Arhiepiscopia Tomisului are cel mai bun cor bărbătesc din lume. Cum îşi apără titlul campionii mondiali en-titre [FOTO/VIDEO]

0
599

Româ­nii care for­mea­ză cel mai bun cor băr­bă­tesc din lume, Cora­la Armo­nia, se lup­tă pen­tru un nou titlu mondi­al. Com­pe­ti­ţia are loc la Pre­to­ria, în Afri­ca de Sud.

Cora­la Armo­nia, apa­rţinând Arhi­e­pi­sco­pi­ei Tomi­su­lui par­ti­ci­pă la World Cho­ir Games, Olim­pi­a­da Mondi­a­lă a Coru­ri­lor, ce se desfă­şoa­ră în peri­oa­da 4–14 iulie 2018, la Tshwa­ne, în nor­dul Afri­cii de Sud. Corul con­stă­nţean are în pal­ma­res titlul de „Cel mai bun cor băr­bă­tesc din lume“, obţi­nut nu o dată la com­pe­ti­ţi­i­le inter­na­ţio­na­le la care au putut par­ti­ci­pa.

Astă-sea­ră s‑a dat star­tul spre cea mai impor­tan­tă Olim­pi­a­dă Cora­lă din lume! Pre­to­ria-Afri­ca 2018! Să ne aju­te şi pe noi Bunul Dum­ne­zeu să cuce­rim aurul şi anul aces­ta! Suc­ces Cora­lei Armo­nia!“, a pos­tat pe con­tul său de Face­bo­ok arhi­d­ia­co­nul Ion Iuli­an Dumi­tru, diri­jo­rul Cora­lei Armo­nia.

Poves­tea coru­lui înce­pe în 2001, la Semi­na­rul Teo­lo­gic Tul­cea, aco­lo unde a fost înfi­inţat de Iuli­an Dumi­tru (36 de ani), un tânăr teo­log din Pra­ho­va. După doi ani în care a fun­cţio­nat la Tul­cea, cora­la a intrat sub tute­la Arhi­e­pi­sco­pi­ei Tomi­su­lui. De aici, ansam­blul vocal înce­pe să se dezvol­te. Diri­jo­rul Iuli­an Dumi­tru a stu­di­at pe lân­gă Teo­lo­gie, şi Muzi­că, secţiu­nea Artă sacră.

De la un nucleu de 8–10 mem­bri, cora­la are acum 30 mem­bri. Jumă­ta­te din­tre ei sunt cle­rici, jumă­ta­te sunt stu­denţi sau absol­venţi de Teo­lo­gie. „Ini­ţi­al, am fost un cor reli­gi­os. A cân­ta des­pre Dum­ne­zeu este înă­lţă­tor. Îţi înmoa­ie ini­ma. Am avut suc­ce­se extra­or­di­na­re cu muzi­ca reli­gi­oa­să, dar ne-am gân­dit să dezvol­tăm şi latu­ra de fol­clor româ­nesc, care este, de fapt, un filon al muzi­cii reli­gi­oa­se. Ne face foar­te feri­ci­ţi“, spu­ne diri­jo­rul Iuli­an Dumi­tru.

GALERIE FOTO

Toţi cei 30 de cân­tă­reţi ai coru­lui sunt ca o mare fami­lie. „Rela­ţi­i­le noas­tre se bazea­ză îna­in­te de toa­te pe dra­gos­te de cânt. Nu e uşor să faci per­for­manţă, fără să fii pro­fe­si­o­nist. Totul plea­că de la cre­dinţă, pen­tru că noi sun­tem un cor orto­dox. Aici nu exis­tă ten­siuni, bâr­fe. Am ajuns să avem rela­ţii naşi-fini între noi. Sun­tem suda­ţi sufle­teş­te total, alt­fel nu am fi ajuns la ase­me­nea per­for­manţă“, spu­ne diri­jo­rul Iuli­an Dumi­tru.

În 2012, teo­lo­gii din Con­stanţa au par­ti­ci­pat pen­tru pri­ma oară la un con­curs, obţinând pre­mi­ul cel mare. Per­for­manţa se întâm­pla la Dobrici, în Bul­ga­ria. După doar o lună, tra­ver­sau Ocea­nul Atlan­tic, pen­tru Jocu­ri­le Cora­le Mondi­a­le din Cin­cin­nati – Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii. Rezul­ta­tul: două meda­lii de aur la secţiu­ni­le la care au con­cu­rat. Anul tre­cut, Cora­la Armo­nia a par­ti­ci­pat la Euro­pe­ne­le de la Graz – Aus­tria şi şi‑a spo­rit pal­ma­re­sul: a luat două meda­lii de aur, una de argint şi mare­le pre­miu. Iar pre­mi­i­le au curs de atunci.  Dis­ci­pli­nă, can­to­na­men­te şi repe­ti­ţii

Am cre­zut în arhi­d­ia­co­nul Iuli­an Dumi­tru de când avea doar 13 ani, era uce­nic şi l‑am auzit cân­tând. Are o voce înge­reas­că, este un om admi­ra­bil şi foar­te talen­tat. A făcut per­for­manţă la toa­te semi­na­ri­i­le pe unde a tre­cut — Giur­giu, Tul­cea — şi acum la Con­stanţa. Şi‑a selec­tat sin­gur mem­brii coru­lui şi a impus o dis­ci­pli­nă fără de care nu se poa­te reu­şi. Ei stau în can­to­na­ment, au repe­ti­ţii şi fac pre­gă­tiri exact ca niş­te spor­tivi. Deja au dus pasiu­nea lor la un nivel pro­fe­si­o­nist, ast­fel încât intenţio­năm, prin cre­a­rea unui insti­tut cul­tu­ral pe lân­gă Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us, să le creăm legi­ti­mi­ta­tea şi sta­tu­tul ofi­ci­al de anga­ja­ţi. Eu mă ocup per­so­nal de cora­lă, având un doc­to­rat în muzi­că, şi vreau să îi susţin pen­tru a pro­mo­va ima­gi­nea Româ­ni­ei în lume“, a decla­rat arhi­e­pi­sco­pul Tomi­su­lui, Îna­l­tPreasfinţi­tul Teo­do­sie.

Cites­te mai mult: adev.ro/pbe5e8 Autor. Sin­zia­na Ione­scu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply