Artefactul de la Aiud din aliaj special, cu o formă stranie, vechi de 250.000 de ani! [VIDEO]

1
1297

Arte­fac­tul de la Aiud, rea­li­zat din­tr-un un ali­aj spe­cial de alu­mi­niu (!), are o for­mă stra­nie, de tal­pă sau picior de navă extra­te­res­tră, cu o vechi­me sta­bi­li­tă de 250.000 de ani! Acest arte­fact poa­te fi vizio­nat la Muze­ul de Isto­rie din Cluj, ală­tu­ri de alte obiec­te stră­vechi.

Un obiect des­co­pe­rit în anul 1973, de câţi­va mun­ci­tori care lucrau la o balas­ti­e­ră pe malul Mureşu­lui, lân­gă Aiud, nu a putut fi iden­ti­fi­cat timp de 40 de ani. Din acest motiv, unii susţin că este de ori­gi­ne extra­te­res­tră.

Mun­ci­to­rii au scos din pământ, de la pes­te 10 metri adân­ci­me, trei cor­puri, din­tre care două erau ase­mă­nă­toa­re, iar unul dife­rit. Che­mat la faţa locu­lui, un spe­cia­list a iden­ti­fi­cat două cor­puri ca fiind fosi­le, iar al tre­i­lea ceva ce semă­na cu un topor din metal. Obiec­te­le au fost duse la Cluj-Napo­ca pen­tru a fi ana­li­za­te amă­nu­nţit. Spe­cia­li­ş­tii din Cluj au iden­ti­fi­cat două frag­men­te de os din sche­le­tul unui mas­to­dont, dar nu au putut iden­ti­fi­ca ce repre­zin­tă a tre­ia pie­să în gre­u­ta­te de apro­xi­ma­tiv 2 kilo­gra­me.

Obiec­tul, lung de cir­ca 20 de cen­ti­me­tri, lat de cir­ca 12,5 cm şi gros de 7 cm, pre­zen­ta două goluri cilin­dri­ce, de dia­me­tre dife­ri­te, prac­ti­ca­te ast­fel încât golul cu secţiu­nea mai redu­să pene­tra către baza celui­lalt, per­pen­di­cu­lar. Golul cu dia­me­trul mai mare pre­zen­ta în plus o ova­li­za­re a părţii sale infe­ri­oa­re, efect ce părea a fi pro­dus de un ax cu capul rot­u­n­jit, cu care s‑ar fi asam­blat. Pe supra­fa­ţa sa infe­ri­oa­ră cât şi late­ral, obiec­tul pre­zen­ta urme ale unor lovi­turi repe­ta­te, din­tre care une­le au fost puter­ni­ce. Toa­te deta­li­i­le remar­ca­te suge­rau fap­tul că pie­sa a facut par­te cân­d­va din­tr-un ansam­blu fun­cşio­nal şi că a fost pier­du­tă din­tr-un motiv oare­ca­re, în albia de atunci a rau­lui“, a scris ingi­ne­rul Flo­rin Ghe­or­ghi­ţă, în car­tea „Enig­me in Gala­xie“, apă­ru­tă în anul 1983.

Cites­te mai mult în adev.ro/pbb8cz

Cites­te mai mult: adev.ro/pbb8cz


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Un isto­ric clu­jean a des­co­pe­rit că pie­sa pro­vi­ne de la un avion, deo­a­re­ce arte­fac­tul putea ajun­ge la acea adân­ci­me doar daca ar fi căzut de la o înăl­ți­me mare

Leave a Reply