veri­fi­cat în baza plat­for­mei bacalaureat.edu.ro, care con­fir­mă creș­te­rea notei după contestație.

La sfâr­șit, ne scrie și o rugă­min­te, nu pen­tru el, ci pen­tru cei care vor veni după el: ”V‑aș ruga ca prin inter­me­di­ul aces­tei publi­ca­ții să faceți un arti­col pe baza aces­tui subiect, ca să ajun­gă la Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei, să facă ceea ce tre­bu­ie, o schim­ba­re, să pună în comi­si­i­le de corec­ta­re și eva­lu­a­re, cadre didac­ti­ce care au expe­rien­ță și care sunt pro­fe­si­o­niști, nu niș­te per­soa­ne care își bat joc de ele­vii din ziua de azi, care mai și înva­ță și mun­cesc pen­tru obți­ne­rea ide­a­lu­ri­lor. Vreau să fiu eu vocea celor nea­u­ziți, care poa­te nu au curaj. Mul­tu­mesc anti­ci­pat!”. (sur­sa: dcnews.ro/bacalaureat-2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply