Se inaugurează Cercurile Tehnico-Aplicative din localitatea 23 August!

0
399

Abi­bu­la Aygun: In zile­le de sâm­bă­tă, 30 iunie și dumi­ni­că, 1 iulie, se inau­gu­rea­ză Cer­cu­ri­le Teh­ni­co-Apli­ca­ti­ve din loca­li­ta­tea 23 August. 

Ince­pand cu ore­le 10:30, până la 12:30, vă aștep­tăm, cu mic cu mare, în ambe­le zile, la acti­vi­tă­ți­le de cerc. Men­țio­nez că acest lucru nu ar fi fost posi­bil fără spri­ji­nul Admi­nis­tra­ti­ei Loca­le — Pri­mă­ria și Con­si­li­u­lui Local, căro­ra țin să le mul­țu­mesc pe aceas­tă cale, dar si con­du­ce­rii Șco­lii Gim­na­zi­a­le “Geor­ge Coș­buc” din comu­na 23 August. 

Cur­su­ri­le sunt Gra­tu­i­te!

In ziua des­chi­de­rii, vom avea onoa­rea de a ni se ală­tu­ra și mode­listi din jude­tul Con­stan­ta, care ne vor încân­ta cu mode­le­le lor.

Va avea loc și o demon­stra­tie de Auto­mo­de­le in cur­tea Sco­lii, pre­cum si un con­curs de lan­sat pla­noa­re de către cei mici, care vor păs­tra aces­te pla­noa­re, iar parin­tii vor pri­mi pla­nu­ri­le de con­struc­tie ale pla­noa­re­lor.

Se vor pre­zen­ta si cer­cu­ri­le de navo­mo­de­le, robo­ti­că, elec­tro­ni­că, fizi­că apli­ca­tă si astro­no­mie.

Vom avea oas­peti si din Bucu­res­ti și ne bucu­răm de par­ti­ci­pa­rea unui Maes­tru eme­rit a Spor­tu­lui cu Aero­mo­de­le, in per­soa­na dom­nu­lui Vasi­le Nicoa­ra.

Mul­tu­mesc, pe aceas­ta cale, tutu­ror volun­ta­ri­lor si tutu­ror celor ce au con­tri­bu­it si au facut acest lucru posi­bil. 

Mul­te per­soa­ne care nu vor sa fie men­tio­na­te aici, au donat diver­se acce­so­rii, pen­tru ca une­le cer­curi ce au nevo­ie de sta­tii de tele­co­man­dă să poa­tă func­țio­na. 

Vă aștep­tăm cu drag!
Cu sti­mă,
Aygun Abi­bu­la.


Man­ga­lia News, 19.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele