Aristoteles Workshop. Aplicanți de pe șase continente, pentru cinci săptămâni de documentar pe pâine

0
305

Aris­to­te­les Wor­k­shop. „Ia o came­ră, fil­mea­ză ceva, ara­tă cui­va.” — Jean Luc Godard.

Sunt puți­ne locuri pe glob unde tine­rii rea­li­za­tori au șan­sa să facă un film de la idee la vizio­na­re în câte­va săp­tămâni, cu spri­jin și direc­ție de la unii din­tre cei mai buni pro­fe­sori și pro­du­că­tori ai momen­tu­lui. La New York Film Scho­ol, în câte­va ate­li­e­re din Fran­ța și în Româ­nia, la Aris­to­te­les Wor­k­shop. Din 2006 încoa­ce, aici și-au găsit vocea gene­ra­ții de artiști. Adi­na Pin­ti­lie, câști­gă­toa­rea Ursu­lui de la Aur de la Ber­li­na­le din acest an, e un ast­fel de artist. Din 1 august, o nouă gru­pă de cine­aști are cuvân­tul. Ce fel de cre­a­tori vor fi? Un indi­ciu ar fi chiar în poveș­ti­le spu­se până acum de pro­fe­so­rii lor.

Povești dintr‑o Româ­nie mai puțin ști­u­tă

Rețe­ta Aris­to­te­les Wor­k­shop a rămas de 13 ani ace­eași: se iau tineri cine­aști talen­tați, se para­șu­tea­ză într-un colț de rai de Româ­nie, li se dau echi­pa­men­te de pro­duc­ție, mașini și men­tori de la cele mai mari școli de film din lume. Li se cere câte un film de echi­pă. De 13 ani, una din trei pro­duc­ții ajun­ge în cir­cu­i­tul mari­lor fes­ti­va­luri și cuce­reș­te public și pre­mii.

Anul aces­ta col­țul de rai este la Baru, în jude­țul Hune­doa­ra. Baza de pro­duc­ție a tutu­ror fil­me­lor va fi Com­ple­xul Uni­ver­si­tă­ții Babeș Bolyai, cu care Aris­to­te­les Wor­k­shop a înche­iat un par­te­ne­ri­at fără pre­cen­dent. Wor­k­shop-ul aco­lo are loc, între 1 și 31 august.

Dan Nuțu, pro­du­că­tor Aris­to­te­les Wor­k­shop: „Anul aces­ta doar din Anc­tar­ti­ca nu am pri­mit apli­ca­ții. Wor­k­shop-ul a depă­șit cu mult gra­ni­țe­le Euro­pei Cen­tra­le și de Est. E un punct pe har­ta de film docu­men­tar a lumii“.

Câști­gă­to­rii selec­ți­ei din acest an, 15 tineri din 8 țări și 2 con­ti­nen­te, vor fi împăr­țiți în 5 echi­pe for­ma­te din regi­zor, came­ra­man și edi­tor. Fie­ca­re va pro­du­ce un film docu­men­tar de scurt­me­traj. Vor spu­ne câte o poves­te des­pre Româ­nia, așa cum o văd ei, în mai puțin de 30 de minu­te. Cum fil­mă­ri­le nu pot avea loc pe o dis­tan­ță mai mare de 2 ore de la bază, ne putem aștep­ta la fil­me des­pre comoa­ra daci­lor sau Târ­gu Jiu în ega­lă măsu­ră.

Papa“ fil­mu­lui docu­men­tar, lân­gă Sar­mi­se­ge­tu­za

Wor­k­shop-ul va debu­ta cu un mas­ter­cla­ss sus­ți­nut de Thi­er­ry Gar­rel, direc­tor timp de 17 ani al depar­ta­men­tu­lui de film docu­men­tar al tele­vi­ziu­nii fran­co-ger­ma­ne Arte, supra­nu­mit și „Papa“ fil­mu­lui docu­men­tar. „E ca și cum ai învă­ța să faci film cu Scor­se­se,“ com­ple­tea­ză Dan Nuțu.

Apoi par­ti­ci­pan­ții își vor ale­ge subiec­te­le și vor înce­pe pre-pro­duc­ția. Vor fi acom­pa­ni­ați și ghi­dați în par­cur­sul lor de patru pro­du­că­tori și pro­fe­sori de film docu­men­tar din Olan­da, Fran­ța și Dane­mar­ca. Fie­ca­re din­tre ei au titluri selec­țio­na­te sau câști­gă­toa­re la cele mai mari fes­ti­va­luri de film docu­men­tar, sau sunt în mod frec­vent în juriu. Sus­țin mas­ter­cla­ss-uri pes­te tot în lume și acce­sea­ză cu suple­țe subiec­te pre­cum drep­tu­ri­le feme­i­lor, cri­ze poli­ti­ce, sau con­se­cin­țe­le răz­bo­i­u­lui. Ca de exem­plu…

Cum spun maeș­trii poveș­ti­le ade­vă­ra­te?

Pre­șe­din­te­le ales demo­cra­tic în Mada­gas­car este for­țat să pără­seas­că țara după o lovi­tu­ră de stat. Lide­rul lovi­tu­rii de stat este însă pri­mit la Pala­tul Ely­sée de pre­șe­din­te­le Fran­ței, Nico­las Sar­ko­zy. Cum ara­tă lup­ta pen­tru demo­cra­ție într‑o fos­tă colo­nie fran­ce­ză? Lot­te Mik-Meyer știe să spu­nă povești cu anver­gu­ră mondi­a­lă, din zone de con­flict pre­cum Siria, Yemen, Liban, Egipt sau Mada­gas­car, în Return of a Pre­si­dent. De 15 ani face și pre­dă film docu­men­tar în Dane­mar­ca, Vie­t­nam, Orien­tul Mij­lo­ciu și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii. De anul aces­ta, pune și Româ­nia pe lis­ta de des­ti­na­ții.

Un „lup sigu­ra­tic“ deto­nea­ză o bom­bă în Oslo și apoi des­chi­de focul pe o insu­lă din apro­pi­e­re. 77 de oameni își pierd via­ța pen­tru că se aflau în locul nepo­tri­vit, la momen­tul nepo­tri­vit. Post fac­tum rămân cău­tă­ri­le de sens, între­bă­ri­le și amin­ti­ri­le fami­li­i­lor celor 77. Cum spui o poves­te des­pre cât de fra­gi­lă este via­ța și cum o coin­ci­den­ță poa­te mar­ca des­ti­ne? John Appel a rea­li­zat, din 1987 încoa­ce, pes­te 45 de fil­me. Juri­zea­ză în câte­va din cele mai mari fes­ti­va­luri de film docu­men­tar (IDFA, Kar­lo­vy Vary, Visions du Reel), pre­dă la Nether­lan­ds Film Aca­demy and Amster­dam Film­scho­ol și sus­ți­ne mas­ter­cla­s­suri în Chi­na și Mexic deo­po­tri­vă. Wrong time, wrong pla­ce (2012) este unul din­tre cele mai pre­mi­a­te fil­me ale lui. Vine la Aris­to­te­les Wor­k­shop încă de la înce­put.

New York Times l‑a numit „un poem cine­ma­tic și o bio­gra­fie“. A skin too few – The last days of Nick Dra­ke este unul din­tre docu­men­ta­re­le muzi­ca­le sem­na­te Jero­en Ber­k­vens. Jim­my Rosen­berg — The Father, the son and & the talent, un alt docu­men­tar muzi­cal, a luat Mare­le Pre­miu la Cra­co­via, la Montréal la Fes­ti­val du Films sur d’Art, BIG SKY AWARD în Monta­na, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, și Vițe­lul de Aur în Olan­da. Jero­en pre­dă regie de film docu­men­tar la Aca­de­mia de film Olan­de­ză, coor­do­nea­ză pro­duc­ția de film docu­men­tar pen­tru HUMAN, o com­pa­nie publi­că de tele­vi­ziu­ne din Olan­da, și e nave­tist glo­bal pen­tru un lung șir de mas­ter­cla­ss-uri și cur­suri. Inclu­siv Aris­to­te­les Wor­k­shop.

Cum se văd urme­le răz­bo­i­u­lui în via­ță de zi cu zi a fami­li­i­lor tine­ri­lor vete­rani? Of Men and War spu­ne poves­tea unor tineri tați întorși de pe front, în lup­tă cu fan­to­me­le unor expe­rien­țe de carie­ră înche­ia­te fizic, dar nu și psi­ho­lo­gic. Fil­mul lui Lau­rent Bécue-Renard a des­chis selec­ția ofi­ci­a­lă a Fes­ti­va­lu­lui de Film de la Can­nes în 2014, a fost nomi­na­li­zat la sec­țiu­nea Cel mai bun film docu­men­tar la Pre­mi­i­le Aca­de­mi­ei Euro­pe­ne de Film 2014 și a pri­mit dis­tinc­ții și pre­mii pe cele mai mari sce­ne de fes­ti­val din lume (Inter­na­tio­nal Docu­men­ta­ry Film Fes­ti­val Amster­dam IDFA, San Franci­sco Film Fes­ti­val și alte­le). Lau­rent, care a locu­it și lucrat ca jur­na­list în Sara­je­vo în tim­pul ase­diu­lui, spu­ne poveș­ti­le unor con­flic­te sau con­fla­gra­ții mondi­a­le cu vieți de oameni con­tor­sio­na­te, în cău­ta­rea fires­cu­lui pier­dut. Este pen­tru pri­ma oară la Aris­to­te­les Wor­k­shop.

După o săp­tămâ­nă de mas­ter­cla­ss și 4 de pro­duc­ție, cel mai bun film al edi­ți­ei va fi selec­țio­nat și pre­mi­at de un juriu inter­națio­nal la fina­lul wor­k­shop-ului.

Până când o nouă șar­jă va fi proas­păt scoa­să din montaj, pro­duc­ți­i­le fina­li­za­te Aris­to­te­les Wor­k­shop pot fi văzu­te pe cinepub.ro, o plat­for­mă onli­ne gra­tu­i­tă de cine­ma româ­nesc dedi­ca­tă iubi­to­ri­lor și cre­a­to­ri­lor de film româ­nesc.

Din 2018, AW este par­te­ner cu Uni­ver­si­ta­tea Babes-Bolyai din Cluj-Napo­ca, Facul­ta­tea de Tea­tru și Tele­vi­ziu­ne și cu cinepub.ro, plat­for­ma unde fil­me­le româ­nești se văd gra­tu­it și legal de ori­un­de din lume.

Edi­ția din acest an este finan­ța­tă de Cen­trul Naţio­nal al Cine­ma­to­gra­fi­ei CNC, UCIN (Uniu­nea Cine­aș­ti­lor din Româ­nia) și DACIN SARA și suți­nu­tă de Nou­Max și Pri­mă­ria Baru, jude­țul Hune­doa­ra.

Ne răco­rim si ne bucu­răm de‑o poves­te bine spu­să cu par­te­ne­rii noș­tri Aqua Car­pa­ti­ca și Dome­ni­i­le Sâm­bu­rești.

Duc ves­tea mai depar­te de fil­me bune ce va să vină par­te­ne­rii noș­tri media Cinemagia.ro și liternet.ro.

Des­pre Aris­to­te­les Wor­k­shop

Aris­to­te­les Wor­k­shop (AW) a fost cre­at în 2006 de către pro­du­că­to­rii Dan Nuțu și Cris­ti­na Hoffman, cu spri­ji­nul tele­vi­ziu­nii fran­co-ger­ma­ne Arte pen­tru a susţi­ne o nouă gene­ra­ţie de cinea­şti de film docu­men­tar, cu o expe­rienţă ante­ri­oa­ră în film sau pro­du­cţia video. Expe­rţi recu­nos­cu­ţi din dome­ni­ul fil­mu­lui docu­men­tar ofe­ră pre­gă­ti­re pro­fe­sio­na­lă par­ti­ci­panţi­lor. Pro­gra­mul se adre­sea­ză tine­ri­lor cinea­şti cu talent şi pasiu­ne, opi­nii pro­prii, dorinţa de a pro­pu­ne şi susţi­ne, anga­ja­ment şi capa­ci­ta­te de lucru în echi­pă.

AW este pro­du­că­to­rul a zeci de docu­men­ta­re care au pri­mit apre­ci­e­rea publi­cu­lui şi a juri­i­lor inter­na­ţio­na­le, fiind fina­lis­te în sele­cţia ofi­ci­a­lă sau câş­ti­gă­toa­re ale unor fes­ti­va­luri de mar­că pre­cum Can­nes Film Fes­ti­val — Quin­zai­ne des Rea­li­sa­te­urs, DoK Lei­pzig, IDFA Amster­dam, sau Locar­no Inter­na­tio­nal Film Fes­ti­val.

Des­pre Pro­gra­mul de mas­ter Docu­men­ta­ry Fil­m­ma­king, Uni­ver­si­ta­tea Babes Bolyai din Cluj Napo­ca

Facul­ta­tea de Tea­tru și Tele­vi­ziu­ne a Uni­ver­si­tă­ții Babes-Bolyai din Cluj-Napo­ca este o insti­tu­ție mul­ti­dis­ci­pli­na­ră și mul­ti­cul­tu­ra­lă, care ofe­ră un spec­tru larg de spe­cia­li­zări. Înce­pând din 2004, ală­tu­ri de dome­ni­ul Tea­tru s‑a lan­sat noul dome­niu Cine­ma­to­gra­fie și Media, cu pre­da­re în lim­bi­le româ­nă, maghia­ră și engle­ză. Depar­ta­men­tul Cine­ma­to­gra­fie și Media ofe­ră spe­cia­li­zări în regie de fim, ima­gi­ne de film și tele­vi­ziu­ne, mul­ti­me­dia sunet-montaj, comu­ni­ca­re audi­o­vi­zu­a­lă și fil­mo­lo­gie.

Pro­gra­mul de mas­ter Docu­men­ta­ry Fil­m­ma­king (în lim­ba engle­ză) este pri­ma ini­ti­ați­vă aca­de­mi­că din Româ­nia de spe­cia­li­za­re în pro­duc­ția de film de non-fic­țiu­ne. Pro­gra­mul se adre­sea­ză absolvenţilor care au o licenţă în Cine­ma­to­gra­fie, Foto­gra­fie, Media, Fil­mo­lo­gie, Arte­le spec­ta­co­lu­lui (regie), pre­cum şi absolvenţilor din alte dome­nii. Pro­gra­mul de mas­ter abor­dea­ză în deta­liu toa­te eta­pe­le de producție ale fil­mu­lui docu­men­tar, adresându-se cu precădere absolvenților și specialiștilor în cine­ma­to­gra­fie, tele­vi­ziu­ne sau media, dar şi absolvenţilor cu stu­dii din alte dome­nii, care doresc să se spe­cia­li­ze­ze în dome­ni­ul fil­mu­lui docu­men­tar. Obiec­ti­vul prin­ci­pal al pro­gra­mu­lui este rea­li­za­rea de către fie­ca­re stu­dent a unui film docu­men­tar de lung­me­traj care va repre­zen­ta lucra­rea lor de disertație. De ase­me­nea, studenții vor urma o serie de cur­suri teo­re­ti­ce și prac­ti­ce care vor con­tri­bui la înțelegerea celor mai impor­tan­te curen­te și dezvoltări din dome­ni­ul fil­mu­lui docu­men­tar în con­tex­tul noi­lor plat­for­me media și vor dezvol­ta abilități de expri­ma­re artis­ti­că cine­ma­to­gra­fi­că în con­tex­te pro­fe­sio­na­le. Folo­sind teh­nici moder­ne de pre­da­re – blen­ded lear­ning, întâl­niri modu­la­re, wor­k­sho­puri și tabe­re de cre­a­ție – pro­gra­mul este orga­ni­zat ast­fel încât stu­den­ții să își poa­tă des­fă­șu­ra în con­ti­nu­a­re acti­vi­ta­tea pro­fe­sio­na­lă.

Par­ti­ci­pa­rea și inte­rac­țiu­nea cu pro­fe­si­o­niști din indus­trie la fes­ti­va­lu­ri­le de film docu­men­tar de refe­rin­ță din Româ­nia – Astra Film Sibiu, Docu­art Bucu­rești sau Peli­cam Tul­cea – fac par­te inte­gran­tă din pro­gra­mul de pre­gă­ti­re al mas­te­ra­tu­lui. Ală­tu­ri de pro­fe­so­rii de spe­cia­li­ta­te titu­lari din Uni­ver­si­ta­tea Babes Bolyai, în fie­ca­re an stu­den­ții inte­rac­țio­nea­ză cu pro­fe­sori invi­tați și cu alți pro­fe­si­o­niști din Româ­nia și stră­i­na­ta­te, recu­nos­cuți pe plan mondi­al. Prin­tre par­te­ne­rii de până acum se numă­ră Peter Goth­sha­lk – comi­si­o­ning edi­tor la Arte France/Germany, dr. Arnau Gifreu – Uni­ver­si­ta­tea din Giro­na, prof. dr. Robert Wierz­bi­c­ki – Uni­ver­si­ta­tea Mit­twei­da, Ger­ma­nia, dr. Rebe­ka Jor­gen­sen – Ful­bri­ght Scho­lar, pro­fe­sor, regi­zor și pro­du­că­tor de film.

Des­pre Cine­pub

Cine­pub este o plat­for­mă de dis­tri­bu­ție onli­ne, în regim legal FVOD, a ope­re­lor cine­aș­ti­lor inde­pen­denți sau ale celor care fac par­te din patri­mo­ni­ul națio­nal și/sau inter­națio­nal, fon­da­tă în 2015 de cineas­tul Lucian Geor­ges­cu.

Este un model unic in Euro­pa Cen­tra­la si de Est de open data în dome­ni­ul cul­tu­ral, o arhi­vă vie de film româ­nesc, una din­tre cele mai ample în onli­ne la nivel mondi­al, acce­si­bi­lă 24/24, în regim gra­tu­it, în live strea­ming și cu o pre­mie­ră săp­tămâ­na­lă, joi sea­ra.

Ne puteți urmari pe Face­bo­ok aici.


Man­ga­lia News, 21.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply