VIITORI OAMENI DE ȘTIINȚĂ, PREGĂTIȚI ÎN ȘCOALA DE VARĂ DE LA 23 AUGUST

2
698

Sâm­bă­tă, 30 iunie 2018, la ora 10.30, în sala cla­sei a VI‑a A din Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Geor­ge Coș­buc” 23 August, se vor des­chi­de cur­su­ri­le gra­tu­i­te care fac par­te din pro­gra­mul ”Școa­la de vară 2018”.

Pen­tru ce‑a de‑a cin­cea edi­ție a Șco­lii de vară copi­ii din șco­li­le comu­nei 23 August au o ofer­tă vari­a­tă de a petre­ce tim­pul liber în mod plă­cut și util: de la Sport (tenis de masă, tenis de câmp, fotbal) și pre­gă­ti­re supli­men­ta­ră sau reme­di­a­lă, la tabe­re, acti­vi­tăți edu­ca­ti­ve non-for­ma­le pe pla­jă și în cur­tea șco­lii, sau… Cur­suri gra­tu­i­te de Navo­mo­de­le, Astro­no­mie, Aero­mo­de­le, Fizi­că apli­ca­tă, Robo­ti­că, Elec­tro­ni­că și mul­te alte­le.

Pro­gra­mul cer­cu­ri­lor teh­ni­co-apli­ca­ti­ve de vară va debu­ta sâm­bă­tă, 30 iunie 2018, cu o demon­stra­ție de aero­mo­de­le și auto­mo­de­le, la care sunt invi­tați spe­cia­liști din Con­stan­ța. Aceștia vor expli­ca celor inte­re­sați ce pre­su­pu­ne aceas­tă dis­ci­pli­nă, care sunt rigo­ri­le ei, dar și posi­bi­li­tă­ți­le pe care le pot des­chi­de pen­tru vii­to­rul copi­i­lor.

Cur­su­ri­le apli­ca­ti­ve sunt orga­ni­za­te cu spri­ji­nul și, mai ales, dato­ri­tă pasiu­nii spe­cia­lis­tu­lui Abi­bu­la Aygun și se vor fina­li­za cu un con­curs, unul din pre­mii fiind o excur­sie de o zi la tabă­ra SF de la Capi­da­va, aco­lo unde va par­ti­ci­pa ca invi­tat și pro­fe­so­rul Ale­xan­dru Miro­nov, fonda­tor al Pro­gra­mu­lui Atlan­ty­kron.

Mate­ri­a­le­le și echi­pa­men­te­le nece­sa­re sunt asi­gu­ra­te cu spri­ji­nul admi­nis­tra­ți­ei loca­le a comu­nei 23 August și al dona­to­ri­lor, iar cer­cu­ri­le teh­ni­co-apli­ca­ti­ve sunt des­chi­se tutu­ror copi­i­lor din zona comu­nei 23 August.

Majo­ri­ta­tea acti­vi­tă­ți­lor au loc în wee­kend, ast­fel încât copi­ii cu vâr­ste mici să poa­tă fi înso­țiți de adulți.

Vă aștep­tăm cu drag!
Direc­tor,
Prof. Iacob Magda­le­na.


N.red: Des­pre tot ceea ce face la modul exem­plar și demn de toa­tă admi­ra­ția dom­nul Abi­bu­la Aygun pen­tru copi­ii din 23 August si din comu­ne­le inve­ci­na­te, Man­ga­lia News a publi­cat arti­co­le spe­ci­a­le, în exclu­si­vi­ta­te, une­le din­tre ele, aici: https://www.mangalianews.ro/?s=23+august+cercuri

UPDATE: Dom­nul Abi­bu­la Aygun ne‑a trans­mis urmă­toa­re­le com­ple­tări nece­sa­re: 

”Cur­su­ri­le la cer­cu­ri­le apli­ca­ti­ve nu vor avea loc doar pe tim­pul verii, ci și după ce va înce­pe școa­la, iar con­curs indi­vi­du­al nu voi face! Doar pe echi­pe. Mereu am încu­ra­jat și încu­ra­jez mun­ca în echi­pă, cola­bo­ra­ti­vă. Nu va exis­ta nici­o­da­tă un sin­gur câști­gă­tor! Eu sunt aici să arăt avan­ta­je­le mun­cii în echi­pă, față de cea indi­vi­du­a­lă”.

Vreau să facem din Școa­la 23 August un Cen­tru de Exce­len­ță, să atra­gem copii buni și din alte locuri, să se vadă că se poa­te învă­ța și alt­fel!” 


Man­ga­lia News, Joi, 21 iunie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

  1. Ar tre­bui sa va docu­men­tati mai bine ina­in­te sa scoa­teti un arti­col .…. Cur­su­ri­le nu aunt rea­li­za­te ‘cu spri­ji­nul spe­cia­lis­tu­lui Abi­bu­la Aygun’ .… CI DATORITA LUI!
    El a dus toa­ta mun­ca de con­vin­ge­re / orga­ni­za­re si stran­ge­re de dona­tii de mate­ri­a­le didac­ti­ce pen­tru cur­suri de la comu­ni­ta­tea mode­lis­ti­lor !

    Des­pre cerc cu el tre­bu­ia sa vor­bi­ti, nu doar sa fie men­tio­nat in tre­a­cat !

    In plus este pri­ma edi­tie, nu a 5‑a.

  2. Tin sa pre­ci­zez un aspect f. impor­tant. Cur­su­ri­le teh­ni­co-apli­ca­ti­ve se vor putea des­fa­su­ra mul­tu­mi­ta mun­cii si daru­i­rii dom­nu­lui Aygun Abi­bu­la, scoa­la punand doar spa­ti­ul la dis­po­zi­tie. Toa­te dona­ti­i­le pt cur­suri si par­ti­ci­pa­rea la des­chi­de­re a per­soa­ne­lor impor­tan­te din lumea mode­lis­mu­lui au fost obti­nu­te tot mul­tu­mi­ta dum­ne­a­lui.

Leave a Reply