Ședința ordinară a Consiliului Local Mangalia (8 iunie 2018). A fost aprobată sursa de finanțare pentru modernizarea trotuarelor din oraș [VIDEO]

0
338
Booking.com

Ședin­ța ordi­na­ră a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia (8 iunie 2018). A fost apro­ba­tă sur­sa de finan­ța­re pen­tru moder­ni­za­rea tro­tu­a­re­lor din oraș:

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia a votat, vineri, în cadrul unei şedinţe ordi­na­re, intro­du­ce­rea pro­iec­tu­lui de rea­bi­li­ta­re și moder­ni­za­re a tro­tu­a­re­lor, în lis­ta obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ții finan­ța­te prin împru­mu­tul con­trac­tat de muni­ci­pa­li­ta­te.

Indi­ca­to­rii teh­ni­co-eco­no­mici ai pro­iec­tu­lui au fost deja apro­bați, ast­fel că, în peri­oa­da urmă­toa­re va fi dema­ra­tă pro­ce­du­ra de lici­ta­ție în vede­rea con­trac­tă­rii lucră­ri­lor.

Docu­men­ta­ția teh­ni­că pre­ve­de lăți­rea (unde este cazul) și asfal­ta­rea tro­tu­a­re­lor, pre­cum și ame­na­ja­rea spa­ți­i­lor verzi din peri­me­trul aces­to­ra, pe toa­te stră­zi­le din zona men­țio­na­tă în pro­iect.

Dacă pro­ce­du­ri­le lega­le de atri­bu­i­re vor decur­ge nor­mal, spe­răm ca, în toam­na aces­tui an, să intrăm în teren cu lucră­ri­le la tro­tu­a­re­le din car­ti­e­rul de case”, a decla­rat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

Ale­șii locali au mai apro­bat ace­lași tip de finan­ța­re pen­tru ame­na­ja­rea unui spa­țiu de recre­e­re pe Bule­var­dul ”Cal­la­tis” din loca­li­ta­te.

Tot­o­da­tă, mem­brii Con­si­li­u­lui Local au adop­tat pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind stu­di­ul de feza­bi­li­ta­te în vede­rea înfi­in­ță­rii sis­te­mu­lui de iri­ga­ții auto­ma­ti­zat a spa­ți­u­lui ver­de din Șos. Con­stan­ței, zona afe­ren­tă sen­su­lui gira­to­riu, res­pec­tiv zona din fața Casei Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia.

De ase­me­nea, s‑a votat pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind acor­da­rea cuan­tu­mu­lui bur­se­lor pen­tru elevi, afe­ren­te semes­tru­lui II, în anul șco­lar 2017–2018 și o rec­ti­fi­ca­re buge­ta­ră.

În ace­eași ședin­ță, s‑a adop­tat și pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind pre­lun­gi­rea con­trac­te­lor de închi­ri­e­re pen­tru locu­in­țe­le soci­a­le. (sur­sa video: Mangalia.TV).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele