A apărut LEGEA care EXECUTĂ SILIT românii cu DATORII la ÎNTREȚINERE

0
980

Aso­ci­a­ți­i­le de pro­pri­e­tari vor putea pune ipo­te­că pe apar­ta­men­te­le româ­ni­lor care au întâ­zi­at cel puțin două luni cu pla­ta între­ți­ne­rii. Pen­tru recu­pe­ra­rea dato­ri­ei, se poa­te mer­ge până la exe­cu­ta­re sili­tă, se ara­tă în noua lege a aso­ci­a­ți­i­lor de pro­pri­e­tari, ini­ția­tă de Guvern și pro­mul­ga­tă joi de pre­șe­din­te­le Kla­us Iohan­nis.

Noul act nor­ma­tiv per­mi­te aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari să pună pena­li­tă­ţi pe sume­le res­tan­te la întreţi­ne­re, însă aces­tea nu tre­bu­ie să depă­şeas­că 0,2% pen­tru fie­ca­re zi de întâr­zi­e­re. Pena­li­tă­ţi­le curg abia după o lună de la ter­me­nul sca­dent pen­tru pla­tă şi nu pot depă­şi suma la care s‑au apli­cat.

Admi­nis­tra­to­rul este obli­gat să noti­fi­ce în scris pro­pri­e­ta­rul care are plă­ţi res­tan­te la chel­tu­ie­li­le comu­ne ale imo­bi­lu­lui, asu­pra dato­ri­i­lor, şi să înş­ti­inţe­ze preşe­din­te­le şi comi­te­tul exe­cu­tiv al aso­ci­a­ţi­ei de pro­pri­e­tari des­pre res­tanţe“, se pre­ci­zea­ză în lege.

Dacă dato­ri­i­le nu se achi­tă în cel mult 60 de zile de la ter­me­nul sca­dent, preşe­din­te­le aso­ci­a­ţi­ei de pro­pri­e­tari poa­te acţio­na în instanţă pro­pri­e­ta­rul. Tot­o­da­tă, aso­ci­a­ţia de pro­pri­e­tari poa­te pune ipo­te­că lega­lă asu­pra apar­ta­men­te­lor şi un pri­vi­le­giu asu­pra tutu­ror lucru­ri­lor din apar­ta­ment, pen­tru suma dato­ra­tă la întreţi­ne­re.

Ipo­te­ca imo­bi­li­a­ră se înscrie în car­tea fun­ci­a­ră la cere­rea preşe­din­te­lui aso­ci­a­ţi­ei de pro­pri­e­tari, pe baza extra­se­lor de pe ulti­ma lis­tă luna­ră de pla­tă a cote­lor de con­tri­bu­ţie din care rezul­tă suma dato­ra­tă, numai după ce trec două luni de la sca­denţă.

Ipo­te­ca imo­bi­li­a­ră lega­lă se radi­a­ză la cere­rea preşe­din­te­lui aso­ci­a­ţi­ei de pro­pri­e­tari sau a pro­pri­e­ta­ru­lui, pe baza chi­tanţei ori a altui înscris prin care aso­ci­a­ţia con­fir­mă pla­ta sumei dato­ra­te“, se ara­tă în lege.

Preşe­din­te­le aso­ci­a­ţi­ei de pro­pri­e­tari are obli­ga­ţia radi­e­rii ipo­te­cii imo­bi­li­a­re, lega­le, în ter­men de cel mult 10 zile de la data la care suma dato­ra­tă a fost plăti­tă de către pro­pri­e­tar.

Unde ajung apar­ta­men­te­le exe­cu­ta­te

Citiți con­ti­nu­a­rea aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply