Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România organizează Gala Premiilor pe anul 2017

0
202

Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia orga­ni­zea­ză Gala Pre­mi­i­lor pe anul 2017, în copro­duc­ție cu TVR 3.

Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia orga­ni­zea­ză, Vineri, 22 iunie 2018, Gala Pre­mi­i­lor pe anul 2017.

UZPR a lan­sat con­cur­sul cu tema „LIMBA ROMÂNĂ, între­gi­toa­re de neam” pen­tru lucră­ri­le apă­ru­te ori difu­za­te în cur­sul anu­lui 2017, pri­lej de cul­ti­va­re şi con­fir­ma­re a valo­ri­lor jur­na­lis­mu­lui româ­nesc.

Au fost invi­ta­ţi să par­ti­ci­pe pro­fe­si­o­ni­ş­tii din mass-media, cât și jur­na­li­ş­tii români din ţări­le limi­tro­fe şi dias­po­ra româ­neas­că.

Cri­te­ri­i­le de eva­lu­a­re au vizat ori­gi­na­li­ta­tea abor­dă­rii subiec­tu­lui, abi­li­tă­ţi­le jur­na­lis­ti­ce ale auto­ru­lui, cre­a­ti­vi­ta­tea și rele­vanţa în acord cu tema con­cur­su­lui.

În cadrul Galei vor fi pre­mi­a­te cele mai bune pro­duc­ții la secţiu­ni­le pre­să scri­să, pre­să on-line, car­te de spe­cia­li­ta­te, radio și tele­vi­ziu­ne.

Juri­ul, alcă­tu­it din spe­cia­li­şti şi pro­fe­si­o­ni­şti în dome­ni­ul mass-media, a selec­tat cele mai bune lucrări din fie­ca­re secţiu­ne.

Eve­ni­men­tul va avea loc în stu­di­o­ul Pan­gratti al TVR și va fi pro­gra­mat spre difu­za­re pe TVR 3 și alte cana­le ale pos­tu­lui națio­nal de tele­vi­ziu­ne.


Man­ga­lia News, 20.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele