Teatrul Elisabeta mută divertismentul de calitate pe litoral, la Teatrul de Vară din Jupiter! [VIDEO]

0
741

Tea­trul Eli­sa­be­ta este un loc spe­cial, în care se îmbi­nă actul artis­tic, cu diver­tis­men­tul și soci­a­li­za­rea.

Este un loc în care arta nu este o expe­rien­ță pasi­vă, în care spec­ta­to­rul este par­ti­ci­pant, vrea să se impli­ce și să împăr­tă­șeas­că cu cei din jur ceea ce tră­ieș­te și sim­te.

Este un loc în care se for­mea­ză și se con­so­li­dea­ză o comu­ni­ta­te – comu­ni­ta­tea celor care iubesc arta, dis­trac­ția și fru­mo­sul.

350 de spec­ta­co­le, repre­zen­ta­ți­i­le pro­duc­ți­i­lor pro­prii, cât și celor găz­du­i­te, 9 pro­duc­ții pro­prii, pro­duc­ții ce se joa­că doar cu casa închi­să încă de la lan­sa­re: («Boe­ing Boe­ing», «Încur­că­tu­ră la nivel îna­lt», «Las’ că știm noi», «O căs­ni­cie liniș­ti­tă», «Dez­bra­că-te, vreau să-ți vor­besc!», «Încă nu, dar o să fie...», «Vas­sa Jelez­no­va», «Păhă­re­lul cu nec­tar», «Cap­ca­nă pen­tru un băr­bat căsă­to­rit»), apro­xi­ma­tiv 150.000 de spec­ta­tori, record națio­nal pen­tru cel mai mare spec­ta­col de tea­tru din aer liber.

Ast­fel, Tea­trul Eli­sa­be­ta și‑a con­so­li­dat pozi­ția pe har­ta gene­ra­to­ri­lor de cul­tu­ră, de tea­tru pro­fe­si­o­nist fiind pen­tru bucu­res­te­ni, o alter­na­ti­vă extrem de uzu­a­lă de petre­ce­re a tim­pu­lui liber.

Come­di­i­le de suc­ces inter­națio­nal ce au amu­zat zeci de mii de bucu­reș­te­ni ajung la Tea­trul de Vară din Jupi­ter.

Tea­trul Eli­sa­be­ta lansea­ză pe 5 iulie, la Tea­trul de Vară din Jupi­ter (850 de locuri), pri­ma sta­giu­ne esti­va­lă, sta­giu­ne ce va cuprin­de 11 repre­zen­ta­ții ale celor mai de suc­ces pro­duc­ții ale sale. Jupi­ter devi­ne locul unde umo­rul inte­li­gent și come­di­i­le geni­a­le vor desă­vârși seri­le turiș­ti­lor.


Come­dia „Boe­ing Boe­ing”

Autor: Marc Camo­letti I Regie: Șer­ban Puiu.

Dis­tri­bu­tie: Aure­li­an Temișan/Bogdan Sta­no­e­vici, Mari­us Gîlea/Lucian Ghi­miși, Maria Buză/ Anca Sigar­tău, Moni­ca Davi­des­cu, Ale­xan­dra Vel­ni­ciuc, Tania Popa

Des­pre ce este vor­ba în pie­să:

Arhi­tec­tul Ber­nard, per­so­na­jul prin­ci­pal al pie­sei este un bur­lac con­vins și un pla­y­boy veri­ta­bil care își tră­ieș­te via­ța în com­pa­nia a trei stewar­de­se super­be, dar care nu au habar una de cea­lal­tă. Acest lucru este posi­bil dato­ri­tă unui meca­nism impe­ca­bil pla­ni­fi­cat în baza ana­li­zei amă­nu­n­ți­te a ora­re­lor de zbor și a iscu­sin­ței mena­je­rei sale. Numai că un nou model de avion Boe­ing intro­dus pe pia­ță dă pes­te cap toa­te ora­re­le de zbor și adu­ce împre­u­nă în ace­lași oraș, iar apoi în ace­eași casă cele 3 logod­ni­ce stewar­de­se. Ber­nard încear­că să redre­se­ze situ­a­ția, implicându‑l pe bunul său pri­e­ten de la țară, Robert. Timi­dul Robert uită însă ce min­ciuni tre­bu­ie să spu­nă și asftel se iscă o înlăn­țu­i­re de situ­a­ții comi­ce care te fac să râzi cu lacri­mi și fără să te mai poți opri până la fina­lul pie­sei.

Când se va juca?

·       Joi, 12 Iulie, ora 20:30

·       Vineri, 20 Iulie, ora 20:30

·       Vineri, 27 Iulie, ora 20:30.

Tra­i­ler spec­ta­col:


Come­dia “Încur­că­tu­ră la nivel îna­lt”

Autor: Ray Coo­ney I Regie: Șer­ban Puiu

Dis­tri­bu­ție: Aure­li­an Temi­șan, Moni­ca Davi­des­cu, Ale­xan­dra Vel­ni­ciuc, Vasi­le Calo­fir, Gabi Cos­tin, Adi Gheo, Daniel Nuță, Teo­do­ra Daia­na Păcurar/ Oana Drag­ne, Vale­ria Sto­ian.

Des­pre ce este vor­ba în pie­să:

Come­die bule­var­die­ră în care intri­gi­le poli­ti­ce se ames­te­că într-un mod abso­lut deli­cios de hao­tic și ilar cu cele amo­roa­se și dau naș­te­re unor situ­a­ții comi­ce ire­zis­ti­bi­le. Când un “intrus” își face apa­ri­ția în inti­mi­ta­tea came­rei de hotel, minis­trul nos­tru Wil­ley înce­pe să impro­vi­ze­ze o rețea din ce în ce mai încâl­ci­tă de min­ciuni cu sco­pul de a‑și pro­te­ja repu­ta­ția poli­ti­că și secre­tul adul­te­ru­lui. Când aces­to­ra se ada­u­gă un asis­tent neîn­demâ­na­tic, o secre­ta­ră isco­di­toa­re, un chel­ner extrem de insis­tent și o fereas­tră… buclu­ca­șă, un haos ilar se dez­lăn­țu­ie.

Încur­că­tu­ra la nivel inalt”, pri­ma pro­duc­ție pro­prie, a înre­gis­trat în cele 60 de repre­zen­ta­ții apro­xi­ma­tiv 16.000 de spec­ta­tori.

Când se joa­că?

·       Vineri, 13 Iulie, ora 20:30

·       Joi, 19 Iulie, ora 20:30.

Tra­i­ler spec­ta­col:


Come­dia “Dez­bra­că-te, vreau să-ți vor­besc!

Autor: Marc Camo­letti I Regie: Șer­ban Puiu.

Dis­tri­bu­ție: Bogdan Sta­no­e­vici, Lucian Ghi­miși, Tania Popa, Ale­xan­dra Vel­ni­ciuc, Anca Dini­cu, Mar­ce­lo Cob­za­riu

Des­pre ce este vor­ba în pie­să: 

Spec­ta­co­lul se bazea­ză pe tex­tul come­di­ei “Don’t dress for din­ner”, come­die ce a fost apla­u­da­tă în cele mai impor­tan­te tea­tre din lume, juca­tă în pre­zent în pes­te 22 de țări.

Pla­nu­ri­le lui Ber­nard pen­tru o întâl­ni­re roman­ti­că cu aman­ta prind con­tur cu aju­to­rul unei fir­me de cate­ring și cu ali­bi­ul pri­e­te­nu­lui său, Robert. Însă, când soția lui Ber­nard află că Robert vine în vizi­tă pen­tru un wee­kend, ea deci­de să rămâ­nă în oraș pen­tru o întâl­ni­re sur­pri­ză pro­prie… setând ast­fel sce­na unei coli­ziuni de inden­ti­tăți și infi­de­li­tăți scan­da­loa­se.

Dez­bra­că-te, vreau să-ți vor­besc!” se bucu­ră de un suc­cess ful­mi­nant, jucân­du-se doar cu sala pli­nă, încă de la lan­sa­re.

Când se joa­că?

·       Sâm­bă­tă, 21 Iulie, ora 20:30

·       Sâm­bă­tă, 28 Iulie, ora 20:30.

Tra­i­ler spec­ta­col:


Come­dia “Încă nu, dar o să fie…”

Autor: Ray Cooney& John Cha­p­man I Regie: Șer­ban Puiu

Dis­tri­bu­ție: Bogdan Sta­no­e­vici, Gabi Cos­tin, Ale­xan­dra Vel­ni­ciuc, Moni­ca Davi­des­cu, Vasi­le Calo­fir, Mire­la Sto­ian, Ște­fan Vel­ni­ciuc, Iri­na Noap­teș, Ralu­ca Gher­van, Daniel Nuță, Teo­do­ra Daia­na Păcu­rar.

Des­pre ce este vor­ba în pie­să: 

Încă nu, dar o să fie…” este o come­die de situ­a­ție în care intri­gi­le amo­roa­se dau naș­te­re unor situ­a­ții comi­ce ire­zis­ti­bi­le.

De la bun înce­put, spec­ta­to­rii sunt intro­duși în spa­ți­ul exclu­si­vist al unui salon de blă­nuri de lux din Lon­dra. Aici îl regă­sim pe Gil­bert, pro­pri­e­ta­rul salo­nu­lui și pe par­te­ne­rul său de afa­ceri, Arnold.

Pen­tru a o impre­sio­na pe vii­toa­rea sa aman­ta, Janie, fără a‑i da însă nimic de bănu­it soțu­lui aces­te­ia, Gill­bert pune la cale o tranzac­ție buclu­ca­șă. La ce mij­loa­ce ape­lea­ză aman­ta pen­tru a‑i mani­pu­la pe cei doi bar­bați? Cum se inten­si­fi­că acțiu­nea când soția lui Gil­bert își face subit apa­ri­ția în maga­zin? Ce se întâm­plă când în pei­saj apa­re aman­ta soțu­lui lui Janie? Ce se întâm­plă când Gil­bert arun­că totul asu­pra lui Arnold, deși aces­ta este con­stant uimit de vira­je­le rapi­de ale aces­tui com­plot? The Lon­don Sun­day Express: “O sea­ră de râs non-stop”.

Când se joa­că?

Sâm­bă­tă, 7 Iulie, ora 20:30.


Come­dia “Mili­o­nul, nepoa­te­le și mili­o­na­ra”

Autor: Ken Ludwing I Regie: Șer­ban Puiu.

Dis­tri­bu­tie: Cos­min Seleși, Ade­la Măr­cu­les­cu, Ște­fan Vel­ni­ciuc, Lucian Ghi­miși, Ralu­ca Gher­van, Vale­ria Sto­ian, Adi Gheo, Ale­xan­dru Pri­ca, Vlad Lin­ță, Timo­tei Gră­mesc.

Pie­sa “Mili­o­nul, nepoa­te­le și mili­o­na­ra” este o come­die savu­roa­să în care, ple­când de la o tema­ti­că sha­kes­pea­ri­a­nă, auto­rul cre­ea­ză situ­a­ții comi­ce ire­zis­ti­bi­le.

Auto­rul extra­ge fruc­tu­os tot ce este mai bun din come­dia bule­var­die­ră și din cea sha­kes­pea­ri­a­nă și cre­ea­ză un text unic, extrem de ori­gi­nal, cu un poten­ți­al comic neli­mi­tat, care ofe­ră pri­le­jul pen­tru reci­ta­luri actori­cești de excep­ție. Aces­ta este moti­vul pen­tru care, ca regi­zor, am ales acest text: să ofer cole­gi­lor mei actori bucu­ria unor roluri comi­ce de excep­ție.

Când se va juca?

·       Joi, 5 Iulie, ora 20:30

·       Sâm­bă­tă, 14 Iulie, ora 20:30

·       Joi, 26 Iulie, ora 20:30

Tra­i­ler:


Man­ga­lia News, par­te­ner media al Tea­tru­lui Eli­sa­be­ta. Publi­cat: 14.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply