Ziua iei 2018. Portul popular românesc și magia folclorului, celebrate în stil dobrogean, la malul mării

0
351
Booking.com

A înce­put numă­ră­toa­rea inver­să, până la edi­ţia de anul aces­ta a Zilei iei româ­nești. La Con­stanţa, iubi­toa­re­le de tra­di­ţii sunt aştep­ta­te, pe 24 iunie, pe fale­za Cazi­no­u­lui, înce­pând cu ora 17.00.

Vor găsi aco­lo, nume­roa­se sur­pri­ze, spu­ne Lili Sumă­na­ru, orga­ni­za­tor al eve­ni­men­tu­lui:

Ca nou­ta­te, vom avea ate­li­e­re de cre­a­ţie pen­tru copii, care vor avea loc pe toa­tă dura­ta eve­ni­men­tu­lui. Vom avea ate­li­e­re de împle­tit coro­ni­ţe, de împle­tit bră­ţări, de mode­lat din pas­tă fimo. La aces­te ate­li­e­re ne aju­tă foar­te mult cer­ce­ta­şii din Con­stanţa. de ase­me­nea, Skir­tBi­ke Con­stanţa va avea o para­dă a iilor pe bici­cle­te. De ase­me­nea, doam­ne­le de la Cusă­turi Dobro­ge­ne vor orga­ni­za o para­dă de modă, să‑i spun aşa. Vor pre­zen­ta ii tra­di­ţio­na­le din cole­cţia dum­ne­a­lor. Va fi pre­zen­tat fie­ca­re cos­tum în par­te, fie­ca­re ie, din ce zonă pro­vi­ne, ce vechi­me are”, expli­că Lili Sumă­na­ru.

Tot o nou­ta­te este şi fap­tul că va fi alea­să o sân­zia­nă, care să fie res­pon­sa­bi­lă cu pre­da­rea şta­fe­tei – în fapt a coro­ni­ţei din spi­ce de grâu – ast­fel încâ tra­di­ţia să con­ti­nue.

Vom avea o sân­zia­nă, alea­să din­tre par­ti­ci­pan­te­le la acest eve­ni­ment. Va fi orga­ni­za­tă o tom­bo­lă. Prin tra­ge­re la sorţi, va fi alea­să Sân­zia­na care va da mai depar­te, coroa­na de spi­ce, anul vii­tor, celei­lal­te ale­se. Pen­tru a avea o tra­di­ţie, ca de la an la an, să avem o sân­zia­nă”, a mai expli­cat orga­ni­za­toa­rea eve­ni­men­tu­lui Ziua iei la Con­stan­ța.

Şi nu este sin­gu­ra sur­pri­ză pre­gă­ti­tă de orga­ni­za­tori. În sea­ra de 23 iunie, sân­zie­ne­le vor orga­ni­za o acţiu­ne ine­di­tă pe pla­jă, ne‑a mai dez­vă­lu­it Lili Sumă­na­ru.

Eve­ni­men­tul înce­pe de fapt pe 23 iunie, sea­ra, cu o întâl­ni­re pe pla­jă, în jurul unui foc de tabă­ră, pen­tru a reîn­via dati­ni­le care aveau loc în noap­tea de Sân­zie­ne. Cu iele­le care dansea­ză în jurul focu­lui, cu fete­le care împle­tesc coro­ni­ţe. Bine­înţe­les că noi fiind la malul mării, focul va avea loc pe pla­jă. Nu am sta­bi­lit încă locul exact, dar vom anu­nţa pe pagi­na de face­bo­ok a eve­ni­men­tu­lui, toa­te deta­li­i­le, după ce le vom pune la punct”, pro­mi­te Lili Sumă­na­ru.

Orga­ni­za­to­rii şi-au pro­pus ca Ziua iei să fie cu ade­vă­raţ un eve­ni­ment al Dobro­gei. Aşa că, la eve­ni­men­tul de pe Fale­za Cazi­no­u­lui vor fi pre­zenţi, pe 24 iunie, şi meş­teri popu­lari tul­ceni, ne‑a spus Bian­ca Foles­cu – co-orga­ni­za­tor al eve­ni­men­tu­lui.

Încer­căm să adu­cem meş­teşu­gu­ri­le către oraş. Voi invi­ta din­tre pri­e­te­nii mei meş­teşu­gari pen­tru a fi pre­zenţi, aco­lo, pe fale­za Cazi­no­u­lui, ast­fel încât să putem pro­mo­va cât mai bine meș­teşu­gu­ri­le tra­di­ţio­na­le româ­neşti. Având în vede­re că este dumi­ni­că – zi de săr­bă­toa­re, iar în tra­di­ţia popu­la­ră româ­neas­că, săr­bă­toa­rea se cin­steş­te aşa cum se cuvi­ne, meş­te­rii popu­lari nu vor face demon­stra­ţii la faţa locu­lui. Dar vor veni cu pro­du­se­le fini­te, lăsând la mij­loc curi­o­zi­ta­tea de a vedea pe viu cum se rea­li­zea­ză aces­te meş­teşu­guri. Vom încer­ca să facem oame­ni­lor, cât mai mul­te invi­ta­ţii, de a veni să des­co­pe­re lumea fru­moa­să de la ţară“, a spus Bian­ca Foles­cu.

Nici Cen­te­na­rul nu este negli­jat de orga­ni­za­toa­re­le eve­ni­men­tu­lui Ziua Iei. Pe 24 iunie, pe fale­za Cazi­no­u­lui, va fi şi o expo­zi­ţie cu infor­ma­ţii şi foto­gra­fii din isto­ria Dobro­gei – expo­zi­ţie dedi­ca­tă Cen­te­na­ru­lui.

Redac­tor: Flo­ren­ti­na STAN.

(sur­sa: radioconstanta.ro; sur­sa foto: Face­bo­ok: Lili Sumă­na­ru & Suve­nir din Dobro­gea).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele