Senatorul Ștefan Mihu cere SOLUȚII pentru CONSTRUCȚIA de CREȘE și GRĂDINIȚE, care să acopere deficitul de locuri existent

0
153

Comu­ni­cat de pre­să

În ședin­ța Sena­tu­lui din 18.06.2018, sena­to­rul PSD Con­stan­ța Ște­fan Mihu a adre­sat o între­ba­re Minis­tru­lui Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce, dom­nul Paul Stă­ne­scu și Minis­tru­lui Edu­ca­ți­ei Națio­na­le, dom­nul Valen­tin Popa.

Sena­to­rul Mihu cere celor două minis­te­re solu­ții pen­tru con­struc­ția de cre­șe și gră­di­ni­țe care sa aco­pe­re defi­ci­tul de locuri exis­tent în acest moment.

În ulti­mii 20–25 de ani, numă­rul de cre­șe și gră­di­ni­țe s‑a dimi­nu­at în mod îngri­jo­ră­tor, în tota­lă con­tra­dic­ție cu cere­rea cres­cân­dă în dome­niu din par­tea popu­la­ți­ei, fapt cu reper­cur­siuni gra­ve în ceea ce pri­veș­te scoa­te­rea de pe pia­ța mun­cii, adi­că blo­ca­rea spre medi­ul pro­duc­tiv, a unui seg­ment impor­tant de popu­la­ție femi­ni­nă și, nu în ulti­mul rând, limi­tări inac­cep­ta­bi­le în ceea ce pri­veș­te dezvol­ta­rea opti­mă și inte­gra­rea soci­a­lă a tine­rei gene­ra­ții. Desi­gur, o ase­me­nea sta­re de lucruri a fost cau­za­tă, în mare măsu­ră si de inchi­de­rea a nume­roa­se între­prin­deri, mul­te din­tre cre­șe și gră­di­ni­țe fiind loca­li­za­te în ari­i­le urba­ne și indus­tri­a­le.

Tot atât de ade­vă­rat este și fap­tul că, în ulti­mii ani, numă­rul de cre­șe și gră­di­ni­țe a înce­put să cre­as­că, făcân­du-și apa­ri­ția, tot­o­da­tă, insti­tu­ți­i­le pri­va­te de pro­fil. Cu toa­te aces­tea, potri­vit sta­tis­ti­ci­lor, în pre­zent, sub 10% din popu­la­ția de vâr­stă pre­ș­co­la­ră a Româ­ni­ei găseș­te un loc în cre­șe­le și gră­di­ni­țe­le exis­ten­te.

În con­text, se cuvi­ne men­țio­nat că Pro­gra­mul de guver­na­re al PSD pen­tru peri­oa­da 2017–2020, are ca obiec­tiv darea în folo­sin­ță a unui număr rele­vant de așe­ză­min­te de acest tip, dota­te cu per­so­nal cores­pun­ză­tor, ală­tu­ri de faci­li­tăți lega­te de creș­te­rea și îngri­ji­rea copi­i­lor, inclu­siv prin acor­da­rea de con­ce­dii parin­ți­lor apar­ți­nă­tori.

Față de cele de mai sus, vin și vă întreb, sti­mați domni miniș­tri, ce măsuri au în vede­re minis­te­re­le dum­ne­a­voas­tră, pen­tru încu­ra­ja­rea și con­stru­i­rea de cre­șe și gră­di­ni­țe, pre­cum și înzes­tra­rea lor cu per­so­nal de spe­cia­li­ta­te, inclu­siv prin faci­li­tă­ți­le decur­gând din acce­sa­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne în dome­niu? » se ara­tă în tex­tul între­bă­rii.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 20 iunie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele