ARTIZANESCU.RO, un MAGAZIN ONLINE de TRADITII ROMANESTI

0
1585
Artizaneasca...

ARTIZANESCU.RO este un maga­zin onli­ne de tra­di­ții româ­nești, unde iubi­to­rii cul­tu­rii popu­la­re de la noi pot găsi obiec­te lucra­te manu­al, făcu­te cu miga­lă și pri­ce­pe­re de meș­teri popu­lari de pe tot cuprin­sul țării. 

Prin demer­sul nos­tru, încer­căm să adu­cem în case­le oame­ni­lor de aici, dar mai ales celor ple­cați pes­te mări și țări, la mun­că, sau sta­bi­liți prin stră­i­nă­ta­te, un colț, cât de mic, din Patria lor, în spe­ran­ța că dorul de glia stră­bu­nă le va fi alinat.

În sec­țiu­nea TRADITII ROMANESTI, ne stră­duim să adu­năm cât mai mul­te infor­ma­tii și date lega­te de obi­ce­iu­ri­le din aceas­tă par­te a lumii, povești ăi repor­ta­je des­pre oameni buni și locuri minu­na­te. Încer­căm să ținem pasul cu ști­ri­le de actu­a­li­ta­te și calen­da­rul mani­fes­tă­ri­lor de gen.

Fie că e vor­ba de ii, de icoa­ne pic­ta­te pe sti­clă, de ouă încon­de­ia­te, de căni din lemn, vase din cera­mi­că sau șter­ga­re lucra­te manu­al, obiec­te­le poar­tă în ele o fărâ­mă din spi­ri­tul cre­a­to­ri­lor lor.

Vă aștep­tăm să pășiți în maga­zi­nul nos­tru onli­ne, des­chis non-stop, să coman­dați ceva, ce vă pla­ce, un cadou pen­tru cei dragi, o por­ție de suflet românesc!

Vă rugăm să ne scri­eți, să aflăm vești de la voi și să vă spu­nem ce mai e pe aici, să împăr­tă­șim împre­u­nă mân­dria de a fi român, să ne bucu­răm împre­u­nă de minu­ni­le fol­clo­ru­lui nos­tru, să sim­tiți pen­tru câte­va minu­te că sun­teți ACASĂ!

Dana & Razvan Mate­es­cu, ARTIZANESCU.RO


Man­ga­lia News, 31.01.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply