Trucuri pentru alegerea și întreținerea încălțămintei de damă. Pantofii din piele naturală

0
403
Booking.com

Cu toții îi știm și îi iubim. De fapt nu ne-am putea ima­gi­na via­ța fără ei: pan­to­fii. Având rolul de a ne pro­te­ja picioa­re­le în tim­pul mer­su­lui, atunci când este alea­să corect, încăl­ță­min­tea din pie­le natu­ra­lă de damă are pute­rea de a com­ple­ta armo­ni­os o ținu­tă și de a‑ți per­mi­te să te depla­sezi rapid și într-un mod con­for­ta­bil. Nu ace­lași lucru se poa­te spu­ne des­pre o pere­che de pan­tofi alea­să inco­rect sau care nu este între­ți­nu­tă cores­pun­ză­tor. Care sunt tru­cu­ri­le pe care le poți lua în con­si­de­ra­re?

Îna­in­te de a ale­ge încăl­ță­min­tea de damă din pie­le, măsoa­ră bine picio­rul

Una din­tre cele mai mari erori pe care le fac feme­i­le este ace­ea că nu aleg corect încăl­ță­min­tea având în vede­re numă­rul pe care îl poar­tă la pan­tofi. Mul­te din­tre ele merg pe prin­ci­pi­ul că încăl­ță­min­tea din pie­le se lăr­geș­te în timp, deci nu ar fi nici o pro­ble­mă dacă ai ale­ge o pere­che cu un număr mai mic. Ade­vă­rul este însă că atât un papuc care este prea mare, cât și unul care este prea mic poa­te afec­ta nega­tiv atât mer­sul, cât și sănă­ta­tea picio­ru­lui. Pe lân­gă un mers defor­mat, poți ajun­ge să te con­frunți cu bătă­turi și răni la picioa­re, dar și cu unghii cres­cu­te în car­ne sau dege­te încleș­ta­te.

Așa­dar, îna­in­te de a ale­ge o pere­che de încăl­ță­min­te pen­tru femei, măsoa­ră corect picio­rul. Poți face acest lucru pla­sând-ul pe o foa­ie de hâr­tie și trasându‑i con­tu­rul cu un cre­ion. Vei măsu­ra apoi dis­tan­ța din­tre cele mai înde­păr­ta­te punc­te în cen­ti­me­tri. Cel mai pro­ba­bil vei obser­va că un picior măsoa­ră mai mult decât celă­lalt și, deși pare sur­prin­ză­tor, acest lucru este comun oame­ni­lor. Te vei ghi­da așa­dar, în func­ție de dimen­siu­nea celui mai mare picior.

Încăl­ță­min­tea de damă din pie­le nu se lăr­geș­te în lun­gi­me. Aceas­ta se poa­te lăsa doar în lăți­me între 3 și 5 mm. Așa­dar nu ale­ge o pere­che prea strâm­tă în spe­ran­ța că se va lărgi. Ide­al ar fi ca între dege­tul mare și vâr­ful papu­cu­lui să exis­te o dis­tan­ță de nici mai mult nici mai puți­ne de o jumă­ta­te de cen­ti­me­tru. Poti arun­ca o pri­vi­re aici https://www.urbanshoestore.ro/, unde vei des­co­peri o gama lar­ga de mode­le din­tre care sa alegi.

Înva­ță să recu­noști încăl­ță­min­tea din pie­le natu­ra­lă

Nu e un secret pen­tru nimeni că încăl­ță­min­tea din pie­le natu­ra­lă pre­zin­tă mul­te bene­fi­cii pen­tru picior. Cu toa­te aces­tea, în ziua de azi pare mai greu ca ori­când de recu­nos­cut. Având în vede­re mul­ti­tu­di­nea de imi­ta­ții de pe pia­ță, ne putem lăsa ușor înșe­lați. Unul din cele mai sim­ple lucruri pe care le poți face este ace­la de a învă­ța sis­te­mul de eti­che­ta­re al pan­to­fi­lor. Încăl­ță­min­tea de damă din pie­le și nu numai, tre­bu­ie să pre­zin­te o eti­che­tă cu sim­bo­luri pen­tru toa­te mate­ri­a­le­le folo­si­te în con­struc­ția pan­to­fu­lui. Dacă sim­bo­lul pen­tru pie­le natu­ra­lă nu apa­re, evi­dent vor­bim des­pre o pere­che de pan­tofi din imi­ta­ție.

Un alt lucru pe care îl poți face este ace­la de a miro­si pan­to­ful. Pie­lea natu­ra­lă are un miros spe­ci­fic, pe care îl poți învă­ța vizi­tând un maga­zin al unui pro­du­că­tor de încăl­ță­min­te din pie­le. Oda­tă memo­rat, acest miros te va aju­ta să recu­noști mai ușor o pere­che de pan­tofi de cali­ta­te. Fii aten­tă și la preț. Dacă o pere­che de încăl­ță­min­te ce pre­tin­de a fi din pie­le natu­ra­lă este dubi­os de iefti­nă, poți tra­ge con­clu­zia că aceas­ta este fabri­ca­tă din imi­ta­ție de pie­le sau pie­le sin­te­ti­că. Cu toții sun­tem atrași de pre­țu­ri­le mici, dar atunci când cali­ta­tea este esen­ți­a­lă, cum putem face totuși un com­pro­mis? Sim­plu! Cau­tă ace­le maga­zi­ne care comer­ci­a­li­zea­ză încăl­ță­min­te din pie­le natu­ra­lă la preț de pro­du­că­tor. Afla ca Urbansho­es­to­re con­fec­tio­nea­za incal­ta­min­te de dama din pie­le, asa ca poti intra sa arunci o pri­vi­re pe mode­le­le dis­po­ni­bi­le pe site.

Cum se între­ți­ne încăl­ță­min­tea din pie­le?

Pen­tru a te putea bucu­ra de pere­chea ta pre­fe­ra­tă de pan­tofi din pie­le pen­tru cât mai mult timp, este bine să te stră­du­iești să o între­ții în mod cores­pun­ză­tor. În pri­mul rând, fii aten­tă la încăl­ța­re. Dacă este vor­ba de o pere­che de pan­tofi, folo­seș­te un dis­po­zi­tiv pen­tru încăl­ța­re sub for­ma unei lin­guri care să faci­li­te­ze intro­du­ce­rea picio­ru­lui, fără dete­ri­o­ra­rea păr­ții din spa­te.

În al doi­lea rând, fii aten­tă la pur­ta­re. Nu lua ace­eași pere­che de pan­tofi în fie­ca­re zi. Încear­că să alter­nezi cât mai mult două sau trei perechi. Ast­fel aces­tea nu se vor uza foar­te repe­de. Încăl­ță­min­tea din pie­le se poa­te deshi­dra­ta și poa­te ajun­ge să cra­pe sau să cape­te un aspect ine­ste­tic. De ace­ea apli­că peri­o­dic o peli­cu­lă gra­să pe toa­tă supra­fa­ța pan­to­fu­lui. Ule­iul de ricin este una din cele mai reco­man­da­te solu­ții. De ase­me­nea, nu uita să cureți pan­to­fii după fie­ca­re pur­ta­re.

Atunci când te infor­mezi îna­in­te, ai cele mai mul­te șanse să faci o ale­ge­re de care să te bucuri foar­te mult timp. Acor­dă-ți timp pen­tru a selec­ta pere­chea ide­a­lă și bucu­ră-te de mer­sul con­for­ta­bil la care visezi.


Man­ga­lia News, 09.06.2018. ℗.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele