Vicepreşedintele şantierului naval Fincantieri Italia: „Toţi muncitorii români buni se vor întoarce în ţară, când diferenţele salariale nu vor mai fi semnificative“

0
1460

Pro­du­că­to­rul ita­li­an de nave Fin­can­ti­eri, care deţi­ne şan­ti­e­re­le Vard Tul­cea şi Brăi­la, are în Româ­nia un sfert din forţa de mun­că tota­lă a gru­pu­lui, res­pec­tiv 5.000 de români, din­tr-un total de 19.500 de sala­ri­a­ţi la nivel mondi­al. Gru­pul, cu afa­ceri de pes­te 5 mld. euro anul tre­cut, are 20 de şan­ti­e­re nava­le pe patru con­ti­nen­te.

Pe şan­ti­e­re­le Fin­can­ti­eri din lume lucrea­ză însă şi români ple­ca­ţi în stră­i­nă­ta­te. Spre exem­plu, doar pe şan­ti­e­rul Riva Tri­go­so din Ita­lia lucrea­ză 200 de români.

Un mun­ci­tor din sec­to­rul con­stru­cţi­i­lor nava­le este plătit în Ita­lia cu 20–22 de euro brut pe oră, potri­vit lui Ange­lo Fusco, vice­preşe­din­te exe­cu­tiv uni­ta­te nava­lă Fin­can­ti­eri, care con­si­de­ră că în curând româ­nii se vor întoar­ce în ţară, pen­tru că dife­renţe­le sala­ri­a­le nu vor mai fi sem­ni­fi­ca­ti­ve, rapor­tat la cos­tul vieţii.

Cali­ta­tea vieţii unui român obli­gat să lucre­ze în Ita­lia sau Ger­ma­nia nu este ace­ea­şi ca în Româ­nia, pro­pria lui ţară. Este impo­si­bil să pui un preţ pe une­le lucruri. Spre exem­plu, te duci aca­să după ser­vi­ciu, des­chizi tele­vi­zo­rul şi cine­va îţi vor­beş­te în lim­ba româ­nă. Mergi aca­să, des­chizi tele­vi­zo­rul şi cine­va îţi vor­beş­te în ger­ma­nă. Este o dife­renţă. Sacri­fi­ci­ul de a‑ţi pără­si ţara pro­ba­bil că încă com­pen­sea­ză aces­te lip­suri, dar în vii­tor cred că toţi mun­ci­to­rii buni se vor întoar­ce“, a spus Ange­lo Fusco.

Con­ti­nu­a­rea pe ZFCor­po­ra­te


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply