AUDIO Vocalistul Costin Adam despre formația Phoenix

0
574

Pho­e­nix, cunos­cu­tă în Occi­dent ca Transsyl­va­nia-Pho­e­nix, este o for­ma­ție româ­neas­că de muzi­că rock, înfi­in­ța­tă în 1962, la Timi­șoa­ra.

Pho­e­nix a fost des­chi­ză­toa­re de dru­muri în muzi­ca adre­sa­tă publi­cu­lui larg în Româ­nia celei de a doua jumă­tăți a seco­lu­lui XX. Mem­brii for­ma­ți­ei au abor­dat nume­roa­se sub­ge­nuri ale rock-ului; tra­se­ul sti­lis­tic al for­ma­ți­ei a por­nit de la muzi­că beat, evo­lu­ând spre rock psi­he­de­lic și de aici către hard rock, cu un număr de expe­ri­men­te de rock pro­gre­siv.

În anii 1970, efec­te­le schim­bă­ri­lor poli­ti­ce din țară asu­pra vie­ții cul­tu­ra­le au adus la des­tră­ma­rea mul­tor for­ma­ții de gen. Între cele care au con­ti­nu­at prin adop­ta­rea unui stil nou, Pho­e­nix a avut una din­tre cele mai neaș­tep­ta­te evo­lu­ții, dând naș­te­re sub­ge­nu­lui rock numit etno rock (inspi­rat din fol­clo­rul româ­nesc auten­tic).

In foto: Cos­tin Adam si Nicu Covaci — Pho­e­nix.

AUDIO, aici.

Inter­viu de Mada­li­na Cori­na Dia­co­nu, Radio Roma­nia Cul­tu­ral.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply