ASTĂZI, ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ a CL Mangalia! CONVOCATOR

1
484

ASTĂZI, ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ a CL Man­ga­lia! CONVOCATOR:

Sedin­ta de înda­tă a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia — 18.07.2018. Pe ordi­nea de zi:

1. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea docu­men­ta­ţi­ei teh­ni­ce şi a indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co­e­co­no­mici ai pro­iec­tu­lui ”Cre­ş­te­rea efi­cienţei ener­ge­ti­ce a clă­di­rii publi­ce Gră­di­ni­ţa nr.3, Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, judeţul Con­stanţa” din cadrul obiec­ti­vu­lui de inves­ti­ţii “Moder­ni­za­re, rea­bi­li­ta­re ter­mi­că (clă­di­re publi­că) şi extin­de­re Gră­di­ni­ţa nr.3”;

Ini­ţi­a­tor Pri­mar.

2. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea docu­men­ta­ţi­ei teh­ni­ce şi a indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co­e­co­no­mici a pro­iec­tu­lui “Cre­ş­te­rea efi­cienţei ener­ge­ti­ce a clă­di­rii publi­ce Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis, Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, ]udeţul Con­stanţa” din cadrul obiec­ti­vu­lui de inves­ti­ţii ”Moder­ni­za­re, rea­bi­li­ta­re ter­mi­că (clă­di­re publi­că) şi extin­de­re Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis Man­ga­lia”;

Ini­ti­a­tor Pri­mar.

3. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici ai obiec­ti­vu­lui de inves­ti­ţii “Cre­ş­te­rea efi­cienţei ener­ge­ti­ce a clă­di­rii publi­ce ‑Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Sf. Andrei, Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, Judeţul Con­stanţa”, din cadrul obiec­ti­vu­lui de inves­ti­ţii “Moder­ni­za­re, rea­bi­li­ta­re ter­mi­că [clă­di­re publi­că) şi extin­de­re Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Sf. Andrei “; Ini­ti­a­tor Pri­mar

4. Pro­iect de hotă­râre pri­vind emi­te­rea acor­du­lui de prin­ci­piu al Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia pri­vind ajus­ta­rea preţului/tarifului local de pro­du­ce­re şi dis­tri­bu­ţie cen­tra­li­za­tă a ener­gi­ei ter­mi­ce de către S.C. Gol­d­term Man­ga­lia SA. în Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia;

Ini­ti­a­tor Pri­mar.

5. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea docu­men­ta­ţi­ei teh­ni­co eco­no­mi­ce faza DA.L.I. pen­tru obiec­ti­vul „Cre­ş­te­rea efi­cienţei caza­ne­lor de apă fier­bin­te şi racor­da­rea la reţea­ua de gaze a sis­te­mu­lui de ali­men­ta­re cu ener­gie ter­mi­că a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia Rea­bi­li­ta­re reţe­le ter­mi­ce afe­ren­te C.T. 7″;

Ini­ti­a­tor Pri­mar.

6. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea docu­men­ta­ţi­ei teh­ni­co ‑eco­no­mi­ce faza S.F. pen­tru obiec­ti­vul „Imple­men­ta­rea coge­ne­ră­rii de îna­l­tă efi­cienţă în cen­tra­le­le ter­mi­ce din zonă”

Ini­ţi­a­tor Pri­mar.

7. Pro­iect de hotă­râre pri­vind pre­lun­gi­rea Con­trac­tu­lui de dele­ga­re a ges­tiu­nii ser­vi­ci­u­lui de trans­port public local de per­soa­ne prin cur­se regu­la­te în Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia pen­tru tra­se­ul Man­ga­lia Olimp;

Ini­ţi­a­tor Pri­mar.

8. Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea H.G.)… nr.57/O4.05.2018 pri­vind apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui de orga­ni­za­re, fun­cţio­na­re şi rezer­va­re a par­că­ri­lor publi­ce de pe raza Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia;

Ini­ti­a­tor Pri­mar. (sur­sa: Mangalia.TV).


Man­ga­lia News, 18.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Dom­nu­le pri­mar, domni­lor con­si­li­eri,
    Mer­geti va rog in sta­tiu­nea Nept­un sa vedeti par­ca­ri­le late­ra­le de aco­lo facu­te la fel ca in toa­te tari­le occidentale,si, faceti ace­la­si lucru si in ora­sul Man­ga­lia care este stran­gu­lat prin ocu­pa­rea a doua benzi de cir­cu­la­tie de masi­ni­le par­ca­te pe mar­gi­nea sose­lei.
    Asa cum si sin­guri puteti con­sta­ta­ta, acest lucru este posi­bil prin ingus­ta­rea tro­tu­a­re­lor late cat o sosea cu doua benzi total inu­ti­le! 1:50–2m lati­me mai mult decat sufi­cient pen­tru pie­to­nii aces­tui ora­sel. Cu totii vedem cum atunci cand te apro­pii de oras stam la cozii inter­mi­na­bi­le pana sa tra­ver­sezi ora­sul. Cu doua benzi pe sens des­con­ges­tio­nam si tra­fi­cul dar rezol­vam si par­ca­ri­le care nu ar mai deran­ja tra­fi­cul coti­dian.

    Cu sti­ma,
    Ion MITU

Leave a Reply