Au mai rămas câteva zile până la termenul limită de depunere a Declaraţiei Unice fiscale

0
395

Ter­me­nul limi­tă pen­tru depu­ne­rea „Decla­ra­ţi­ei uni­ce pri­vind impo­zi­tul pe venit şi con­tri­bu­ţi­i­le soci­a­le dato­ra­te de per­soa­ne­le fizi­ce” — For­mu­la­rul 112 — este luni, 16 iulie 2018.

Decla­ra­ţia Uni­că se depu­ne de către per­soa­ne­le care au obli­ga­ţia decla­ră­rii veni­tu­ri­lor rea­li­za­te din Româ­nia sau/şi din stră­i­nă­ta­te în anul 2017, decla­ră­rii impo­zi­tu­lui pe veni­tul estimat/norma de venit a se rea­li­za din Româ­nia în anul 2018 şi de către per­soa­ne­le care au obli­ga­ţia decla­ră­rii veni­tu­lui esti­mat pen­tru înca­dra­rea ca plăti­tor de con­tri­bu­ţii soci­a­le şi, după caz, a decla­ră­rii con­tri­bu­ţi­i­lor soci­a­le dato­ra­te pen­tru anul 2018.

Pen­tru depu­ne­rea decla­ra­ţi­ei onli­ne, până la 16 iulie 2018 inclu­siv, se acor­dă o boni­fi­ca­ţie de 5% din impo­zi­tul pe venit plătit inte­gral până la 15 mar­tie 2019 inclu­siv, repre­zen­tând obli­ga­ţi­i­le fis­ca­le anu­a­le pen­tru anul 2018.

Valoa­rea boni­fi­ca­ţi­ei dimi­nu­ea­ză impo­zi­tul pe veni­tul net anu­al plătit şi se apli­că cores­pun­ză­tor şi pen­tru con­tri­bu­ţi­i­le soci­a­le dato­ra­te potri­vit legii”, menţio­nea­ză Minis­te­rul Finanţe­lor, într-un comu­ni­cat.

Decla­ra­ţia Uni­că se poa­te depu­ne şi în for­mat hâr­tie la regis­tra­tu­ra admi­nis­tra­ţi­i­lor fis­ca­le ale ANAF, sau prin poş­tă, prin scri­soa­re reco­man­da­tă cu con­fir­ma­re de pri­mi­re.

For­mu­la­rul şi instru­cţiu­ni­le de com­ple­ta­re pot fi des­căr­ca­te onli­ne de pe por­ta­lul www.anaf.ro, la urmă­to­rul link: 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/DU_PF_OPANAF_1155_2018.pdf

Con­ti­nu­a­rea, pe zf.ro, 08.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply