Tichete de vacanță 2018. Lista locurilor de cazare în care le puteți folosi

1
3525

Fos­tul minis­tru al Edu­ca­ti­ei, Liviu Pop, a anun­tat lis­ta cu locu­ri­le de caza­re din toa­ta tara, in care pro­fe­so­rii pot folo­si vou­che­re­le de vacan­ta. 

Cli­ck aici pen­tru a con­sul­ta lis­ta cu hote­luri si pensiuni.

Vou­che­re­le vor fi pro­cu­ra­te de con­du­ce­rea uni­ta­ti­lor de inva­ta­mant impre­u­na cu sin­di­ca­te­le si vor fi acor­da­te pro­por­tio­nal cu peri­oa­da lucra­ta, res­pec­tiv tim­pul de munca. 

Valoa­rea maxi­ma a tiche­te­lor de care bene­fi­ci­a­za un anga­jat este de 1.450 de lei, suma fiind impo­za­bi­la. Tiche­te­le de vacan­ta pot fi uti­li­za­te numai in hote­lu­ri­le si in pen­siu­ni­le din tara si vor fi acor­da­te pana la data de 30 noiem­brie 2018.
 
In situ­a­tia in care un pro­fe­sor nu dores­te un ast­fel de vou­cher de vacan­ta, tre­bu­ie sa soli­ci­te in scris acest lucru la insti­tu­tia de care apartine.
 
Acor­da­rea vou­che­re­lor se face in limi­ta sume­lor pre­va­zu­te dis­tinct cu aceas­ta des­ti­na­tie, in buge­te­le pro­prii apro­ba­te fie­ca­rui ordo­na­tor de cre­di­te. (portalinvatamant.ro, 29.06.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply