Transgaz a început construcția conductei de gaze naturale BRUA

0
729
https://www.mangalianews.ro/

După cum ne infor­mea­ză Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Transgaz, una din cele mai impor­tan­te com­pa­nii din por­to­fo­li­ul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, a dema­rat astăzi con­struc­ția con­duc­tei BRUA, un pro­iect de inte­res națio­nal. Transgaz con­stru­ieș­te infras­truc­tu­ra de pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, din cori­do­rul Bul­ga­ria-Româ­nia-Unga­ria-Aus­tria, Faza 1 (BRUA – Faza 1) — un pro­iect sus­ți­nut de Comi­sia Euro­pea­nă, impor­tant la nivel națio­nal și regio­nal pen­tru că duce la diver­si­fi­ca­rea sur­se­lor de gaz.

Pro­iec­tul BRUA — Faza 1 pre­su­pu­ne  con­stru­cţia con­duc­tei de trans­port gaze natu­ra­le Podi­şor-Recaş, în lun­gi­me de 479 km, cu dia­me­tru de 32” (Dn 800) şi pre­siu­nea de pro­iec­ta­re de 63 bar. Valoa­rea tota­lă esti­ma­tă pen­tru Faza I este de 478,6 mili­oa­ne euro.

În cadrul BRUA — Faza I, Transgaz lucrea­ză deja, din 14 apri­lie, la cele 3 sta­ții de com­pri­ma­re gaze de la Podi­șor, Jupa și Bibești, 40% din chel­tu­ie­li­le eli­gi­bi­le esti­ma­te fiind aco­pe­ri­te de Uniu­nea Euro­pea­nă, prin­tr-un grant în valoa­re 179,3 mili­oa­ne de euro.

Minis­trul Eco­no­mi­ei, Dănuț Andru­ș­că, s‑a decla­rat mul­țu­mit de modul în care Transgaz a ges­tio­nat până în pre­zent lucră­ri­le pen­tru pro­iec­tul BRUA și a sub­li­ni­at impor­tan­ța res­pec­tă­rii calen­da­ru­lui lucră­ri­lor. “Pro­iec­tul este unul stra­te­gic pen­tru Româ­nia, pen­tru Minis­te­rul Eco­no­mi­ei și pen­tru Transgaz. Calen­da­rul lucră­ri­lor tre­bu­ie res­pec­tat cu stric­te­țe, pen­tru că este un pro­iect de inves­ti­ții mult prea impor­tant ca să exis­te devi­eri de la gra­fic. Știu că Transgaz este impli­cat și în alte pro­iec­te de anver­gu­ra, cum este cel din Repu­bli­ca Mol­do­va, și am încre­de­re în capa­ci­ta­tea com­pa­niei de a acor­da pro­iec­tu­lui BRUA impor­tan­ța cuve­ni­tă”, a afir­mat Dănuț Andru­ș­că.

Direc­to­rul Gene­ral al Transgaz, Ion Ste­ri­an, a decla­rat la rân­dul său că trans­por­ta­to­rul națio­nal de gaze are resur­se­le și capa­ci­ta­tea nece­sa­re pen­tru fina­li­za­rea pro­iec­tu­lui BRUA, cu res­pec­ta­rea anga­ja­men­te­lor finan­ci­a­re și a ter­me­ne­lor  asu­ma­te. “Lucră­ri­le le supra­ve­ghem cu exi­gen­ță și la firul lini­ar, adi­că la con­duc­tă și la sta­ți­i­le de com­pri­ma­re. Sun­tem în con­tact per­ma­nent cu con­struc­to­rii ca să ne asi­gu­răm că lucră­ri­le sunt în gra­fic și că înde­pli­nesc stan­dar­de­le de cali­ta­te și sigu­ran­ță nece­sa­re. Seg­men­tul BRUA de pe teri­to­ri­ul Româ­nei ne va per­mi­te  să  înca­săm sume impor­tan­te de bani din tari­fe­le de trans­port și tranzit”, a spus Ion Ste­ri­an, Direc­to­rul Gene­ral al Transgaz.

La fina­li­za­rea fazei I a pro­iec­tu­lui BRUA se va asi­gu­ra flu­xul bidi­rec­țio­nal de gaze natu­ra­le spre: Bul­ga­ria — prin inter­co­nec­to­rul Giur­giu — Ruse,  1,5 mili­ar­de Smc/an (171.000 Smc/h), la 30 bar la gra­ni­ţă și Unga­ria — prin inter­co­nec­to­rul Horia — Csan­a­d­pa­lo­ta, a 1,75 mili­ar­de Smc/an (200.000 Smc/h), la 40 bar la gra­ni­ţă.

Pro­iec­tul BRUA Faza I este pri­o­ri­tar la nivel națio­nal și regio­nal. El este inclus în lis­ta pro­iec­te­lor Cen­tral East Sou­th Euro­pe Gas Con­nec­ti­vi­ty (CESEC), pen­tru că adu­ce o con­tri­bu­ţie sem­ni­fi­ca­ti­vă la cre­ş­te­rea sigu­ranţei în apro­vi­zio­na­rea cu gaze natu­ra­le şi a gra­du­lui de inter­co­nec­ti­vi­ta­te regio­na­lă.

SNTGN Transgaz SA Medi­aş este una din­tre cele mai impor­tan­te com­pa­nii din por­to­fo­li­ul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei. Ope­ra­to­rul teh­nic al Sis­te­mu­lui Naţio­nal de Trans­port (SNT) gaze natu­ra­le, asi­gu­ră înde­pli­ni­rea stra­te­gi­ei naţio­na­le pri­vind trans­por­tul intern şi inter­na­ţio­nal al gaze­lor natu­ra­le şi dis­pe­ce­ri­za­rea gaze­lor natu­ra­le, în con­di­ţii de efi­cienţă, trans­pa­renţă, sigu­ranţă, acces nedis­cri­mi­na­to­riu şi com­pe­ti­ti­vi­ta­te.


Man­ga­lia News, Luni, 04.06.2018.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele