Adrian Cioroianu:
Dacă vreți să știți cum va arăta viitorul,
citiți aici (!)

0
328
https://www.mangalianews.ro/

Adri­an Cio­ro­ia­nu: Dacă vreți să știți cum va ară­ta vii­to­rul, citiți aici (!)

Dragi pri­e­te­ni reali sau vir­tu­ali,

În anii în care eram elev de liceu, toc­mai apă­ru­se la noi “Al tre­i­lea val” a lui Alvin Toffler (tra­du­să la Edi­tu­ra Poli­ti­că). A fost una din­tre căr­ți­le care m‑au mar­cat cel mai mult în acei ani (și una din­tre puți­ne­le de la edi­tu­ra res­pec­ti­vă pe care le-am citit cap-coa­dă, chit că eu am avut con­gre­se și con­fe­rin­țe PCR, inclu­siv în mate­ria de admi­te­re la facul­ta­te…!) .

De atunci, de la Toffler, am păs­trat gus­tul pen­tru aceas­tă lite­ra­tu­ră pros­pec­ti­vă, care încear­că să “expli­ce” oare­cum vii­to­rul — mai exact, spu­ne “ce s‑ar putea întâm­pla” în vii­tor, pe baza a ceea ce Isto­ria sau tre­cu­tul recent (sau nu foar­te recent) ne ara­tă, în spa­te­le nos­tru. Ca minis­tru de Exter­ne, am cerut uno­ra din­tre cei mai buni oameni din MAE (cre­deți-mă că sunt mulți buni aco­lo) să ela­bo­re­ze o ast­fel de pros­pec­ție, pen­tru urmă­to­rii atunci 10 ani (2007–2017). A fost o vari­an­tă pen­tru pre­să și o vari­an­tă, mai cuprin­ză­toa­re, pen­tru deci­den­ții din sta­tul român. În mod public, mul­țu­mesc tutu­ror oame­ni­lor din MAE care și-au sacri­fi­cat o vară pen­tru acel mate­ri­al pe care, cre­deți-mă, l‑au citit toți cei în drept atunci. Drept care nu au tre­să­rit foar­te mult la une­le Brea­king News-uri care au urmat (să recu­noaș­tem că la noi sunt cam mul­te, totuși!).

Am plă­ce­rea să vă spun că pre­gă­tesc pen­tru aceas­tă toam­nă un volum oare­cum simi­lar, dar mai larg și care nu se rezu­mă la rela­ții inter­națio­na­le: pe baza lec­ți­i­lor Cen­te­na­ru­lui pe care îl cele­brăm, oare care ar putea fi pro­vo­că­ri­le urmă­toa­re din fața sta­tu­lui numit Româ­nia? — aceas­ta este miza volu­mu­lui. Am pus aceas­tă între­ba­re unor uni­ver­si­tari și/sau experți din câte­va dome­nii de acti­vi­ta­te — din Româ­nia și Repu­bli­ca Mol­do­va, de la Bucu­rești, Chi­si­nău, Iași, Cluj, Timi­șoa­ra și alte ora­șe, etnic majo­ri­tari sau mino­ri­tari, pe teme ce merg de la ști­in­țe mili­ta­re la învă­țământ, de la demo­gra­fie & nata­li­ta­te la arhi­ve & patri­mo­niu, de la inte­gra­rea mino­ri­tă­ți­lor la pro­ble­me­le spe­ci­fi­ce în ulti­mul secol ale mino­ri­ta­ri­lor maghiari sau țigani/romi, de la situ­a­ția feme­ii în soci­e­ta­te la lec­ți­i­le pe care le putem tra­ge din eșe­cul fos­tu­lui “soci­a­lism” fali­men­tar etc.

În urmă­toa­re­le săp­tămâni, une­le de vacan­ță  😀, voi edi­ta acest volum (uni­for­mi­zând tex­tul, pen­tru că la noi nimeni nu res­pec­tă vre­un stan­dard edi­to­ri­al  😀) și voi defi­ni­ti­va pro­pri­ul meu stu­diu intro­duc­tiv, pre­cum și o pre­fa­ță în care voi poves­ti cum s‑a năs­cut acest volum în min­tea mea, într‑o zi plo­ioa­să din iulie anul tre­cut  😀. Ori­cum, am fost încân­tat de mul­te din­tre stu­di­i­le pri­mi­te, am învă­țat mul­te din ele și asta se va întâm­pla cu ori­ci­ne le va citi. Cre­deți-mă: ÎNCĂ NU ȘTIM TOTUL DESPRE ROMÂNIA!

Titlul pro­vi­zo­riu al volu­mu­lui este: “Un Cen­te­nar — și mai mul­te teme pen­tru aca­să”. Evi­dent, titlul se va defi­ni­ti­va ulti­mul, așa cum se cade. Ce mă încân­tă, deo­cam­da­tă, este aco­pe­ri­rea tema­ti­că a stu­di­i­lor pe care le-am pri­mit.

Une­le din­tre mari­le noas­tre edi­turi, nu vă mai spun ora­șe­le lor, s‑au ară­tat inte­re­sa­te de acest pro­iect, așa încât, foar­te pro­ba­bil, vă voi invi­ta la lan­sa­re la târ­gul de car­te Gau­dea­mus din Bucu­rești, în noiem­brie a.c. Și nu numai aco­lo, pen­tru că va fi o car­te pen­tru care voi fi invi­tat în mai mul­te ora­șe ale aces­tei fru­moa­se țări.

Mai jos, în foto, câte­va cărți și revis­te cu nume­re tema­ti­ce pe tema “vii­to­ru­lui pre­vi­zi­bil” pe care le-am citit în ulti­ma vre­me, cu mare plă­ce­re și, cred, cu ceva câștig inte­lec­tu­al — și pe care vi le reco­mand, desi­gur, fără a insis­ta asu­pra lor (e de ajuns să măriți ima­gi­nea și vă lămu­riți des­pre ce e vor­ba). În fond, cu cât citești mai mult, cu atât ești mai capa­bil să oferi nu “pre­vi­ziuni astra­le”, ci “esti­mări baza­te pe cunoaș­te­re” (ceea ce anglo­fo­nii numesc “edu­ca­ted guess”, și ei, de alt­fel, stau bine la acest capi­tol).

Și, la final, hai sa vă spun mare­le secret: Nimeni nu știe ce ne rezer­vă vii­to­rul — dar e așa de plă­cut să citești des­pre el…!


Man­ga­lia News, 14.07.2018.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele