Arca TV — Iulie 2018: Despre românii din Montreal — Canada, Melbourne — Australia, din Cernăuți, Londra și Los Angeles [VIDEO]

0
678

Arca TV: Din Montre­al, Can­a­da, Adri­an Arde­lean ne pre­zin­tă o par­te a comu­ni­tă­ții româ­nești. Un inter­viu rea­li­zat de Adri­an cu Mari­us Bălan — Escu TV și Vio­rel Anghel — Pagini Româ­nești, des­pre comu­ni­ta­tea româ­neas­că din Montre­al.

Școa­la româ­neas­că Juni­mea Româ­nă din Montre­al este pre­zen­ta­tă de doam­na Oti­lia Tuna­ru, direc­toa­rea insti­tu­ți­ei.

Flo­rin Sălă­jan și renu­mi­tul Ansam­blu Hora, într-un inter­viu rea­li­zat de Adri­an aca­să la fon­da­to­rul Ansam­blu­lui.

Inau­gu­răm Treci la Cra­ti­ță, cu Rareș Bădrea! Din Mel­bo­ur­ne, Aus­tra­lia, rețe­te culi­na­re româ­nești!

Un docu­men­tar rea­li­zat de Buc­Press, din Cer­nă­uți, Ucrai­na, des­pre nepă­sa­re și uita­re… Casa Memo­ri­a­lă Aron Pum­nul, din Cer­nă­uți.

Un inter­viu rea­li­zat de Cla­u­dia Guțu­les­cu în Lon­dra, cu Mădă­li­na Ghe­nea și impli­ca­rea ei în volun­ta­ri­at.

În final, des­pre cum s‑au dis­trat româ­nii la Fes­ti­va­lul Cu Ie și Dor de Roma­nIE, din Los Ange­les, rea­li­zat de Nata­lia Ghi­laș­cu.


Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga​, ini­ția­to­rul și rea­li­za­to­rul Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni! Man­ga­lia News este par­te­ner media în Pro­iec­tul Arca TV, Hous­ton, Texas, USAArti­co­le­le publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, des­pre pro­iec­tul Arca TV, le puteți vizio­na în rubri­ca spe­cia­lă: mangalianews.ro/arca-tv-us


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply