Sindicatul Liber ‘Navalistul’ al salariaților din DMHI și DMHRM, despre protestele ce vor fi organizate

0
1086

COMUNICAT:

Con­si­li­ul Direc­tor al Sin­di­ca­tu­lui Liber ”Nava­lis­tul” trans­mi­te sala­ri­a­ti­lor DMHI si DMHRM urma­toa­re­le infor­ma­tii des­pre orga­ni­za­rea actiu­ni­lor de pro­test:

Pes­te 600 de per­soa­ne si-au expri­mat dorin­ta de a par­ti­ci­pa la pro­test.

Pro­tes­tul va avea loc mier­curi, 20 iunie 2018, în Pia­ța Repu­bli­cii din Man­ga­lia (în fața Casei de cul­tu­ră), între ore­le 17:30 și 19:00.

În ziua pro­tes­tu­lui, auto­bu­ze­le pe ruta DMHI – Gară, de la ore­le 17:15 si 17:30, vor cir­cu­la pe urma­to­rul tra­seu: DMHI — POŞTA VECHE — Sens — Gară — Adi Man (par­ti­ci­pan­ții la pro­test vor cobo­rî la sta­ția “Poș­ta veche”, vis-a-vis de Profi).

Moti­va­ţia acţiu­nii de pro­test:

- Situ­a­ţia incer­tă şi ambi­guă cu care ne con­frun­tăm de pes­te 6 luni cau­za­tă de ter­gi­ver­sa­rea nego­ci­e­ri­lor pri­vind tranza­cţia pache­tu­lui majo­ri­tar de acţiuni al DMHI SA, fapt ce gene­rea­ză o nemul­țu­mi­re acer­bă în rân­dul sala­ri­a­ți­lor soci­e­tă­ții la adre­sa con­du­ce­rii Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, dar și a Guver­nu­lui Româ­ni­ei, în gene­ral;
- Amâ­na­rea în mod repe­tat a nego­ci­e­ri­lor colec­ti­ve pri­vind sala­ri­za­rea și alte drep­turi sala­ri­a­le, având în vede­re fap­tul că în ulti­mii trei ani sala­ri­a­ții DMHI nu au bene­fi­ci­at de creș­teri sala­ri­a­le.

În situ­a­ția în care nu se vor apro­ba con­di­ți­i­le de aso­ci­e­re din­tre Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai SA și Damen, în cadrul ședin­ței Adu­nă­rii Gene­ra­le Extra­or­di­na­re a acțio­na­ri­lor din 21/22 iunie 2018, vom face demer­su­ri­le nece­sa­re pen­tru orga­ni­za­rea unui pro­test la Bucu­rești, în fața Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, în data de joi, 28 iunie 2018, între ore­le 12:00 si 15:00.

Lau­ren­țiu Gobe­a­jă, pre­șe­din­te SL Nava­lis­tul, DMHI.

Comu­ni­cat Nava­lis­tul 15_06_2018


Man­ga­lia News, 15.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele