Aura numelui. Voropchievici, tabel: Calculează ce aură ai. Tabel și explicații

0
924

Cal­cu­lea­ză-ți și tu aura nume­lui! 

Mihai Vorop­chi­e­vici a expli­cat că vibra­ția aurei este pe pre­nu­me­le folo­sit. Ast­fel, dacă ai două sau mai mul­te pre­nu­me, cal­cu­lezi pe pre­nu­me­le pe care oame­nii te stri­gă frec­vent, nu vor­bim des­pre excep­ții. Dacă te numești Anto­nio și ți se spu­ne Tony, cal­cu­lezi vibra­ția pen­tru Tony. 

”Fie­ca­re lite­ră cores­pun­de unei cifre. Adu­na­te toa­te cores­pund unui număr, cei care pri­mesc cifra 1 înseam­nă că sunt oameni domi­nanți, cura­joși, plă­cuți, ener­gici, exo­tici și fas­ci­nanți, e o aură roșie. 1 repre­zin­tă acțiu­ne, ies un pic din tipa­re. Ne mutăm la 2, care este por­to­ca­liu, sunt oameni echi­li­brați, mag­ne­tici, siguri, des­chiși, niș­te oameni plă­cuți.” a spus nume­ro­lo­gul la Ante­na 3.

Iată în con­ti­nu­a­re aura fie­că­rui număr:

3gal­ben, oameni mag­ne­tici, fas­ci­nanți, au pute­re, dețin con­tro­lul, enig­ma­tici, foar­te des­chiși;

4ver­de, sobru, prag­ma­tic, fidel, iubi­tor de oameni, ofe­ră aju­tor, dar nu cer, une­ori dina­mici și încă­pă­țâ­nați, de mul­te ori plă­cuți, tre­bu­ie să ai gri­jă să te pas­că numai lucru­ri­le bune;

5albas­tru, comu­ni­ca­re, ide­a­lism, pace inte­ri­oa­să, fire răb­dă­toa­re, pro­fun­dă, intu­i­ti­vă;

6indi­go, vizio­nari, prin exce­len­ță, intu­i­tivi, curi­oși, moti­vea­ză pe cei din jur, îi deter­mi­nă să se apu­ce de mun­că, copi­ii lor au puteri para­nor­ma­le;

7vio­let, o minu­ne, calmi, medi­ta­tivi, intro­ver­tiți, afec­tu­oși, cea mai mare legă­tu­ră cu divi­ni­ta­tea;

8roz, au pute­re, altru­ism, trec ori­ce fel de obs­ta­co­le, se pot rege­ne­ra, se recu­pe­rea­ză repe­de, au for­ță inte­ri­oa­ră, rozul adu­ce suc­ces.

9auriu, deter­mi­na­re, for­ță. (sur­sa: dcnews.ro).


M.V: Fie­că­rei lite­re îi cores­pu­ne un număr. Dia­cri­ti­ce­le se con­si­de­ră lite­re nor­ma­le.
Se scrie nume­le com­plet și fie­că­rei lite­re i se scrie numă­rul cores­pun­ză­tor, dea­su­pra.
Dacă se obține un număr din două cifre, se adu­nă până când se obține o sin­gu­ră cifră și acel număr cores­pun­de cu aura nume­lui.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply