Ziua Internațională a Copilului, sărbătorită la Mangalia. Ce programe artistice vor avea loc Vineri, Sâmbătă și Duminică

0
691

Ziua Inter­națio­na­lă a Copi­lu­lui, 1 Iunie, săr­bă­to­ri­tă la Man­ga­lia. Iată ce spec­ta­co­le vor avea loc Vineri, Sâm­bă­tă și Dumi­ni­că, pe sce­ne­le din exte­ri­o­rul și inte­ri­o­rul Casei de Cul­tu­ră: 

Con­cert Andre­ea Bălan și spec­ta­co­le de tea­tru, de Ziua Copi­lu­lui, la Man­ga­lia.

Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, în peri­oa­da 1–3 iunie, mai mul­te eve­ni­men­te dedi­ca­te copi­i­lor ora­șu­lui, cu oca­zia Zilei Inter­națio­na­le a Copi­lu­lui. Pro­gra­mul mani­fes­tă­ri­lor inclu­de con­cer­te, spec­ta­co­le, dar și pie­se de tea­tru spe­cial con­ce­pu­te pen­tru cei mici.

Vineri, 1 iunie, înce­pând cu ora 10.00, pe sce­na exte­ri­oa­ră a Casei de Cul­tu­ră este pro­gra­mat un con­cert al cunos­cu­tei artis­te Andre­ea Bălan, în des­chi­de­re fiind invi­tați soliști locali. Atmosfe­ra va fi întreţi­nu­tă de ani­ma­tori, clovni şi per­so­na­je Dis­ney, cu care copi­ii se pot foto­gra­fia la căsu­ța spe­cial ame­na­ja­tă cu aceas­tă oca­zie. În ace­eași zi, pe sce­na din inte­ri­o­rul Case de Cul­tu­ră se vor des­fă­șu­ra mai mul­te pie­se de tea­tru atât pen­tru cei mici, dar și pen­tru adulți. Înce­pând cu ore­le 13.00, tru­pa de tea­tru ”Miorli” din Bucu­rești va juca pie­sa „Rapun­zel și magia ei”, iar sea­ra, înce­pând cu ore­le 18.00, publi­cul spec­ta­tor va avea oca­zia să urmă­reas­că pie­sa de tea­tru ”Pisi­ca Ver­de”, juca­tă de tine­rii actori ai Tru­pei ”Tha­li­a­mar” din Man­ga­lia. Eve­ni­men­te­le cul­tu­ra­le vor con­ti­nua în zile­le de sâm­bă­tă și dumi­ni­că, cu alte pie­se de tea­tru și momen­te muzi­ca­le sus­ți­nu­te de actori ai tea­tru­lui ”Geor­ge Cipri­an” din Buzău și Alex Ște­fă­ne­scu, fina­list al unui mare show de tele­vi­ziu­ne.

Sâm­bă­tă, 2 iunie, înce­pând cu ora 11.00, pen­tru micu­ții ora­șu­lui, se va juca pie­sa ”Tin­ker­be­ll și Tărâ­mul de Nică­ieri”, iar sea­ra de la ora 19.00, pie­sa de tea­tru ”Vicle­ni­i­le lui Sca­pin”, cu Vlad Dră­gu­lin în rol prin­ci­pal.

Ziua de dumi­ni­că, 3 iunie, va înche­ia seria eve­ni­men­te­lor, cu spec­ta­co­lul de tea­tru ”Ali­ce în Țara Minu­ni­lor”, care va avea loc pe sce­na Casei de Cul­tu­ră, înce­pând cu ora 11.00. Sea­ra, înce­pând cu ora 19.00, nouă pie­se muzi­ca­le vor fi puse în sce­nă de artis­tul Alex Ște­fă­ne­scu. Mani­fes­ta­rea este des­chi­să publi­cu­lui larg, ast­fel că toţi copi­ii din oraș, ală­tu­ri de părin­ții și buni­cii lor, sunt aştep­ta­ţi în peri­oa­da 1 — 3 iunie, la Casa de Cul­tu­ră, pen­tru a săr­bă­tori, împre­u­nă, Ziua Copi­lu­lui.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele