Aplicația pentru Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii devine operațională

0
243

Apli­ca­ția pen­tru Pro­gra­mul UNCTAD/EMPRETEC Româ­nia, pen­tru spri­ji­ni­rea dezvol­tă­rii între­prin­de­ri­lor mici şi mij­lo­cii, ges­tio­nat de Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at, va deve­ni acti­vă mier­curi, 25 iulie 2018, ora 10:00.

Pro­gra­mul se adre­sea­ză antre­pre­no­ri­lor exis­tenţi sau potenţi­ali, pre­cum şi top mana­ge­ri­lor, inclu­siv spe­cia­li­ş­ti­lor din orga­ni­za­ţii publi­ce sau pri­va­te pre­su­pu­şi a se com­por­ta de o manie­ră antre­pre­no­ri­a­lă sau mana­ge­ri­a­lă.

UNCTAD/EMPRETEC ofe­ră între­prin­ză­to­ri­lor instru­i­re şi asis­tenţă teh­ni­că, pre­cum şi un cadru insti­tu­ţio­nal pen­tru dezvol­ta­rea capa­ci­tă­ţi­lor antre­pre­no­ri­a­le şi cre­ş­te­rea com­pe­ti­ti­vi­tă­ţii pe pia­ţa loca­lă şi inter­na­ţio­na­lă a între­prin­de­ri­lor mici şi mij­lo­cii.

Buge­tul alo­cat Pro­gra­mu­lui pen­tru anul buge­tar 2018 este de 504.000 lei și se esti­mea­ză acor­da­rea de aju­tor unui număr de mini­mum 100 de bene­fi­ci­ari, per­soa­ne fizi­ce.

Prin Pro­gram se finanţea­ză wor­k­shop-uri­le UNCTAD/EMPRETEC Româ­nia pen­tru spri­ji­ni­rea dezvol­tă­rii între­prin­de­ri­lor mici şi mij­lo­cii în dome­nii de inte­res pen­tru dezvol­ta­rea capa­ci­tă­ţi­lor antre­pre­no­ri­a­le, în sco­pul dobân­di­rii cunoş­tinţe­lor teo­re­ti­ce şi cu apli­ca­bi­li­ta­te prac­ti­că, nece­sa­re înce­pe­rii şi dezvol­tă­rii unei afa­ceri.

Pro­gra­mul îşi pro­pu­ne:

  • iden­ti­fi­ca­rea între­prin­ză­to­ri­lor de suc­ces;
  • dezvol­ta­rea com­pe­tenţe­lor per­so­na­le antre­pre­no­ri­a­le şi a capa­ci­tă­ţii mana­ge­ri­a­le;
  • dezvol­ta­rea com­por­ta­men­tu­lui antre­pre­no­ri­al cu sco­pul creă­rii de noi afa­ceri cu carac­ter ino­va­tiv;
  • dezvol­ta­rea meto­de­lor moder­ne de afa­ceri pre­cum și gene­ra­rea de idei noi de afa­ceri și de pro­du­se noi;
  • mobi­li­za­rea resur­se­lor antre­pre­no­ri­a­le româ­neşti şi întă­ri­rea dina­mis­mu­lui antre­pre­no­ri­al al între­prin­de­ri­lor mici şi mij­lo­cii din Româ­nia;
  • încu­ra­ja­rea schim­bu­lui de expe­rienţă şi a dezvol­tă­rii rela­ţi­i­lor pe plan local, dar şi la nivel inter­na­ţio­nal;
  • dezvol­ta­rea capa­ci­tă­ţii între­prin­de­ri­lor mici şi mij­lo­cii de a ela­bo­ra şi imple­men­ta stra­te­gii de afa­ceri com­pe­ti­ti­ve;
  • spri­ji­ni­rea între­prin­de­ri­lor mici şi mij­lo­cii pen­tru extin­de­rea pieţe­lor de des­fa­ce­re şi cre­ş­te­rea expor­tu­ri­lor;
  • dezvol­ta­rea con­tac­te­lor şi reţe­le­lor de afa­ceri în afa­ra Româ­ni­ei şi ini­ţi­e­rea de coo­pe­rări trans­fron­ta­li­ere.

Pen­tru a stu­dia pro­ce­du­ra de imple­men­ta­re a pro­gra­mu­lui, acce­sați link-ul: http://www.aippimm.ro/categorie/programe/procedura-implementare-program-empretec/

**********
EMPRETEC este un pro­gram inter­na­ţio­nal pen­tru dezvol­ta­rea şi spri­ji­ni­rea antre­pre­no­ri­lor, desfă­şu­rat sub egi­da Con­fe­rinţei Naţiu­ni­lor Uni­te pen­tru Come­rţ şi Dezvol­ta­re, fiind ope­ra­ţio­nal în 35 de ţări din Ame­ri­ca Cen­tra­lă, Ame­ri­ca Lati­nă, Afri­ca şi Orien­tul Mij­lo­ciu.

Româ­nia este pri­ma ţară din Euro­pa în care se imple­men­tea­ză acest Pro­gram. MMACA s‑a impli­cat în acest Pro­gram în cali­ta­te de par­te­ner al UNCTAD şi finanţa­tor al pro­gra­mu­lui în con­for­mi­ta­te cu INTEROFFICE MEMORANDUM/12.09.2014, trans­mis de UNCTAD – Gene­va.


Man­ga­lia News, 17.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele