Școala Gimnazială „Gala Galaction” din Mangalia va avea un nou corp de clădire, construit cu fonduri UE

0
833

Comu­ni­cat de pre­să pri­mit de la Pri­mă­ria Man­ga­lia:

Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion”, din Man­ga­lia, va avea un nou corp de clă­di­re, con­stru­it cu fon­duri UE.

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a dema­rat pro­ce­du­ri­le pen­tru con­stru­i­rea unei uni­tăți de învă­țământ, cu finan­ța­re euro­pea­nă, prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Regio­nal 2014–2020, Axa 10, ”Îmbu­nă­tă­ți­rea infras­truc­tu­rii edu­ca­țio­na­le”.

Prin acest pro­iect, se doreș­te edi­fi­ca­rea unei clă­diri care va deservi Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” (Nr.5) din Man­ga­lia.

În pre­zent, repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei au emis un stu­diu de feza­bi­li­ta­te pri­vind con­struc­ția șco­lii, iar docu­men­ta­ția nece­sa­ră pen­tru con­trac­ta­rea fon­du­ri­lor UE va fi tri­mi­să la Minis­te­rul Dezvol­tă­rii până cel târ­ziu la data de 10 iulie, a.c.

Con­form pro­iec­tu­lui teh­nic, noua clă­di­re a Șco­lii nr. 5 va fi con­stru­i­tă în incin­ta uni­tă­ții de învă­țământ, situ­a­tă pe Șosea­ua Con­stan­ței, nr. 27, din loca­li­ta­te. Cor­pul de clă­di­re va avea par­ter plus trei eta­je, urmând să găz­du­ias­că apro­xi­ma­tiv 800 de elevi, care vor putea face cur­su­ri­le în con­di­ții opti­me și cu dotări moder­ne.

Actu­a­lul corp de clă­di­re va fi recom­par­ti­men­tat și moder­ni­zat, iar aco­lo vom ame­na­ja labo­ra­toa­re (la par­ter) și spa­ții admi­nis­tra­ti­ve (la etaj)”, a expli­cat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

El a mai spus că noua con­struc­ție va avea, la demi­sol, sală de sport și ves­ti­a­re, iar supra­fa­ța tota­lă a șco­lii se va extin­de pen­tru a face loc unui teren de sport în aer liber, care va fi ame­na­jat pe o supra­fa­ță de apro­xi­ma­tiv 400 mp.

Pre­ci­zez fap­tul că toa­te aces­te date teh­ni­ce au carac­ter infor­ma­tiv, putând suferi modi­fi­cări, în urma măsu­ră­to­ri­lor din teren. Dura­ta tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 24 de luni, din momen­tul apro­bă­rii finan­ță­rii euro­pe­ne”, a expli­cat Radu Cris­ti­an.

Edi­lul Man­ga­li­ei a mai afir­mat că muni­ci­pa­li­ta­tea cau­tă, de mai mul­tă vre­me, o solu­ție pen­tru ele­vii Șco­lii nr. 5, ală­tu­ri de părinți și pro­fe­sori.

Am avut mai mul­te întâl­niri cu pro­fe­so­rii și părin­ții ele­vi­lor de la Școa­la nr. 5. Este nor­mal ca dum­ne­a­lor să își expri­me public dolean­țe­le pri­vind con­struc­ția unei școli care să res­pec­te stan­dar­de­le edu­ca­țio­na­le. Am încer­cat să găsim solu­ții, împre­u­nă, iar una din­tre pro­pu­neri viza muta­rea ele­vi­lor Șco­lii nr. 5, în actu­a­la clă­di­re a Cole­gi­u­lui Eco­no­mic. Din păca­te, ide­ea a fost res­pin­să de con­du­ce­rea lice­u­lui, din moti­ve obiec­ti­ve. Tot cu bani euro­peni, am fi putut con­strui o clă­di­re nouă pen­tru Cole­gi­ul Eco­no­mic, dar pro­iec­tul a fost refu­zat, inex­pli­ca­bil, de con­du­ce­rea insti­tu­ți­ei”, a com­ple­tat pri­ma­rul.

El a mai spus că axe­le de finan­ța­rea euro­pea­nă pen­tru extin­de­rea Șco­lii nr. 5 au fost des­chi­se recent, iar muni­ci­pa­li­ta­tea a dema­rat ime­di­at pro­ce­du­ri­le de întoc­mi­re a docu­men­ta­ți­ei, ast­fel că iden­ti­fi­ca­rea unei solu­ții a avut con­ti­nu­i­ta­te, în con­tex­tul unei noi oport­u­ni­tăți.

Sper ca noua con­struc­ție să fie gata cât mai curând și pe aceas­tă cale fac apel la toa­te insti­tu­ți­i­le impli­ca­te să eli­be­re­ze avi­ze­le nece­sa­re în timp util, con­form legii, ast­fel încât să putem dema­ra lucră­ri­le de con­struc­ție”, a con­chis pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.


Man­ga­lia News, Joi, 7 iunie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele