ANAF a lansat o nouă aplicaţie pentru depunerea Declaraţiei unice pe 2018

0
606

ANAF a lan­sat o apli­ca­ţie onli­ne pen­tru con­tri­bu­a­bili, ca să poa­tă com­ple­ta şi depu­ne Decla­ra­ţia uni­că 2018. Apli­ca­ţia e meni­tă să sim­pli­fi­ce între­gul pro­ces de depunere.

Potri­vit unui comu­ni­cat trans­mis de ANAF, Decla­ra­ţia uni­că 2018 se poa­te com­ple­ta şi depu­ne la adre­sa https://declunica.anaf.ro/. Pen­tru aceas­ta, con­tri­bu­a­bi­lul tre­bu­ie să folo­seas­că nume­le de uti­li­za­tor şi paro­la con­tu­lui per­so­nal din Spa­ţi­ul Pri­vat Virtual”.

ANAF reco­man­dă acce­sa­rea din timp a apli­ca­ţi­ei, pen­tru a fi evi­ta­tă îngre­u­na­rea pro­ce­du­rii de depu­ne­re de către un număr mare de uti­li­za­tori înre­gis­tra­ţi simul­tan în sistem.

Con­form ANAF, con­tri­bu­a­bi­lii care depun elec­tro­nic Decla­ra­ţia Uni­că 2018 bene­fi­ci­a­ză de redu­ceri de 5% din impo­zi­tul pe venit plătit inte­gral până la 15 mar­tie 2019 inclu­siv, repre­zen­tând obli­ga­ţi­i­le fis­ca­le anu­a­le pen­tru anul 2018.

O boni­fi­ca­ţie de 5% se acor­dă, de ase­me­nea, şi pen­tru con­tri­bu­ţi­i­le soci­a­le dato­ra­te potri­vit legii”, menţio­nea­ză comu­ni­ca­tul instituţiei.

Ter­me­nul de depu­ne­re a Decla­ra­ţi­ei uni­ce a fost extins cu 15 zile, până pe 31 iulie. Ini­ţi­al, con­tri­bu­a­bi­lii urmau să depu­nă până pe 16 iulie inclusiv.

Apli­ca­ţia ANAF pen­tru Decla­ra­ţia uni­că 2018 a fost lan­sa­tă după ce site-ul insti­tu­ţi­ei a căzut în ulti­me­le zile, din cau­za numă­ru­lui mare de con­tri­bu­a­bili care l‑au acce­sat simultan.

Sur­sa: News.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply