Zambet fermecator si dupa 50 de ani?
Afla si tu cum il poti obtine!

0
1029

Ai tre­cut de pri­ma tine­re­te si iti dores­ti sa ai in con­ti­nu­a­re ace­la­si zam­bet per­fect, ace­ea­si dan­tu­ra impe­ca­bi­la pe care o aveai atunci cand erai ado­les­cent? Un lucru atat de sim­plu pre­cum este hra­ni­tul ti se pare acum cea mai chi­nu­i­toa­re si stre­san­ta acti­vi­ta­te?

Iata la ce ser­vi­cii poti sa ape­lezi pen­tru a iti reca­pa­ta sta­rea de spi­rit si zam­be­tul de odi­ni­oa­ra!

Pro­te­za den­ta­ra – solu­tia sal­va­toa­re sau o pova­ra in plus?

Una din­tre solu­ti­i­le la care ar tre­bui sa recurgi pen­tru a iti rea­du­ce zam­be­tul pe buze este uti­li­za­rea unei pro­te­ze den­ta­re. Cu toa­te ca este una din­tre cele mai des ale­se meto­de, multi oameni au ezi­tari in ceea ce pri­ves­te uti­li­za­rea unui ast­fel de tra­ta­ment sto­ma­to­lo­gic, poa­te si din cau­za lip­sei de infor­ma­tii! 

Daca vrei sa ape­lezi la o pro­te­za den­ta­ra, ar tre­bui sa cunos­ti, mai intai, tipu­ri­le de pro­te­ze, pre­cum si rolul si func­tio­na­li­ta­tea aces­to­ra. In pri­mul rand, exis­te pro­te­ze fixe si mobi­le, ce au spe­ci­fi­ca­tii cu totul dife­ri­te. Tre­bu­ie sa stii, insa, ca desi cele mobi­le sunt mai putin cos­ti­si­toa­re decat cele fixe, aces­tea din urma asi­gu­rand o mai buna sta­bi­li­ta­te si un con­fort spo­rit. De ase­me­nea, exis­ta pro­te­ze ce pot inlo­cui, dupa caz, unul sau mai multi din­ti, in func­tie de gra­vi­ta­tea afec­tiu­nii si pier­de­rii sufe­ri­te.  Pen­tru ori­ca­re din­tre cele doua tipuri ai opta, ser­vi­ci­i­le ofe­ri­te de Cli­ni­ca Dr. Mel­nic, iti garan­tea­za suc­ce­sul si rezul­ta­te pozi­ti­ve, ast­fel incat poti avea si la o var­sta ina­in­ta­ta o dan­tu­ra per­fec­ta, ase­meni celor din recla­me­le comer­ci­a­le.

Implan­tu­ri­le den­ta­re – doar o pro­ce­du­ra cos­ti­si­toa­re sau si efi­cien­ta?

Pen­tru a avea un zam­bet fer­me­ca­tor, poti ape­la la meto­da implan­tu­ri­lor den­ta­le. Cu toa­te ca este una din­tre cele mai scum­pe inter­ven­tii lega­te de den­ti­tie, avan­ta­je­le unui implant sunt mul­ti­ple. Pro­gra­mea­za-ti o vizi­ta la un cabi­net sto­ma­to­lo­gic si infor­mea­za-te cu pri­vi­re la cos­tu­ri­le impli­ca­te de aceas­ta pro­ce­du­ra.

Daca te decizi sa alegi implan­tul ca fiind o solu­tie ide­a­la, este nece­sar sa cunos­ti anu­mi­te infor­ma­tii des­pre aceast pro­ce­deu, ina­in­te de a con­fir­ma sto­ma­to­lo­gu­lui tau ale­ge­rea facu­ta. In pri­mul rand, tre­bu­ie sa stii ca nu este o pro­ce­du­ra dure­roa­sa si, in com­pa­ra­tie cu pro­te­ze­le den­ta­re, implan­tu­ri­le au drept avan­taj inlo­cu­i­rea din­te­lui fara a fi nevo­ie de sle­fu­i­rea celor­lalti din veci­na­ta­tea celui afec­tat sau celui care lip­seste. De ase­me­nea, unul din­tre bene­fi­ci­i­le majo­re pe care le are folo­si­rea unui implant, este ace­la ca pas­trea­za in pro­por­tii de 95% fun­tio­na­li­ta­tea si con­for­tul unui din­te natu­ral.

In cazul in care suferi de afec­tiuni cro­ni­ce pre­cum cele car­d­ia­ce sau reu­ma­ti­ce, dar si de dia­bet, sanse­le sa poti opta pen­tru un implant sunt mai redu­se. Dar daca indi­ce­le gli­ce­mic este men­ti­nut in limi­te opti­me, atunci nu ar tre­bui sa apa­ra com­pli­ca­tii.

Fațe­te­le den­ta­re – sunt doar la moda, sau au si un rol impor­tant?

Intr-ade­var, in ulti­ma peri­oa­da, fațe­te­le den­ta­re sunt folo­si­te de mul­te per­soa­ne, indi­fe­rent daca ar nece­si­ta sau nu o ast­fel de inter­ven­tie chi­rur­gi­ca­la. Prin­ci­pa­lul scop al uti­li­za­rii fațe­te­lor den­ta­re este ace­la de a avea o dan­tu­ra per­fec­ta din punc­tu­al de vede­re al pas­tra­rii unei pro­por­tii ega­le in ceea ce pri­ves­te lun­gi­mea si for­ma din­ti­lor, asa­dar, daca dan­tu­ra ta nu are pro­ble­me gra­ve, poti recur­ge la aceas­ta moda­li­ta­te prin care sa ai un zam­bet per­fect.

Aces­tea sunt cele 3 meto­de prin care poti avea un zam­bet fer­me­ca­tor, chiar daca ai tre­cut de pri­ma tine­re­te, rama­nand la lati­tu­di­nea ta sa alegi, impre­u­na cu medi­cul den­tist, pro­ce­du­ra sau pro­ce­du­ri­le potri­vi­te pro­ble­me­lor tale den­ta­re. ℗.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply