ADMITERE LICEU 2018. Rezultatele repartizarii computerizate

0
640

ADMITERE LICEU 2018. Pes­te 150.000 de elevi care au sus­ti­nut eva­lu­a­rea natio­na­la afla in ce liceu vor stu­dia in urma­tori patru ani, dupa ce luni a fost facu­ta publi­ca pri­ma repa­ti­za­re com­pu­te­ri­za­ta orga­ni­za­ta de Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei Natio­na­le.

Vedeti aici rezul­ta­te­le repar­ti­za­rii com­pu­te­ri­za­te la liceu 2018, pen­tru fie­ca­re judet »

Mai exact, luni 9 iulie s‑au afi­șat rezul­ta­te can­di­da­ti­lor repar­ti­zati in inva­ta­man­tul liceal de stat.

Uni­ta­ti­le de inva­ta­mant gim­na­zi­al vor afi­sa lis­te­le cu absol­ven­tii repar­ti­zati din sco­li­le res­pec­ti­ve si lis­ta cu locu­ri­le neo­cu­pa­te in uni­ta­ti­le de inva­ta­man­tul liceal de stat din jude­te sau din muni­ci­pi­ul Bucu­res­ti.

Media de admi­te­re in liceu este media pon­de­ra­ta intre media gene­ra­la obti­nu­ta la Eva­lu­a­rea Natio­na­la (cu o pon­de­re de 80%) si media gene­ra­la de absol­vi­re a cla­se­lor din gim­na­ziu (cu o pon­de­re de 20%).  (sur­sa: portalinvatamant.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply