Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) organizează Gala Premiilor pe anul 2017

0
330

Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia orga­ni­zea­ză, vineri, 22 iunie 2018, Gala Pre­mi­i­lor pe anul 2017.

UZPR a lan­sat con­cur­sul cu tema „LIMBA ROMÂNĂ, între­gi­toa­re de neam”, pen­tru lucră­ri­le apă­ru­te ori difu­za­te în cur­sul anu­lui 2017, pri­lej de cul­ti­va­re şi con­fir­ma­re a valo­ri­lor jur­na­lis­mu­lui româ­nesc.

Au fost invi­ta­ţi să par­ti­ci­pe atât pro­fe­si­o­ni­ş­tii din mass-media, cât şi tine­re con­de­ie jur­na­lis­ti­ce (elevi şi stu­denţi) din țară, jur­na­li­şti români din ţări­le limi­tro­fe şi dias­po­ra româ­neas­că.

Cri­te­ri­i­le de eva­lu­a­re au vizat ori­gi­na­li­ta­tea abor­dă­rii subiec­tu­lui, abi­li­tă­ţi­le jur­na­lis­ti­ce ale auto­ru­lui, cre­a­ti­vi­ta­tea și rele­vanţa în acord cu tema con­cur­su­lui.

În cadrul Galei vor fi pre­mi­a­te cele mai bune pro­duc­ții la urmă­toa­re­le secţiuni: pre­să scri­să, pre­să on-line, car­te de spe­cia­li­ta­te, radio, tele­vi­ziu­ne, jur­na­lism juve­nil (15 – 22 ani).

Juri­ul, alcă­tu­it din spe­cia­li­şti şi pro­fe­si­o­ni­şti în dome­ni­ul mass-media, a selec­tat cele mai bune trei lucrări din fie­ca­re secţiu­ne. Ca în fie­ca­re an, se va acor­da şi Mare­le Pre­miu pen­tru întrea­ga acti­vi­ta­te jur­na­lis­ti­că.

Eve­ni­men­tul va avea loc în stu­di­o­ul TVR și va fi trans­mis de toa­te cana­le­le mass-media de lar­gă audien­ță.


Man­ga­lia News, 15.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele