ACUM 32 DE ANI! ÎN 4 IULIE 1986… Mircea M. Ionescu — Amintiri

0
305

ACUM 32 DE ANI! ÎN 4 IULIE 1986…

…Ple­cam din Bucu­rești, cu o Dacia 1300, spre… AMERICA! Aveam 41 de ani, eram rea­li­zat sen­ti­men­tal, pro­fe­sio­nal și finan­ci­ar, dar lăsam gaze­tă­rie, dra­ma­tur­gie (6 pre­mi­e­re la activ!), părinți, colegi și pri­e­te­ni, pen­tru Liber­ta­tea pici­u­lui meu Ducu, pe atunci de 10 ani!

Viza pen­tru Ame­ri­ca am luat‑o in Lagă­rul de refu­gi­ați poli­tici din Ita­lia (Lati­na și Roma), unde am dor­mit cu spai­me și un cio­can sub per­nă, unde am cărat mobi­lă la eta­jul 6, am spă­lat piz­ze­rii și clo­se­te, am săpat șan­turi, am cosit iar­bă și încăr­cat la beto­ni­e­re! Și unde, popu­la­ri­ta­tea de comen­ta­tor spor­tiv m‑a sal­vat de la muti­la­re, fanii mei, Micro­biș­tii, căro­ra, sea­ra, în fața Graj­du­ri­lor de la Lati­na (80 km. Sud de Roma), le poves­team des­pre Dobrin, Dumi­tra­che, Rică Rădu­ca­nu, Balaci, Mar­cel Rădu­ca­nu, des­pre Sevi­l­la, 7 mai 1986, unde am fost tri­mis al zia­ru­lui “Spor­tul”, împre­u­nă cu pro­fe­so­rul meu, mare­le Ioan Chi­ri­lă și m‑am întors la Bucu­rești… Iar ei mă apă­rau de “câr­tițe­le” Secu­ri­tă­ții, unul urma să îmi taie ten­do­nul de la un picior, altul să umble cu o șuru­bel­ni­ță în capul meu!…

Și dra­ma­tur­gia, Aman­ta mea, Tha­lia, pără­si­tă brusc și dure­ros, avea să mă aju­te, pie­sa mea, come­dia poli­ti­că de mare curaj “Aven­tu­ra unei femei cuminți”, cu pre­mie­ra in 1981, la Tea­trul Baco­via, juca­tă de 286 de ori în toa­tă țara, dar inter­zi­să în tur­neu la Națio­na­lul bucu­reș­tean (4 mai 1984), pen­tru că am fost un tică­los, dând de înțe­les că “To’arășa nu e feme­ie cumin­te, năpâr­că capi­ta­lis­tă?!”, pie­sa ace­ea, spu­neam, m‑a aju­tat să obțin Viza pen­tru USA!… Spre care am zbu­rat de la Roma, în 19 decem­brie 1986…

Alt sur­ghiun și între Zgârie Nori, cinci ani și jumă­ta­te con­dam­nat la “car­ce­ra gal­be­nă”, taxi­me­tria, pe timp de noap­te, pe timp de zi zămi­slind în apar­ta­men­tul meu de două came­re din Roo­se­velt Island, întâi­ul ziar de sport in lim­ba româ­nă în afa­ra Țării!…

Sigur că, azi, dacă mi s‑ar oferi un mili­on de dolari, n‑aș mai putea repe­ta fan­tas­ti­ca expe­rien­ță de via­ță în care numai Bunul Dum­ne­zeu m‑a ținut viu!…

…Zbu­ci­u­mul meu, veri­ta­bi­la “Con­dam­na­re la Liber­ta­te” n‑au fost in zadar! Ducu este feri­cit, aco­lo, depar­te, în Cali­for­nia, cu Teza­u­rul lui — Gene­vi­e­ve și Celi­ne, nepoțe­le­le mele de aur!

…Da, a meri­tat să risc totul, acum 32 de ani, nu mi-am făcut decât dato­ria de părin­te, chiar dacă nu cred că voi mai lua vreo­da­tă avio­nul spre Los Ange­les!

HAPPY BIRTHDAY, AMERICA!

Mir­cea M. Ione­scu, 4 Iulie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply