ALERTĂ SANITARĂ ÎN TOATĂ EUROPA!
Nouă oameni au murit, după ce au mâncat legume congelate

0
791

CUGET LIBER: ALERTĂ SANITARĂ ÎN TOATĂ EUROPA! Nouă oameni au murit, după ce au mân­cat legu­me con­ge­la­te.

Auto­ri­ta­tea euro­pea­nă pen­tru sigu­ranţă ali­men­ta­ră con­fir­mă că 9 oameni din mai mul­te țări au murit.

În total, din 8 iunie au fost rapor­ta­te 47 de cazuri de îmbol­nă­vi­re în cinci sta­te euro­pe­ne: Marea Bri­ta­nie, Aus­tria Dane­mar­ca, Fin­lan­da şi Sue­dia.

Se cre­de că sur­sa con­ta­mi­nă­rii este o fabri­că de amba­la­re a porum­bu­lui din Unga­ria şi ini­ti­al s‑a cre­zut că e vor­ba doar des­pre porum­bul con­ge­lat care ar fi infec­tat, dar s‑a dove­dit ca in 2016 şi 2017 ace­eași bac­te­rie a fost des­co­pe­ri­tă şi la alte legu­me con­ge­la­te de la ace­ea­şi fabri­că.

Însă la sfârşi­tul lunii tre­cu­te, ca măsu­ră de sigu­ranţă auto­ri­tă­ţi­le sani­ta­re din Unga­ria au decis să inter­zi­că impor­tul de legu­me con­ge­la­te ale fabri­cii in cau­ză.

Noi cazuri încă apar pen­tru că peri­oa­da de incu­ba­ție este de 70 de zile.

Spe­cia­li­ş­tii ne sfă­tu­iesc ca îna­in­te de a con­su­ma legu­me şi fruc­te con­ge­la­te să le fier­bem, pen­tru a evi­ta con­ta­mi­na­rea cu ast­fel de bac­te­rii.

Situ­a­ția în Româ­nia

Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă Sani­ta­ră Vete­ri­na­ră și pen­tru Sigu­ran­ța Ali­men­te­lor spu­ne că Româ­nia nu figu­rea­ză pe lis­ta de dis­tri­bu­ție a porum­bu­lui con­ge­lat con­ta­mi­nat cu Lis­te­ria Mono­cy­to­ge­nes, pro­dus în Unga­ria.

Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă Sani­ta­ră Vete­ri­na­ră și pen­tru Sigu­ran­ța Ali­men­te­lor moni­to­ri­zea­ză per­ma­nent aceas­tă situ­a­ție. (sur­sa: cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply