Statul ofera lunar 2.250 de lei pentru angajarea somerilor si a asistatilor social

0
381

Anga­ja­to­rii care inca­drea­za in mun­ca someri si asis­tati soci­al vor pri­mi de la stat 2.250 de lei lunar, con­form unei ordo­nan­te de urgen­te date de Minis­te­rul Mun­cii si Jus­ti­ti­ei Soci­a­le. Masu­ra a fost gan­di­ta sa vina in aju­to­rul anga­ja­to­ru­lui, dupa cum a anun­tat marti sea­ra (19.06) minis­trul mun­cii Olgu­ta Vasilescu.

Minis­trul de resort a pre­zen­tat un pro­iect de ordo­nan­ta de urgen­ta ini­ti­at de Minis­te­rul Mun­cii si Jus­ti­ti­ei Soci­a­le, care in pre­zent se afla in avi­za­rea minis­te­re­lor Finan­te­lor, Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne si Justitiei.

Pro­gra­mul vizea­za inca­dra­rea some­ri­lor si a bene­fi­ci­a­ri­lor de aju­tor soci­al, pen­tru ca, spu­ne Olgu­ta Vasi­les­cu, Minis­te­rul Mun­cii nu mai vrea sa spri­ji­ne per­soa­ne­le care au capa­ci­ta­te de mun­ca, dar care nu vor sa lucre­ze. Aces­ta este moti­vul pen­tru care au imple­men­tat un nou pro­gram de spri­ji­ni­re a anga­ja­to­ri­lor care inca­drea­za someri sau asis­tati soci­al, cu o suma in cuan­tum de 2.250 de lei, echi­va­len­tul a 500 de euro, lunar, pe o peri­oa­da de pana la cinci ani, in func­tie de cate­go­ri­i­le din care vii­to­rii anga­jati fac parte.

Fata de anul tre­cut, spu­ne minis­trul, sta­tul dub­lea­za sub­ven­ti­i­le pe care le ofe­ra anga­ja­to­ri­lor, de ace­ea astep­ta­ri­le sunt ca rata soma­ju­lui, care acum este la mini­mul isto­ric de dupa Revo­lu­tie, sa sca­da in con­ti­nu­a­re. De ase­me­nea, unul din­tre obiec­ti­ve este si deter­mi­rea ocu­pa­rii per­soa­ne­lor inac­ti­ve, care in acest moment sunt asis­ta­te social.

Pro­iec­tul de lege pre­ve­de ca sume­le sa fie acor­da­te pen­tru fie­ca­re anga­jat in par­te, absol­vent de ori­ce for­ma de inva­ta­mant – scoa­la pro­fe­sio­na­la, liceu, facul­ta­te –, tineri mar­gi­na­li­zati, greu anga­ja­bili, uce­nici si sta­gi­ari, indi­fe­rent de var­sta, per­soa­ne cu han­di­cap sau aproa­pe de var­sta pen­sio­na­rii, care isi gasesc mai greu un loc de munca.

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply